Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2000 - Μητρότητα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2000 οι υπογεγραμμένοι αφενός ο Κωνσταντίνος Φ1λίππου Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘNlKH", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ .Σερβίας 8) και αφετέρου οι Άγγελος Νικολάου και Κώστας Αναγνώστου, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΉ" (Βουλής 7), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν να κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω:

  1. Οι μητέρες υπάλληλοι της Εταιρίας μετά την άδεια τοκετού μπορούν να επ1λέγουν είτε τη δυνατότητα χρήσεως του μειωμένου ωραρίου μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 4o έτος της ηλικίας του (2,20'για τα δύο πρώτα χρόνια και 1,10' για τα δύο επόμενα) είτε τη δυνατότητα χρήσεως της συνεχόμενης εννεάμηνης αδείας.
Η επιλογή θα δηλώνεται εγκαίρως και μετά την έναρξη της δεν θα είναι δυνατή η ανάκλησή της. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης συνεπάγεται επιλογή του μειωμένου ωραρίου. Η επιλογή του εννεαμήνου θα συνδυάζεται με προηγουμένη λήψη της κανονικής άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Ε. και τις σχετικές εγκυκλίους της Εταιρίας.
  1. Στις γυναίκες υπαλλήλους που αποκτούν δίδυμα παιδιά θα ισχύει μειωμένο ωράριο 2.20' για 4 χρόνια, δηλ. μέχρι τα παιδιά να συμπληρώσουν το 40 έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν με σχετική δήλωσή τους επ1λέξουν την ανωτέρω δυνατότητα της συνεχόμενης εννεάμηνης άδειας, η οποία θα ισχύει και για τα δύο παιδιά.

Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν από κοινού δεκτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό συμφωνίας σε τρία πρωτότυπα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη όπως ακολουθεί.

ΠΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ .Α. "Η ΕΘΝ1ΚΗ"                                                      ΠΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο Γενικός Διευθυντής Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Φιλλίπου Άγγελος Νικολάου Κώστας Αναγνώστου