Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2000 - Αύξηση ευδόκιμου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

Στην Αθήνα σήμερα 26/7/2000 οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Κων/νος Φιλίππου Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων " Η ΕΘΝΙΚΗ " που εδρεύει στην Αθήνα (Καρ. Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Άγγελος Νικολάου και Κώστας Αναγνώστου , Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α " Η ΕΘΝΙΚΗ " (Βουλής 7) νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω:

Τροποποιούμε το άρθρο 4 της παραπάνω Ε. Σ. Σ. Ε 2000 ως εξής:

Το επίδομα ευδόκιμης παραμονής αυξάνεται από 7% σε 10% στους βαθμούς που προβλέπεται η χορήγηση του από τον Ε.Κ.Ε, ήτοι:

1) ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ
2) ΤΑΜΙΑ Α
3) ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ Β
4) ΤΕΧΝΙΤΗ Β 5) ΟΔΗΓΟΥ Β
6) ΚΛΗΤΗΡΑ- ΘΥΡΩΡΟΥ- ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β