Πρακτικό Συμφωνίας 1989

Σήμερα   9/10/89 στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, Καρ, Σερβίας 8, εμείς που υπογράφουμε το παρόν,  1) Λάμπρος Κόκκινος Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος της Α. Ε. Ε. Γ. Α.  " Η ΕΘΝΙΚΗ " και 2) Χρήστος Κυριαζής και Αλέξης Χριστόπουλος, Πρόεδρος  και Γεν. Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Α. Ε. Ε. Γ. Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι, συμφωνήσαμε και κάναμε αποδεκτά τα παρακάτω :

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ    ΠΑΡΟΧΕΣ
1) Χορηγείται από 1/1/1990 ποσοστό 1/0 επί της ετησίας μισθοδοσίας στο Ομαδικό Συμβόλαιο  (DEPOSIT) για την ουσιαστική βελτίωση του.

2) Ενσωματώνεται, από 1/1/1989 η ΑΤΑ στους βασικούς μισθούς των έμμισθων πωλητών Zωής, σύμφωνα με την Σ. Σ. Ε του έτους 1989 μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιριών και της Ο.Α.Σ.Ε.

3) Υπολογίζεται από 1/1/1989 το επίδομα πολυετίας των έμμισθων πωλητών ζωής κατά τον ίδιο τρόπο με τους διοικητικούς υπαλλήλους.

4) Χορηγείται ποσόν δρχ. 7.000.000.- ως προσαύξηση στο σχετικό κεφάλαιο για τα δάνεια ευκολίας στους υπαλλήλους της Εταιρίας.
 
5) Επιχορηγείται ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός των υπαλλήλων της Εταιρίας με ποσόν· δρχ.  5.000.000.
6) Αναπροσαρμόζεται από 1/1/1989 το τεχνικό επίδομα Μηχ/σης  (δραχμικό και ποσοστιαίο) στα ποσά που χορηγεί η Ε. Τ. Ε, τα οποία εφεξής θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα με τις όποιες αναπροσαρμογές στην Ε.Τ.Ε.

7) Χορηγείται από  1/9/1989 ειδικό επίδομα 12% επί του βασικού μισθού στους προγραμματιστές - αναλυτές SΥSΤΕΜS, λόγω του ότι η απασχόληση τους στα τερματικά ολόκληρο το ωράριο θεωρείται ανθυγιεινή.

8) Επεκτείνεται από  1/9/1989 ο μη συμψηφισμός του επιδόματος ευθύνης με τα τεχνικά επιδόματα και στους απασχολούμενους στον έλεγχο Η/Δ.

9) Αναπροσαρμόζεται από 1/9/1989 το επίδομα για υπαλλήλους που εργάζονται στις παρά- μεθόριες περιοχές στα ίδια ποσά που καταβάλλονται στους υπαλλήλους της Ε. Τ. Ε. στις περιοχές αυτές.

10) Καταβάλλεται από 1/1/1990 ποσό για ενοίκιο  (όπως και στην Ε.Τ.Ε.) στους υπαλλήλους της Εταιρίας που εργάζονται στις παραμεθόριες περιοχές, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από την ΣΣΕ '85 της ΟΑΣΕ σύμφωνα με τα παρακάτω ανώτατα όρια :
α) για άγαμους μέχρι δρχ.  10.000,
β) για έγγαμους χωρίς παιδιά μέχρι δρχ.   12.000
γ)  για έγγαμους με παιδιά μέχρι δρχ.   15.000
Τυχόν εισόδημα από ενοίκια οικοδομών θα συμψηφίζεται με τα παραπάνω ποσά και θα καταβάλλεται η διαφορά.

11) Αναπροσαρμόζεται από 1/9/1989 το επίδομα τοκετού από 80.000 δρχ σε 100.000.

12) Χορηγείται από  1/9/1989 μηνιαίο δραχμικό    επίδομα 5.000 δρχ στους επιμελητές στο τμήμα διεκπεραίωσης που ασχολούνται  με την συσκευασία και μεταφορά των δεμάτων από και προς το ταχυδρομείο.

13) Χορηγείται από 1/1/1989 τεχνικό επίδομα δρχ.  5.000 το μήνα στους οδηγούς των αυτοκινήτων της Εταιρίας.

II. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1) Αναγνωρίζεται μισθολογικά από 1/1/1989 ένα έτος προϋπηρεσία στον ιδιωτικό Τομέα.

2) Χορηγείται από 1/1/1990 πλέον της κανονικής, άδεια μίας εβδομάδας (επτά εργασίμων ημερών) στους προγραμματιστές - αναλυτές SYSTEMS.

3) Θα συγκροτηθούν άμεσα με σχετικές αποφάσεις του Γενικού Διευθυντού, ειδικές επιτροπές με συμμετοχή και εκπροσώπων των εργαζομένων, για:
α) Την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Τομέα Επιθεώρησης και β) Για την βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΚΟΚΚΙΝΟΣ Χρ. Κυριαζής Αλ. Χριστόπουλος