Πρακτικό Συμφωνίας 1987

Σήμερα  11.12.1987   στα Κεντρικά Γραφεία  της  Εταιρίας  Καραγεώργη Σερβίας   8,   οι   υπογραμμένοι   Παύλος  Νικολαΐδης,   Β.'   Αντιπρόεδρος και   Γενικός  Διευθυντής  ως   εκπρόσωπος   της  Α.Ε.Ε.Γ.Α.    "Η   ΕΘΝΙΚΗ" και   Λάμπρος  Κόκκινος,   και   Αλέξης  Χριστόπουλος  πρόεδρος   και   Γενικός     Γραμματέας   αντίστοιχα  του   Συλλόγου   των  Υπαλλήλων   της Α.Ε.Ε.Γ.Α.   "Η  ΕΘΝΙΚΗ",   νόμιμα  εξουσιοδοτούμενοι   συμφώνησαν   και έκαναν   αποδεκτά  τα  παρακάτω:
1) Δίδεται   1%   επί   της   ετήσιας  μισθοδοσίας  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί   από   τον   Σύλλογο  σε   αλληλοβοηθητικούς   σκοπούς.

2) Το  Επίδομα  Κατασκήνωσης,   εξομοιώνεται   με   το   αντίστοιχο   τηςΕ.Τ.Ε.

3) Το  Βρεφονηπιακό   Επίδομα καταβάλλεται   από  την  Εταιρία   εκτός μισθοδοσίας  με   την  κατάθεση   των   σχετικών  αποδείξεων.

4) Αναπροσαρμόζονται   τα   Επιδόματα  Ευθύνης.

5) Αναπροσαρμόζονται   τα  εκτός   Έδρας   έξοδα,   ώστε  να καλύπτονται οι   πραγματικές   δαπάνες  των   εργαζομένων.

6) Παρέχεται   στις  νυκτερινές   βάρδιες    (Χειριστές,   Νυκτοφύλακες κ.λ.π.),   Επίδομα  τροφής  ΔΡΧ.:   500.-   κατά νύκτα.

7) Οι    Έμμισθοι   Πωλητές   Ζωής   μετατάσσονται   στο  πρώτο    (ανώτερο)μισθολογικό  κλιμάκιο  της  κατηγορίας   τους.

8) Συμφωνείται   κατ' αρχήν,   η   δημιουργία  Κανονισμού   υποχρεώσεων, δικαιωμάτων  και  εξέλιξης  των   Έμμισθων  Πωλητών.

Η   ισχύς  όλων   των  πιο  πάνω  αρχίζει   από   1.1.1988   εκτός   από   το  Βρεφονηπιακό που   ισχύει   από   1.9.1987   και   τη   μετάταξη   των   Έμμισθων Πωλητών που   ισχύει   από   1.6.1987.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Λ.ΚΟΚΚΙΝΟΣ                     ΑΛ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για όσα από τα παραπάνω έγγραφα απαιτείται σχετική έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, στην πρώτη από σήμερα συνεδρίασή του, θα έρθουν προς έγκριση με θετική εισήγηση του Γενικού Δ/ντή.