Συλλογική Σύμβαση ΟΑΣΕ 2007 - 2008 για τους εργαζόμενους στις τραπεζικές ασφαλιστικές εταιρίες

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 - 2008
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,
1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
2. EFG EUROLIFE ΑΕAZ
3. EFG EUROLIFE ΑEΓΑ
4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
5. ΛΑΪΚΗ ΖΩΗΣ ΑΑΕ
6. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΑΕ
7. ΩΜΕΓΑ ΑΑΕ
καθώς και σε οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι θυγατρική Τραπέζης, σύμφωνα με το άρθρο 42 ε΄ §5 του Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών όπως έχει τροποποηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
Στην Αθήνα σήμερα την 25η Μαΐου 2007 οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Δούκας Παύλος Παλαιολόγος κάτοικος Αθηνών οδός Λεωφ. Συγγρού 103-105 και Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου κάτοικος Αθηνών οδός Λ. Συγγρού 163 ενεργούντες ως εξουσιοδοτημένοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 2088/27.02.2007) του εργοδοτικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 10), και εκπροσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Αθηνά Καραμήτρου και Χρήστος Παπαδόγιαννης, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Αναπλ. Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα), σύμφωνα με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 15.5.2007 και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των άρθρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990 αποφάσισαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν με τις παραπάνω ιδιότητές τους τα εξής:


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Βασικός Μισθός
 
Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 30.4.2007 και από 1.5.2007 μέχρι 31.12.2007 διαμορφώνονται ως εξής:

 
Από 1/1/2007
Από 1/5/2007
Κλιμ.
Κύριο Προσωπικό
Βοηθητικό Προσωπικό
Κύριο Προσωπικό
Βοηθητικό Προσωπικό
0
847
784
875
813
1
848
787
876
816
2
849
788
877
817
3
850
789
878
818
4
851
791
879
820
5
853
792
880
821
6
854
794
881
823
7
855
795
882
824
8
856
797
883
826
9
857
798
884
827
10
859
800
886
829
11
860
802
887
831
12
861
803
888
832
13
862
805
889
834
14
863
806
890
835
15
864
808
891
836
16
865
810
892
838
17
869
817
896
845
18
878
827
905
855
19
890
834
917
862
20
901
843
927
871
21
911
853
937
880
22
921
862
947
889
23
932
870
958
897
24
944
879
969
906
25
954
887
979
914
26
964
896
989
923
27
974
906
999
932
28
985
913
1.010
939
29
996
922
1.020
948
30
1.007
932
1.031
958
31
1.017

1.041

32
1.027

1.051

33
1.040

1.063 
 
 
Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 31.5.2008 και από 1.6.2008 μέχρι 31.12.2008 διαμορφώνονται ως εξής:

 
Από 1/1/2008
Από 1/6/2008
Κλιμ.
Κύριο Προσωπικό
Βοηθητικό Προσωπικό
Κύριο Προσωπικό
Βοηθητικό Προσωπικό
0
898
899
835
922
856
1
899
838
923
859
2
900
839
924
861
3
901
840
925
862
4
902
842
926
864
5
903
843
927
865
6
904
845
928
867
7
905
846
929
868
8
906
848
930
870
9
907
849
931
871
10
910
851
934
873
11
911
853
935
875
12
912
854
936
876
13
913
856
937
878
14
914
857
938
879
15
915
858
939
881
16
916
860
940
883
17
920
867
944
890
18
929
878
953
901
19
941
885
966
908
20
952
894
977
917
21
961
903
988
927
22
972
913
998
936
23
983
921
1.009
945
24
995
930
1.021
954
25
1.005
938
1.032
963
26
1.015
947
1.042
972
27
1.025
957
1.052
982
28
1.037
964
1.064
989
29
1.047
973
1.074
998
30
1.058
983
1.086
1.009
31
1.069

1.097

32
1.079

1.108

33
1.091

1.119
 
Άρθρο 2
 
Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1/1/2007
Προσωπικό
Από 1/5/2007
Προσωπικό
Παραμονές
Κύριο
Βοηθητικό
Παραμονές
Κύριο
Βοηθητικό
1η
1.050
941
1η
1.073
967
2η
1.060
950
2η
1.083
975
3η
1.070
959
3η
1.093
984
4η
1.082
970
4η
1.104
995
5η
1.093
977
5η
1.115
1.002
6η
1.102
986
6η
1.124
1.011
7η
1.113
997
7η
1.135
1.021
8η
1.123
1.006
8η
1.145
1.030

Από 1/1/2008
Προσωπικό
Από 1/6/2008
Προσωπικό
Παραμονές
Κύριο
Βοηθητικό
Παραμονές
Κύριο
Βοηθητικό
1η
1.101
993
1η
1.130
1.018
2η
1.112
1.001
2η
1.141
1.027
3η
1.122
1.010
3η
1.152
1.036
4η
1.133
1.021
4η
1.163
1.048
5η
1.144
1.029
5η
1.174
1.055
6η
1.154
1.038
6η
1.185
1.065
7η
1.165
1.048
7η
1.195
1.075
8η
1.175
1.057
8η
1.206
1.085

Άρθρο 3
 
Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνία
Υποδιευθυντής
Διευθυντής
Ημερομηνία
Υποδιευθυντής
Διευθυντής
Από 1/1/2007
1.243
1.437
Από 1/5/2007
1.262
1.452
Από 1/1/2008
1.295
1.490
Από 1/6/2008
1.329
1.529
 
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1/1/2007
Από 1/5/2007
Κλιμάκια
Υποδιευθυντές
Διευθυντές
Κλιμάκια
Υποδιευθυντές
Διευθυντές
1
1.256
1.451
1
1.275
1.465
2
1.270
1.467
2
1.288
1.481
3
1.281
1.482
3
1.299
1.496
4
1.295
1.498
4
1.313
1.511
5
1.306
1.512
5
1.324
1.525
6
1.320
1.526
6
1.337
1.539
7
1.333
1.542
7
1.350
1.554
8
1.346
1.556
8
1.363
1.568

Από 1/1/2008
Από 1/6/2008
Κλιμάκια
Υποδιευθυντές
Διευθυντές
Κλιμάκια
Υποδιευθυντές
Διευθυντές
1
1.309
1.504
1
1.343
1.543
2
1.322
1.520
2
1.356
1.560
3
1.333
1.535
3
1.368
1.575
4
1.348
1.551
4
1.383
1.591
5
1.359
1.565
5
1.394
1.606
6
1.372
1.580
6
1.408
1.621
7
1.386
1.595
7
1.422
1.636
8
1.399
1.609
8
1.435
1.651

 
Άρθρο 4
Ποσοστιαία Επιδόματα
Τα κατά την 31-12-2006 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, Δ.Α. Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας (μεταξύ Συλλόγου και Εργοδότη) Αποφάσεων Δ.Σ.ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους, που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Άρθρο 5
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
Με την πρόσληψη χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 2,63%, [Το ποσοστό αυτό προέκυψε από επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 μηνών (0,87%) που χορηγήθηκε από 1.1.2000 (άρθρο 5, ΣΣΕ 2000), επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 μηνών (0,88%) από 1.1.2001 (άρθρο 5 ΣΣΕ 2001) και επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 μηνών (0,88%) από 1.1.2003 (άρθρο 5 ΣΣΕ 2002-2003)]. Το ίδιο θα ισχύει και για τον υπολογισμό της πολυετίας των νεοπροσλαμβανομένων.
Πέραν αυτού, με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας χορηγείται επίδομα 5,25%. Για κάθε συμπληρωμένο έτος πέραν του τρίτου, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 1,75% (άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1984, άρθρο 5 Σ.Σ.Ε. 1989, άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1990, Οικονομικά θέματα άρθρο 1 Σ.Σ.Ε. 1991), μέχρι και του 41ου έτους (άρθρο 4 Σ.Σ.Ε. 1997-1998).
Σαν χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος, υπολογίζεται για όλο το προσωπικό των πιο πάνω Ασφαλιστικών Εταιρειών και ο χρόνος τυχόν ασφαλισμένης προϋπηρεσίας του εργαζόμενου σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατομική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας (άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1984).

Άρθρο 6
Επίδομα τέκνων & προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες.
Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/84, χορηγείται επίδομα 12% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου, από 1/1/2006. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ.
Το επίδομα αυτό καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας ειδικά για τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Για την φροντίδα των τέκνων με ειδικές ανάγκες και των προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια (7) επτά ημερών με πλήρεις αποδοχές πλέον της κανονικής ετησίας αδείας.

Άρθρο 7
Επίδομα τοκετού
Από 1.1.2007 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.367 ευρώ και στο ποσό των 1.435 ευρώ από 1/1/2008. Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συμψηφίζεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση o εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 600 ευρώ από 1/1/2007 και 630 ευρώ από 1/1/2008.

Άρθρο 8
Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού
Οι Ασφαλιστικές που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς χορηγούν, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς.
Η ανωτέρω συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχεται μέχρι του ποσού των 203 ευρώ μηνιαίως από 1.1.2007, και 214 ευρώ από 1/1/2008 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν στο χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σε αυτά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 9
Επίδομα κατασκηνωτικό
Καταβάλλεται άπαξ του έτους σε όλους τους εργαζόμενους κατασκηνωτικό επίδομα για κάθε τέκνο το οποίο διαμορφώνεται από 1.1.2007 σε 724 ευρώ και σε 762 ευρώ από 1/1/2008


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Στεγαστικά Δάνεια
Για τα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των ασφαλιστικών υπαλλήλων, καθιερώνεται μία ζώνη και το επιτόκιο των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, καθορίζεται ενιαία σε 3%.
Το ίδιο επιτόκιο ισχύει και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειμένου να εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συμπληρωματικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί με δυσμενέστερους όρους. Το ανώτατο χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 126.000 ευρώ από την 1/1/2007 και 132.000 ευρώ από την 1/1/2008. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 28.000 ευρώ για κάθε παιδί από την 1/1/2007 και 29.500 ευρώ από την 1/1/2008. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους ασφαλιστικούς υπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήμερα. Το συνολικά διαθέσιμο κατά Εταιρία κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά τα έτη 2007 και 2008, τουλάχιστον ο αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 2006. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, το συνολικά διαθέσιμο κατά εταιρία κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθμός των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις δεν θίγονται.
 
Άρθρο 11
Εφάπαξ ενίσχυση ΟΑΣΕ
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, ενισχύουν με το εφάπαξ συνολικό ποσό των € 25.000 την ΟΑΣΕ για την συντήρηση του κτιρίου της, το οποίο κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυτών.

Άρθρο 12
Ενίσχυση επιμορφωτικών - ερευνητικών
δραστηριοτήτων της ΟΑΣΕ.
Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρείες ενισχύουν με το ποσό των 17.000 ευρώ, για το έτος 2007 και 18.000 ευρώ για το έτος 2008, τα ερευνητικά - επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Α.Σ.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, που θα προϋποβάλλεται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Το ποσόν αυτό κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 13
Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες
Χορηγείται οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. ποσού 3.150 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2007 και 3.300 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2008 για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Το ποσόν αυτό κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 14
Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε.
Συμφωνείται η καταβολή του ποσού του ενοικίου των γραφείων της ΟΑΣΕ αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της σύμβασης μισθώσεως. Το ποσόν αυτό κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 15
Τελικές Διατάξεις
Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της ΣΣΕ θεωρείται αδικαιολόγητη καταγγελία της σύμβασης εργασίας και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόμιμη αποζημίωση.
Όλες οι προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της ΣΣΕ 2007 - 2008, εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.
Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Σ.Σ.Ε., ΔΑ, Κανονισμών εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η νέα ΣΣΕ έτους 2007 ισχύει από την 1-1-2007 και λήγει την 31-12-2008, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 

Για την Ε.Α.Ε.Ε. Για την Ο.Α.Σ.Ε.

Δ. Παλαιολόγος Α. Καραμήτρου

Αλ. Σαρρηγεωργίου Χ. Παπαδόγιαννης