Συλλογική Σύμβαση ΟΑΣΕ 2006

Στην Αθήνα σήμερα την 18η Μαΐου 2006 οι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός Λευθεριώτης Σπυρίδων κάτοικος Αθηνών Λεωφόρος Συγγρού 103-105 και Παυλίδης Ιωάννης κάτοικος Αθηνών Λεωφόρος Συγγρού 163 ενεργούντες ως εξουσιοδοτημένοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 2074 14.3.2006) του εργοδοτικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 10), και εκπροσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Αθηνά Καραμήτρου και Σωτήρης Οικονόμου, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα), σύμφωνα με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 15/05/2006 και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των άρθρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990 αποφάσισαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν με τις παραπάνω ιδιότητές τους τα εξής :


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1
Ένταξη του προσωπικού καθαριότητας στο μισθολόγιο βοηθητικού προσωπικού.
Από 1/1/2006 οι εργαζόμενοι/ες που υπάγονται στο μισθολόγιο του προσωπικού καθαριότητας θα υπάγονται εφεξής στο μισθολόγιο του βοηθητικού προσωπικού, στα ίδια κλιμάκια που ανήκουν. Το μισθολόγιο του προσωπικού καθαριότητος καταργείται.

Άρθρο 2
Βασικός Μισθός

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006 διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1/1/2006
Κλιμάκια Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό
0 819 754
1 820 758
2 821 759
3 822 760
4 823 762
5 825 763
6 826 765
7 827 766
8 828 768
9 829 769
10 831 771
11 832 773
12 833 774
13 834 776
14 835 777
15 836 779
16 838 781
17 841 788
18 851 798
19 863 806
20 874 815
21 884 825
22 895 834
23 906 842
24 918 852
25 928 860
26 938 869
27 949 879
28 960 886
29 971 896
30 982 906
31 993
32 1.003
33 1.016



Άρθρο 3
Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1/1/2006
Προσωπικό
Παραμονές Κύριο Βοηθητικό
1η 1.026 915
2η 1.037 924
3η 1.047 933
4η 1.059 945
5η 1.070 952
6η 1.079 961
7η 1.091 972
8η 1.101 981


Άρθρο 4
Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνία Υποδιευθυντής Διευθυντής
Από 1/1/2006 1.224 1.422

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1/1/2006
Κλιμάκια Υποδιευθυντές Διευθυντές
1 1.237 1.436
2 1.251 1.453
3 1.262 1.468
4 1.277 1.484
5 1.288 1.499
6 1.302 1.513
7 1.316 1.529
8 1.329 1.543

Άρθρο 5
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα κατά την 31-12-2005 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, Δ.Α. Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας (μεταξύ Συλλόγου και εργοδότη), αποφάσεων Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού και με τους ίδιους όρους, που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα.

Άρθρο 6
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας


Με την πρόσληψη χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 2,63%, [Το ποσοστό αυτό προέκυψε από επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 μηνών (0,87%) που χορηγήθηκε από 1.1.2000 (άρθρο 5, ΣΣΕ 2000), επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 μηνών (0,88%) από 1.1.2001 (άρθρο 5 ΣΣΕ 2001) και επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 μηνών (0,88%) από 1.1.2003 (άρθρο 5 ΣΣΕ 2002-2003)]. Το ίδιο θα ισχύει και για τον υπολογισμό της πολυετίας των νεοπροσλαμβανομένων.
Πέραν αυτού, με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας χορηγείται επίδομα 5,25%. Για κάθε συμπληρωμένο έτος πέραν του τρίτου, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 1,75% (άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1984, άρθρο 5 Σ.Σ.Ε. 1989, άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1990, Οικονομικά θέματα άρθρο 1 Σ.Σ.Ε. 1991), μέχρι και του 41ου έτους (άρθρο 4 Σ.Σ.Ε. 1997-1998).
Σαν χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος, υπολογίζεται για όλο το προσωπικό των πιο πάνω Ασφαλιστικών Εταιρειών και ο χρόνος τυχόν ασφαλισμένης προϋπηρεσίας του εργαζόμενου σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατομική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας (άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1984).

Άρθρο 7
Επίδομα τέκνων & προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες.

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/84, χορηγείται επίδομα 12% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου, από 1/1/2006. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ.
Το επίδομα αυτό καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας ειδικά για τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Για την φροντίδα των τέκνων με ειδικές ανάγκες και των προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια (7) επτά ημερών με πλήρεις αποδοχές πλέον της κανονικής ετησίας αδείας.

Άρθρο 8
Επίδομα τοκετού

Από 1.1.2006 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.296 ευρώ. Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συμψηφίζεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση o εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 400 ευρώ.

Άρθρο 9
Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού

Οι Ασφαλιστικές που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς χορηγούν, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δα-πάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς.
Η ανωτέρω συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχεται μέχρι του ποσού των 192 ευρώ μηνιαίως από 1.1.2006, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν στο χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σε αυτά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 10
Επίδομα κατασκηνωτικό

Καταβάλλεται άπαξ του έτους σε όλους τους εργαζόμενους κατασκηνωτικό επίδομα για κάθε τέκνο το οποίο διαμορφώνεται από 1.1.2006 σε 687 ευρώ.



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Στεγαστικά Δάνεια

Για τα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των ασφαλιστικών υπαλλήλων, καθιερώνεται μία ζώνη και το επιτόκιο των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, καθορίζεται ενιαία σε 3%.
Το ίδιο επιτόκιο ισχύει και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειμένου να εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συμπληρωματικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί με δυσμενέστερους όρους. Το ανώτατο χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 120.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 27.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους ασφαλιστικούς υπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήμερα. Το συνολικά διαθέσιμο κατά Εταιρία κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά το έτος 2006, τουλάχιστον ο αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 2005. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, το συνολικά διαθέσιμο κατά εταιρία κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθμός των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις δεν θίγονται.



Άρθρο 12
Δάνεια για τέκνα εργαζομένων που σπουδάζουν σε πόλεις εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής τους

Κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται δάνειο μετά από αίτησή του μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ ετησίως και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές σύμφωνα με τον Κανονισμό της οικείας Σχολής, σε περίπτωση που παιδί αυτού φοιτά σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ευρισκόμενο σε πόλη διαφορετική από τον τόπο διαμονής του εργαζόμενου.

Κατ’ εξαίρεσιν, είναι δυνατόν να χορηγηθεί τον πρώτο χρόνο ποσόν που αναλογεί έως το 50% του συνολικού δανείου. Για την έγκριση χορήγησης δανείου μεταγενέστερου έτους φοίτησης απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών της οικείας Σχολής. Το δάνειο αυτό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τα 12.500 ευρώ συνολικά ανά παιδί και για όλα τα έτη σπουδών χορηγείται επιπλέον τυχόν άλλου δανείου ευκολίας που έχει λάβει ο ίδιος εργαζόμενος. Το επιτόκιο αυτού είναι ίδιο με το επιτόκιο του δανείου ευκολίας. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο ισχύει ό,τι προβλέπεται για τα δάνεια ευκολίας.

Άρθρο 13
Άδεια τοκετού

Χορηγείται άδεια τοκετού 4 μηνών και δύο εβδομάδων, με πλήρεις αποδοχές, με τις διαδικασίες (ως προς το χρόνο χρησιμοποίησης της άδειας) που προβλέπει ο ν. 1302/82. Τις δύο εβδομάδες θα λαμβάνει η εργαζόμενη πριν ή μετά τον τοκετό, ανάλογα με τις ανάγκες της. Συμψηφίζονται στις παραπάνω αποδοχές των 4 μηνών και δύο εβδομάδων οποιαδήποτε ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της.
Οι γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά την άδεια κυήσεως, τοποθετούνται στην ίδια θέση ή σε αντίστοιχη αυτής που κατείχαν, κατά δε τον πρώτο χρόνο της επιστροφής τους στην εργασία, δεν επιτρέπεται αξιολόγησή τους με χαμηλότερη βαθμολογία από αυτήν που είχαν πριν τη λήψη της άδειας κυήσεως.

Άρθρο 14
Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών

Οι γυναίκες ασφαλιστικοί υπάλληλοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τη λήξη της άδειας τοκετού και λοχείας και μιας ώρας για τα επόμενα δυο έτη.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται, με κοινή συμφωνία των γονέων και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα παιδιού δεν οδηγεί σε μείωση αποδοχών.

Άρθρο 15
Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για τη φροντίδα παιδιών


Με αίτηση της (ή του) εργαζόμενης (-ου) το μειωμένο ωράριο λόγω θηλασμού και φροντίδας παιδιού χορηγείται εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούνται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Άρθρο 16
Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών


Οι μισές από τις ημέρες αδείας που προβλέπονται από το άρθρο 7 του ν. 1483/1984 χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους με πλήρεις αποδοχές, εφόσον υπάρχει σοβαρή ασθένεια και οι υπόλοιπες, εφόσον γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο ή υπάρχει πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου από την ασφαλιστική εταιρία γιατρού.

Άρθρο 17
Άδεια για παρακολούθηση παιδιών

Χορηγούνται 6 ημέρες αδείας το χρόνο για σχολική παρακολούθηση των παιδιών μέχρι 16 ετών και 2 ημέρες αδείας το χρόνο μέχρι 18 ετών. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα εις το άρθρο 9 του Ν. 1483/1984.

Άρθρο 18
Εξωτερίκευση εργασιών – Χρήση προσωπικού τρίτων


Ο οικείος Σύλλογος προσωπικού ή όπου δεν υπάρχει, το εργασιακό συμβούλιο (ν. 1767/88 όπως ισχύει) ενημερώνεται για τους όρους και τις διαδικασίες των πάσης φύσεως προσλήψεων προσωρινής απασχόλησης ή χρήσης προσωπικού τρίτων (ενοικίαση προσωπικού).

Άρθρο 19
Ενίσχυση επιμορφωτικών – ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΟΑΣΕ.

Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρείες ενισχύουν με το ποσό των 15.000 ευρώ, για το έτος 2006, τα ερευνητικά - επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Α.Σ.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, που θα προϋποβάλλεται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Το ποσόν αυτό κατανέμεται αναλόγως του πλήθους εργαζομένων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο λόγος της εισφοράς της εταιρείας με τον μικρότερο αριθμό εργαζομένων προς την εισφορά κάθε άλλης εταιρείας με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων δεν θα ξεπερνά την αναλογία 1/15.

Άρθρο 20
Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες


Χορηγείται οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2006 για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Το ποσόν αυτό κατανέμεται αναλόγως του πλήθους εργαζομένων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο λόγος της εισφοράς της εταιρείας με τον μικρότερο αριθμό εργαζομένων προς την εισφορά κάθε άλλης εταιρείας με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων δεν θα ξεπερνά την αναλογία 1/15.

Άρθρο 21
Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε.


Συμφωνείται η καταβολή του ποσού του ενοικίου των γραφείων της ΟΑΣΕ αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της σύμβασης μισθώσεως. Το ποσόν αυτό κατανέμεται αναλόγως του πλήθους εργαζομένων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο λόγος της εισφοράς της εταιρείας με τον μικρότερο αριθμό εργαζομένων προς την εισφορά κάθε άλλης εταιρείας με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων δεν θα ξεπερνά την αναλογία 1/15.

Άρθρο 22
Τελικές Διατάξεις


Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της ΣΣΕ θεωρείται αδικαιολόγητη καταγγελία της σύμβασης εργασίας και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόμιμη αποζημίωση.
Όλες οι προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της ΣΣΕ 2006, εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.
Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Σ.Σ.Ε., ΔΑ, Κανονισμών εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η νέα ΣΣΕ έτους 2006 ισχύει από την 1-1-2006 και λήγει την 31-12-2006, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ε.Α.Ε.Ε. Για την Ο.Α.Σ.Ε.


Ι. Παυλίδης Α. Καραμήτρου
Σ. Λευθεριώτης Σ. Οικονόμου