Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2004 - 2005 - Επίδομα Αναλογιστών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004-2005


Στην Αθήνα σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2005, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Παλαιολόγος Δούκας - Παύλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Κόλλιας Ιωάννης και Πετσαλάκης Ιωάννης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν Παράρτημα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2004 -2005 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα ισχύουν από 01/10/2004:

Το επίδομα αναλογιστών που προκύπτει από το άρθρο 3 παρ.5 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 1995 και το πρόσθετο επίδομα αναλογιστού,  που προκύπτει από το άρθρο 11 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 2002, όπως έχουν διαμορφωθεί την 1/1/2005, συγχωνεύονται.
Το νέο ποσό διαμορφώνεται την 1/10/2004 στα 640,00 Ευρώ, επαναποσοστοποιείται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού της 1/1/2005 και χορηγείται ως ακολούθως:
Αναλογιστής κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Ανάπτυξης: 640,00 Ευρώ
Αναλογιστής που δεν έχει πάρει ακόμα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Ανάπτυξης: 520,00 Ευρώ
Για κάθε εξεταζόμενο επιτυχώς μάθημα που απαιτείται για την λήψη της άδειας, ποσοστό των 520,00 Ευρώ, ανάλογο με τον αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται από την Πολιτεία και την Ένωση Ελλήνων Αναλογιστών προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 56/85, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη, καθένα από τα οποία έλαβε το ένα.
Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α.                   "Η ΕΘΝΙΚΗ"Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας


Δούκας - Παύλος Παλαιολόγος
Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης Πετσαλάκης