Πρακτικό Συμφωνίας 1986

Σήμερα 12/9/1986 στο Κεντρικό Κατάστημα της Εταιρίας Καρ Σερβίας οι υπογεγραμμένοι Παύλος Νικολαίδης, Β.' Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" και Λάμπρος Κόκκινος και Αλέξης Χριστόπουλος Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η  ΕΘΝΙΚΗ" νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:

1.-Διαφοροποιείται από 1.1.1987 ο τρόπος υπολογισμού των χορηγουμένων Δανείων Ευκολίας προς το Προσωπικό και καθορίζεται, σε ποσοστό 3% πάνω στο ετήσιο Μισθολόγιο. Σημειώνεται ότι το ποσό που έχει συμφωνηθεί για έκτακτες ανάγκες του Προσωπικού συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω ποσοστό.
Οι τόκοι των χορηγουμένων Δανείων και στις δύο περιπτώσεις δεν θα αυξάνουν το κεφάλαιο

2.-Τα Οδοιπορικά Έξοδα για όλες τις κατηγορίες συναδέλφων(διοικητικοί, ζωικοί κ.λ.π.) εξισώνονται στα ανώτατα επίπεδα που κατάβάλλονται σήμερα στην Εταιρία.

3.-Διαφοροποιείται ο τρόπος καταβολής των εξόδων Δημοσίων Σχέσεων.

4.-Καθορίζεται σαν ανώτατος χρόνος εργασίας στην οθόνη οι 3 ώρες.

5.-Kαθιερώνεται  το πενθήμερο για Νυκτοφύλακες και Καθαρίστριες. Όσον αφορά τους Νυκτοφύλακες το παραπάνω θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την εξεύρεση λύσης για τις βάρδιες που θα πρέπει, να γίνουν μέχρι το τέλος του Έτους.

6.-Καθορίζεται σαν ανώτερος χρόνος παραμονής Γραμματέων στα Γραφεία Ζωής η πενταετία, πέραν της οποίας η παραμονή θα συνεχίζεται μόνο με την προϋπόθεση και της· δικής τους επιθυμίας.

7.-Συμφωνείται η απομάκρυνση των εγκύων από τους ειδικούς χώρους δακτυλογράφησης.

8.-Καθιερώνεται η προληπτική ιατρική σε ετήσια βάση για όλους τους εργαζόμενους. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν μετά από επαφές με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

9.-Η εκπαίδευση του Προσωπικού θα γίνεται εντός ωραρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα διεξάγονται απογευματινά Σεμινάρια
ή Σάββατα-Κυριακές, θα υπολογίζονται υπερωριακά και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

10.-Συμφωνείται η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων με δικαίωμα ψήφου  στα παρακάτω όργανα:
α)Σε  όλα τα Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια
β)Στην Επιτροπή Στεγαστικών Δανείων
γ)Στην Επιτροπή που δημιουργείται μετά από συμφωνία Διοίκησης -
Συλλόγου και η οποία θα εξετάζει κάθε είδους διαμαρτυρία των συναδέλφων για μεταθέσεις, τοποθετήσεις.

11.-Χορηγείται στα πλαίσια του ανθυγιεινού επιδόματος η 5η βδομάδα, άδειας σε όσους εργαζόμενους παίρνουν το ανθυγιεινό.

12.-Εντάσσονται στο τακτικό προσωπικό οι παρακάτω Ε/Σ καθαρίστριες -που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Μισθολόγιο:
 1) ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2)  ΝΕΡΑΤΖΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3) ΣΑΡΓΙΩΤΗ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
4) ΤΣΙΑΠΡΑΪΛΗ ΘΩΜΑ
5) ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΜΑΡΙΑ
6) ΝΤΕΛΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ

13.-Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε Τράπεζα σαν προϋπηρεσία στο Δημόσιο.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα μια σειρά ακόμα αιτήματα (επίλυση Στεγαστικού Επίδομα Βρεφονηπιακού, αύξηση νοσηλειών. Επίδομα Ξένης Γλώσσας, Επίδομα στολής Κλητήρων και  καθαριστριών κ.λ.π.) για τα οποία συνεχίζεται ο διάλογος Διοίκησης - Συλλόγου και αναμένονται απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από την  1.1.1986 με αναδρομικό υπολογισμό.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"

Για το Σύλλογο Υπαλλήλων
Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Λ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ            ΑΛ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ