Συμπληρωματική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005 Ομαδικό Συμβόλαιο 3002/3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-2005
Στην Αθήνα σήμερα, 15 Απριλίου 2005, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Παλαιολόγος Δούκας - Παύλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Κόλλιας Ιωάννης και Πετσαλάκης Ιωάννης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συμπληρωματική της Ε.Σ.Σ.Ε. του 2004 -2005 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα ισχύουν από σήμερα.

Από την πιο πάνω ημερομηνία, όλοι οι προσλαμβανόμενοι στη Εταιρία υπάλληλοι θα ασφαλίζονται στο με αριθμό 3002/3 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Το ασφάλιστρο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο 4% επί της μισθοδοσίας των εργαζομένων που θα ενταχθούν από τούδε και στο εξής στο πιο πάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Το ασφάλιστρο του υπαλλήλου θα ανέρχεται στο 3,50% της μισθοδοσίας του.
Η Εταιρία εγγυάται επί πλέον ότι η εγγυημένη απόδοση του συμβολαίου θα ανέρχεται στο 3,35 % το 2005.Από 1/1/2006 το εγγυημένο επιτόκιο καθορίζεται ετησίως σύμφωνα και με την πολιτική της Εταιρίας στα αντίστοιχα Ομαδικά Συμβόλαια.
Οι όροι και οι παροχές που ισχύουν, περιγράφονται στο με αριθμό 3002/3 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Υπάλληλοι συγχωνευομένων στο μέλλον στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" επιχειρήσεων, εντάσσονται στο πιο πάνω Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη, καθένα από τα οποία έλαβε το ένα.


Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α.                   "Η ΕΘΝΙΚΗ"Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. ΓραμματέαςΔούκας - Παύλος Παλαιολόγος
Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης Πετσαλάκης