Μισθολόγιο 2004

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2004 διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004
Κλιμάκια
Κύριο Προσωπικό
Βοηθητικό Προσωπικό
0
725
668
1
726
670
2
727
671
3
728
672
4
729
674
5
730
675
6
731
677
7
732
678
8
733
680
9
734
681
10
735
682
11
736
684
12
737
685
13
738
687
14
739
688
15
740
689
16
741
691
17
745
698
18
754
707
19
765
714
20
774
722
21
784
731
22
794
739
23
803
747
24
814
755
25
824
763
26
834
771
27
843
780
28
853
787
29
863
795
30
872
804
31
882
818 
32
892
831 
33
903
844
34
918
860
35
933
873
36
950
886
37
966
900
38
984
914
39
998

40
1013

41
1029

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.7.2004 μέχρι 31.12.2004 διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1/7/2004 μέχρι 31/12/2004
Κλιμάκια
Κύριο Προσωπικό
Βοηθητικό Προσωπικό
0
740
683
1
741
685
2
742
686
3
743
687
4
744
689
5
745
690
6
746
692
7
747
693
8
748
695
9
749
696
10
750
697
11
751
699
12
752
700
13
753
702
14
754
703
15
755
704
16
756
706
17
760
713
18
769
722
19
780
729
20
789
737
21
799
746
22
809
754
23
818
762
24
829
770
25
839
778
26
849
786
27
858
795
28
868
802
29
878
810
30
887
819
31
897
833
32
907
846
33
918
860
34
933
875
35
949
888
36
966
902
37
982
916
38
999
930
39
1013

40
1029

41
1044


Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.8.2005 διαμορφώνονται ως εξής:

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνίες
Υποδιευθυντής
Διευθυντής
Από 1/1 μέχρι 30/06/2004
1.092
1.441
Από 1/7 μέχρι 31/12/2004
1.107
1.461

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33º κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Υποδιευθυντές
Κλιμάκια
Από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004
Από 1/7/2004 μέχρι 31/12/2004
1
1.110
1.125
2
1.130
1.145
3
1.149
1.165
4
1.169
1.184
5
1.188
1.204
6
1.207
1.223
7
1.225
1.240
8
1.245
1.260

Διευθυντές
Κλιμάκια
Από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004
Από 1/7/2004 μέχρι 31/12/2004
1
1.466
1.486
2
1.491
1.511
3
1.517
1.537
4
1.542
1.563
5
1.569
1.589
6
1.594
1.614
7
1.617
1.637
8
1.643
1.664