Συμπληρωματική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005 Ομαδικό Συμβόλαιο 2361/4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-2005

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Απριλίου 2005, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Παλαιολόγος Δούκας - Παύλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Κόλλιας Ιωάννης και Πετσαλάκης Ιωάννης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συμπληρωματική της Ε.Σ.Σ.Ε. του 2004 - 2005 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" και ισχύουν από σήμερα:

Από την πιο πάνω ημερομηνία, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 2361/4 του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" μετατρέπεται σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κλειστής ομάδας (δηλαδή των μισθωτών που ήσαν ασφαλισμένοι στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 2361/4 κατά την 14/4/2005) και δεν θα μπορεί να ασφαλισθεί σε αυτό πλέον κανένας εργαζόμενος στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα προσληφθεί μετά την πιο πάνω ημερομηνία σε αυτήν ή θα ενταχθεί στο προσωπικό της με οποιονδήποτε τρόπο ακόμα και αν η ένταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ.

Ειδικά οι υπάλληλοι της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που είναι ήδη ασφαλισμένοι στην 2740/9 Σύμβαση Ομαδικής Ασφάλισης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ασφάλιση τους στο 2361/4 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9α πρώτου μέρους του Συμβολαίου αυτού, αλλά το δικαίωμά αυτό περιορίζονται να το ασκήσουν μέχρι την 31 Μαΐου 2005 και μόνον, καταργουμένου του δικαιώματος ασφάλισης τους σε κάθε επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Ως εκ τούτου η Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" εγγυάται πλήρως την παροχή του Συμβολαίου 2361/4 για όλα τα πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα στις 14/4/2005 στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (κλειστή ομάδα), και για όλη την ασφαλίσιμη υπηρεσία που προβλέπεται σε αυτό και με λήξη της ασφάλισης όπως αναφέρεται στην παράγραφο α του άρθρου 6 του πρώτου μέρους της ασφαλιστικής σύμβασης 2361/4.

Η Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπληρώνει ετησίως τα αποθεματικά που απαιτούνται για την κάλυψη των παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται και περιγράφονται στο με αριθμό 2361/4 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σύμφωνα και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Επίσης συμφωνείται ότι, η συμμετοχή (ασφάλιστρο) των εργαζομένων θα αυξηθεί κατά 0,50% απο 1/1/2006 και κατά 0,50% από 1/1/2007, έτσι ώστε η συνολική εισφορά του εργαζομένου θα ανέρχεται στο 3,50% από 1/6/2007 η δε συμμετοχή (ασφάλιστρο) του Εργοδότη, μετά την πλήρη συμπλήρωση των αποθεμάτων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 2361/4 όπως ορίζονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο, θα διαμορφωθεί σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα (9%) επί των συνολικών ετησίων μικτών αποδοχών των ασφαλισμένων στο 2361/4 Συμβόλαιο στο επίπεδο που θα απαιτείται και θα καθοριστεί από κοινού σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη με παραδοχές που θα τεθούν από κοινού από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, μελέτη που θα πραγματοποιηθεί εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας.

Οι όροι του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου τροποποιούνται με συμφωνία της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η Εθνική" και του Συμβαλλομένου Συλλόγου Υπαλλήλων δεσμευτική για τους ασφαλισμένους στο Συμβόλαιο αυτό, όπως τούτο άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 3 του τέταρτου μέρους τούτου.

Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη, καθένα από τα οποία έλαβε το ένα.


Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α.    "Η ΕΘΝΙΚΗ"Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. ΓραμματέαςΔούκας - Παύλος Παλαιολόγος
Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης Πετσαλάκης