Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2004 - 2005. Αλλαγές στην οργανωτική δομή της Εταιρίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004-2005Στην Αθήνα σήμερα, 10 Μαρτίου 2005, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Παλαιολόγος Δούκας - Παύλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγ. Σερβίας 8) και αφ' ετέρου οι Κόλλιας Ιωάννης και Πετσαλάκης Ιωάννης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Βουλής 7), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν Παράρτημα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2004 -2005 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που θα ισχύουν από σήμερα:

Άρθρο 1:
Σύμφωνα με την από 17/2/2005 απόφαση των Γενικών Διευθυντών, προστέθηκε στην οργανωτική δομή της Εταιρίας η οργανωτική μονάδα "Περιφέρεια - Κατάστημα".
Ο/Η προϊστάμενος της θα λαμβάνει επίδομα ευθύνης από 17/2/2005 621,00 Ευρώ και το επίδομα παράστασης 280,00Ευρώ.
Ο υπεύθυνος ταμείου θα λαμβάνει επίδομα 150,00 Ευρώ.
Τα πιο πάνω επιδόματα ποσοστοποιούνται  στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού της 1/1/2005.


Άρθρο2:
Σύμφωνα με την νέα οργανωτική δομή από 17/2/2005 τα Υποκαταστήματα που έφεραν τον χαρακτηρισμό Υποκατάστημα Β', καταργούνται, τα Υποκαταστήματα που έφεραν τον χαρακτηρισμό Υποκατάστημα Γ' πλέον θα ονομάζονται Υποκατάστημα Α' και τα Υποκαταστήματα που έφεραν τον χαρακτηρισμό Υποκατάστημα Δ' πλέον θα ονομάζονται Υποκατάστημα Β' Από την ίδια ημερομηνία δημιουργείται το επίπεδο ευθύνης "Υπεύθυνος" ισοδύναμο με τον "Προϊστάμενο Υπηρεσίας" και  "Προϊστάμενο Περιφερειακής Υπηρεσίας".


Άρθρο 3:
Οι υπάλληλοι υποκαταστημάτων Περιφέρειας που μετατίθενται λόγω κατάργησης, συγχώνευσης ή αλλαγής κατηγορίας του Υποκαταστήματός τους, θα δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων σε περίπτωση μετάθεσης σε Υποκατάστημα άλλης πόλης, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης κατά παρέκκλιση του Κανονισμού μετακινήσεων.
Επίσης θα δικαιούνται και αποζημίωσης εκτός έδρας ύψους 100 Ευρώ μηνιαίως συμψηφιζόμενη με τα επιδόματα θέσεως που λαμβάνει, η οποία ποσοστοποιείται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού της 1/1/2005.

Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη, καθένα από τα οποία έλαβε το ένα.Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α.
"Η ΕΘΝΙΚΗ"Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. ΓραμματέαςΔούκας - Παύλος Παλαιολόγος
Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης Πετσαλάκης