Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2001 - Επέκταση επιδόματος ευδόκιμης παραμονής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2002, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο Κωνσταντίνος Φιλίππου, Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ.Σερβίας 8) και αφετέρου οι Ιωάννης Κόλλιας και Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν να κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω:

Παύει από 1.1.2002, ισχύουσα η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, η οποία έχει ως ακολούθως:

"Το επίδομα αυτό δικαιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα όσοι προσλήφθηκαν μέχρι 26.8.1982".

Ως εκ τούτου καταργείται και παύει ισχύων ο περιορισμός που καταγράφεται στο άρθρο 14 της ΣΣΕ έτους 1982, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη ΣΣΕ, σύμφωνα με τον οποίο τα επιδόματα ευδόκιμου παραμονής χορηγούνται μόνο στο προσωπικό που υπηρετούσε κατά την υπογραφή της τότε συμφωνίας.

Δεδομένων των ανωτέρω, οι οικονομικές συνέπειες της παραπάνω ρύθμισης έχουν έναρξη ισχύος την 1.1.2002.

Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν από κοινού δεκτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό συμφωνίας σε τρία πρωτότυπα τα οποία αναγνώσθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφεται όπως παρακάτω ..