Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000
 
Στην Αθήνα σήμερα την 12η lουλίου 2000, οι υπογεγραμμένοι: 1) Κων/νος Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καρ. Σερβίας 8) αφενός και 2) οι Άγγελος Νικολάου και Κων/νος Αναγνώστου, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει την Αθήνα (Βουλής 7), αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2000 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 1.1.2000 έως 31.12.2000.

Άρθρο 1
Αύξηση αποδοχών
1.1 Αυξάνονται από 1.1.2000 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α. Ε. Ε. Γ. Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των τριών κατηγοριών, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 1
1.2 Αυξάνονται από 1.1.2000 οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών. σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 2
1.3 Αυξάνονται από 1.1.2000 οι βασικοί μισθοί των εμμίσθων πωλητών, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 3
1.4 Εξαιρούνται οι καθαρίστριες μερικής απασχόλησης και οι Ειδικοί Σύμβουλοι

Άρθρο 2
Επίδομα Βαθμού

Αυξάνονται από 1.1.2000 τα επιδόματα βαθμού κατά 20% στα ήδη διαμορφωθέντα ποσά που προέκυψαν από τη Σ.Σ.Ε. 2000 (ΟΑΣΕ) και επαναποσοστοποιούνται στο 160 κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου της κατηγορίας του κύριου προσωπικού. Τα νέα ποσοστά θα
ισχύσουν από 1.1.2001.

Άρθρο 3
Πρόσθετη Πολυετία

Χορηγείται το % του ποσοστού μιάς πολυετίας, ήτοι 0,88%  από 1.5.2000, συμπεριλαμβανομένων και των εμμίσθων πωλητών.

Άρθρο 4
Επίδομα ευδόκιμης παραμονής

Αυξάνεται το επίδομα ευδόκιμης παραμονής στο βαθμό του τμηματάρχη από 7% σε 10%

Άρθρο 5
Επίδομα παραμεθόριων περιοχών

Αυξάνεται από 1.1.2000 το επίδομα παραμεθόριων περιοχών κατά 15% στο ήδη διαμορφωθέν ποσό που προέκυψε από τη Σ.Σ.Ε. 2000 (Ο.Α.Σ.Ε.) και επαναποσοστοποιείται στο 160 κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου της κατηγορίας του κύριου προσωπικού. Τα νέα ποσοστά θα ισχύσουν από 1.1.2001.

Άρθρο 6
Επίδομα εξομάλυνσης

Διατηρείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης, μέχρι 31.12.2001, όπως ορίζεται στο πρακτικό διαβουλεύσεων της 9.9.97.

Άρθρο 7
Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

Επεκτείνεται η χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στη Δ/νση Πληροφορικής, πλην των προϊσταμένων, της ΔΙνσης και των Τομέων. Επίσης επεκτείνεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά στους χώρους που στεγάζεται το Γενικό αρχείο της Εταιρίας (ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ)

Άρθρο 8
Τεχνικό Επίδομα

8.1 Χορηγείται από 1.1.2000 μηνιαίο ειδικό τεχνικό επίδομα στους πτυχιούχους, μηχανικούς ΑΕΙ, πτυχιούχους ΤΕΙ τεχνολογικών εφαρμογών καθώς και ισοτίμων σχολών, που υπηρετούν στον Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών και ασχολούνται αποκλειστικά με τεχνικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 3.

8.2 Χορηγείται από 1.1.2000 μηνιαίο ειδικό τεχνικό επίδομα στους υπηρετούντες στον Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών που ασχολούνται αποκλειστικά με τεχνικό αντικείμενο μετά από σχετική σύμφωνη εισήγηση του Προϊστάμενου του Τομέα και του αρμόδιου Προϊστάμενου που υπάγεται ο Τομέας, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 5 και δεν λαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο τεχνικό επίδομα.

Άρθρο 9
Ομαδικό Συμβόλαιο

Αυξάνεται η συμμετοχή της Εταιρίας στο Ομαδικό Συμβόλαιο (Κλάδος Σύνταξης) κατά 0,5 % από 1.1.2000 και 0,5 % από 1.1.2001. Η παροχή του Κλάδου Σύνταξης θα προσδιορισθεί, βάσει της αναλογιστικής μελέτης και θα ισχύσει από 1.1.2003.

Άρθρο 1
Ο Αποζημίωση Ν.2112/20

Για τους υπαλλήλους που προέρχονται από την Εταιρία ΠΛΟΙΩΝ κ' ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του Ν.2112/20, θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία τους στην ανωτέρω Εταιρία και εφόσον βεβαίως αυτή είναι συνεχόμενη.

Άρθρο 11
Βαθμολογική Εξέλιξη Χειριστών ΗΝ - Ελεγκτών

Στην κατηγορία των χειριστών ΗΝ - Ελεγκτών, δημιουργείται ένας ακόμη εσωτερικός βαθμός, του Αρχιχειριστή και του Αρχιελεγκτή αντιστοίχως, και το επίδομα θα είναι ίδιο με αυτό του προϊσταμένου προγραμματιστή.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΔΙνσης Πληροφορικής.

Άρθρο 12
Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών Σπουδών

Το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών Σπουδών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), εξομοιούται μισθολογικά (επίδομα 6%) και βαθμολογικά (1 χρόνο προώθηση) με το πιστοποιητικό Ε.Ι.Α.Σ., ετήσιας διάρκειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 & 2 των θεσμικών θεμάτων της Ε.Σ.Σ.Ε. 1999.

Άρθρο 13
Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι.

Το επιστημονικό επίδομα 5% του Δεύτερου Πτυχίου Α.Ε.Ι. χορηγείται ανεξαρτήτως ετών
φοίτησης (Αφορά το άρθρο 2.4 των θεσμικών θεμάτων της Ε.Σ.Σ.Ε. 1999)

Άρθρο 14
Βαθμολογική Προώθηση

Χορηγείται ένας χρόνος επιπλέον βαθμολογικής προώθησης στους υπαλλήλους, που έχουν
Πτυχίο Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. (και ισότιμα) συγχρόνως.
Εξαιρούνται οι κατέχοντες οργανική θέση.

Άρθρο 15
Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής

Χορηγείται το Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής στον ίδιο βαθμό στους υπαλλήλους που προσελήφθησαν στην Α.Ε.Ε.Γ.Α."Η ΕΘΝΙΚΗ" και εργάζονταν στις Εταιρίες που συγχωνεύτηκαν (ΑΣΤΗΡ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ, ΕΤΕΒΑ & ΜΙΚΗ ) και στις οποίες είχαν προσληφθεί πριν την 26.8.1982.

Άρθρο 16
Τελική Διάταξη

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της "ΕΘΝΙΚΗΣ" Α.Ε.Ε.Γ.Α. οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με προγενέστερες συμβάσεις από τη παρούσα, καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη στην παρούσα, οι οποίες καταβάλλονται δυνάμει νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πράξεων της Εταιρίας ή βάσει εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι θεσμικές διατάξεις που έχουν κατοχυρωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.

Για την Α.Ε.Ε.Γ .Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"                                                         Για το Σύλλογο Υπαλλήλων
Ο Γενικός Διευθυντής                                                          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν Γραμματέας
Κωνσταντίνος Φιλίππου Άγγελος Νικολάου Κώστας Αναγνώστου