Πρακτικό Συμφωνίας 1984

Σήμερα 10 Αυγούστου 1984 στην έδρα της Εταιρίας, Καραγεώργη Σερβίας 8οι υπογεγραμμένοι, Γιώργος Λαμπρόπουλος πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας και Παύλος Νικολαΐδης Β' αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ" και Μιχάλης Μίγκλης και Επ. Κανελλέας πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω όσον αφορά θεσμικές και λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού.Kατοχυρώνεται η εφαρμογή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής  (ΑΤΑ)με βάση τα διευρυμένα κλιμάκια όπως προβλέπει η 8418/231/25.1.84 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Κ Εταιρία θα ασφαλίσει με Ομαδικό Ασφαλιστήριο το προσωπικό, έναντι ατυχήματος και με καταβολή "ΕΦΑΠΑΞ" αποζημίωσης με τη λύση της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου. Η εισφορά της Εταιρίας στο ασφαλιστήριο προσδιορίζεται στο 1,25% των καθαρών αποδοχών του υπαλλήλου στο μηνιαίο μισθολόγιο. Οι όροι και λοιπές λεπτομέρειες θα. συμφωνηθούν μετά από μελέτη ειδικής επιτροπής   που θα συσταθεί από την Εταιρία και στην οποία θα μετέχει εκπρόσωπος του Συλλόγου.

Η Εταιρία εφαρμόζοντας κριτήρια επιχειρησιακά και κοινωνικά δύναται να προσλαμβάνει κατά προτεραιότητα από τους άνεργους του κλάδου με βάση την ειδική διάταξη του Ν. 1320/83 και κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Προεδρίας. Ειδικά για το προσωπικό της Εταιρίας Πλοίων και Αεροσκαφών διευκρινίζεται ότι θα προσλαμβάνονται κατ 'απόλυτο προτεραιότητα από την Εταιρία.

                         Η Εταιρία αποδέχεται την επέκταση της άδειας τοκετού σε τέσσερις μήνες με τις διαδικασίες (ως προς το χρόνο χρησιμοποίησης της άδειας) που προβλέπει ο Ν. 1302/82. Για το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται από την Εταιρία πλήρεις αποδοχές τεσσάρων μηνών. Συμψηφίζονται στις παραπάνω αποδοχές των 4 μηνών οποιαδήποτε ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς. Χορηγείται από την Εταιρία επίδομα τοκετού ύφους 80.000.-δχ. με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Στο ποσό αυτό συμψηφίζεται κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς. Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων συμφωνείται να είναι διάρκειας 38ωρών και 20 λεπτών εβδομαδιαία ως εξής : Δευτέρα έως και Πέμπτη 7,45 π.μ.-15,30 μ.μ. Παρασκευή 7,45 π.μ.- 15,05 μ.μ. Το ελαστικό ωράριο προσαρμόζεται λαμβανομένου υπόψη του πιο πάνω συνολικού χρόνου. Στο πιο πάνω ωράριο δεν περιλαμβάνονται οι πωλητές ζωής και προς το παρόν και οι γραμματείς υποκαταστημάτων ζωής το ωράριο των οποίων όμως σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε χρόνο συνολικά τις 7  ώρες και 20 λεπτά εβδομαδιαία.

Το επίδομα πολυετίας επεκτείνεται ως εξής: Με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας χορηγείται από την Εταιρία επίδομα 3%.  Για κάθε συμπληρωμένο έτος μετά το τρίτο το επίδομα προσαυξάνεται κατά 1%. Σαν χρόνος υπηρεσίας για τη  χορήγηση του επιδόματος υπολογίζεται και ο χρόνος ασφαλισμένης προϋπηρεσίας| του εργαζόμενου σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εταιρική ή ατομική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Η πιο πάνω επέκταση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο υπάλληλος παίρνει σύνταξη γι αυτό το διάστημα προϋπηρεσίας με ανώτατο όριο 35%.

Αναγνωρίζεται από την Εταιρία μισθολογικά η προϋπηρεσία σε ασφαλιστική Εταιρία ή και στο Δημόσιο με ανάλογη επανένταξη στο Ενιαίο Μισθολόγιο   (υπολογισμός κλιμακίων ίσος με τον χρόνο υπηρεσίας) . Ε πιο πάνω προϋπηρεσία δεν αναγνωρίζεται εάν ο υπάλληλος παίρνει σύνταξη για αυτήν. Δεν θα αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει ήδη προσμετρηθεί βαθμολογία και μισθολογικά στο παρελθόν και εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τα έγγραφα πρόσληψης ένταξης και πράξη διοίκησης..

Αναγνωρίζεται από την Εταιρία μισθολογικά ο χρόνος προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό 'τομέα και μέχρι των δύο ετών. Για την περίπτωση αυτή η έναρξη εφαρμογής και οι οικονομικές συνέπειες που θα προκύψουν θα κλιμακωθούν ως εξής  
α) Για αναγνώριση μέχρι ένα χρόνο έναρξη από 1.10.84.                                                                                   |
β) Για το πέρα του ενός έτους διάστημα και μέχρι 2 χρόνια έναρξη εφαρμογής από 1.10.85
Η προϋπηρεσία δεν αναγνωρίζεται αν ο υπάλληλος παίρνει σύνταξη γι αυτήν. Δεν θα αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει ήδη προσμετρηθεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο παρελθόν   και εφόσον αυτό αποδείχνει από τα έγγραφα πρόσληψης ένταξης και πράξη διοίκησης.

Χορηγείται από την Εταιρία ανθυγιεινό επίδομα 12% πάνω στο βασικό μισθό για τους εργαζόμενους στις παρακάτω θέσεις και χώρους συγχρόνως με την εφαρμογή στην Εθνική Τράπεζα.
α)  Χειριστές Η/Υ
β)  Διατρήτριες
γ)  Εργαζόμενους στο Υπoκ/μα Πτολεμαΐδας
δ) Υπόγεια Κεντρικού και Καλλιθέας όπου δεν υπάρχει παράθυρο (εκτός του κυλικείου).
ε) Τηλεφωνήτριες και Τηλεφωνητές.
Στους πιο πάνω χορηγείται πρόσθετη ετήσια κανονική άδεια 7 ημερών. Τα παραπάνω άρθρα του πρακτικού συμφωνίας περιλαμβάνονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Ο.Α.Σ.Ε. και Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών.

Αποκαθίστανται από 1/1/84 οι απώλειες σε κλιμάκια κατά την ένταξη στο Ενιαίο Μισθολόγιο ώστε να μην υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος με τις ίδιες προϋποθέσεις και έτη υπηρεσίας να υπολείπεται συναδέλφου του. Εξαίρεση γίνεται μόνο στην περίπτωση που η απώλεια οφείλεται σε υπηρεσιακή ανεπάρκεια με συνέπεια τη βαθμολογική στασιμότητα, ο χρόνος της οποίας δεν θα. υπολογιστεί για την επανένταξη.  Οι καθαρίστριες τακτικής απασχόλησης οι οποίες κατά την ένταξη τους στα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου την 1/1/82, εντάχθηκαν λόγω του πλαφόν σε κατώτερου του δικαιουμένου κλιμακίου, ανατάσσονται αναδρομικά από 1/1/82 στο πραγματικό και με ανώτατο το 11ο κλιμάκιο. Οι οικονομικές συνέπειες της αναένταξης αρχίζουν την 1/1/84..                Το επίδομα: ταμειακής διαχείρισης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διαβαθμίσεις που υπάρχουν σήμερα ως εξής :
α κατηγορία δρχ. 3.500.-
β κατηγορία 2.300.-
γ κατηγορία 1.800.-
Προϋπόθεση για το επίδομα α "κατηγορίας είναι η πλήρης απασχόληση σε  ταμειακή διαχείριση.

Αναπροσαρμόζεται το κατώτερο όριο των οικογενειακών επιδομάτων. Ορίζεται σαν κατώτερο όριο το δωδέκατο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου της κατηγορίας του κύριου Προσωπικού.
Γίνεται βαθμολογική προώθηση μέχρι δύο χρόνια για το χρόνο στρατιωτικής θητείας εάν ο χρόνος αυτός δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη Επεκτείνεται η χορήγηση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού από την Εταιρία στους άνδρες υπαλλήλους, που η γυναίκα τους εργάζεται σε άλλο εργοδότη, και δεν παίρνει ανάλογο βοήθημα. Η χορήγηση θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις γυναίκες υπαλλήλους. Το ανώτατο όριο των 2/3 της δαπάνης για όσων τα παιδιά δεν πηγαίνουν σε σταθμούς συμβεβλημένους με το ΤΥΠΕΤ αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται σε 7.000. δρχ. μηνιαία.                                                                                                                                                                              !.

Αναπροσαρμόζεται το χορηγούμενο από την Εταιρία επίδομα παιδικής μέριμνας στο ποσόν των χιλίων 01.000) δρχ.                    |

Χορηγείται από την Εταιρία στους κλητήρες κάρτα διακίνησης με τα μέσα Αστικής συγκοινωνίας. Σ ε υποκαταστήματα της Επαρχίας, σε πόλεις όπου δεν υπάρχει κάρτα, χορηγείται η αξία της κάρτας σε δραχμές.

Χορηγείται από την Εταιρία ειδικό επίδομα δακτυλογράφησης δραχμών 1.200.-ε τις ακόλουθες προϋποθέσεις  :
α) Η απασχόληση του εργαζόμενου στη δακτυλογράφηση καλύπτει όλο το χρόνο εργασίας, δηλαδή η δακτυλογράφηση είναι αποκλειστική εργασία του δικαιούμενου το επίδομα.
3)  Εργάζεται σε χάρο ή χώρους δακτυλογράφησης ενιαίους και  ειδικά, καθορισμένους .

Στα χορηγούμενα από την Εταιρία Στεγαστικά Δάνεια γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις γενικών όρων και προϋποθέσεων  :
α)  Η διάρκεια των δανείων καθορίζεται από 20 έως 35 χρόνια,
β)  Καθορίζεται άτοκη περίοδος χάριτος ως εξής  :
-         Για την περίπτωση αγοράς έτοιμης κατοικίας, 12 μήνες.
-         Για την περίπτωση αγοράς υπό κατασκευή κατοικίας  (από σχέδιο} ή οικοδόμησης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 24 μήνες από την ανάληψη της πρώτης δόσης   (Προκαταβολή).
γ) Παρέχεται δυνατότητα μετάθεσης του 1/3 των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των 5 πρώτων, μετά την περίοδο χάριτος, ετών στα έτη 11 έως 35. Για τις συλλογικές  συμβάσεις που καταρτίστηκαν από 1/1/79 και εφεξής,  ισχύουν οι ρυθμίσεις που έγιναν με τη Συλλογική. Σύμβαση Εργασίας -84.

Σε σχέση με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο  (άρθρο 2)  διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εργαζόμενων στο νέο Ομαδικό Συμβόλαιο είναι η εισφορά τους (1%), όπως καταβάλλεται μέχρι σήμερα για το Συμβόλαιο Ατυχημάτων που θα καταργηθεί.

                 Η παρούσα συμφωνία ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1984, εκτός των περιπτώσεων που διαφορετικά ορίζεται παραπάνω.-
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α.  "Η ΕΘΝΙΚΗ         Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ                               Μ. ΜΙΓΚΛΗΣ             Ε.ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ