Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006


 1. Άρθρο 1. Οικονομικά Θέματα
 2. Άρθρο 2. Δάνεια Ευκολίας
 3. Άρθρο 3. Στεγαστικά Δάνεια
 4. Άρθρο 4. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στεγαστικών δανείων
 5. Άρθρο 5. Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού
 6. Άρθρο 6. Επίδομα τοκετού
 7. Άρθρο 7. Επίδομα πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 8. Άρθρο 8. Επίδομα εξομάλυνσης
 9. Άρθρο 9. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
 10. Άρθρο 10. Χορήγηση επιδόματος στον Τομέα Επικοινωνίας της Δ/νσης Πωλήσεων
 11. Άρθρο 11. Επιδόματα επαγγελματικών πτυχίων
 12. Άρθρο 12. Εξωτερίκευση εργασιών - αναθέσεις έργων σε τρίτους
 13. Άρθρο 13. Σύνταξη επιμέρους Κανονισμών
 14. Άρθρο 14. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας
 15. Άρθρο 15. Καταχρηστική αξιολόγηση απόδοσης βάσει στόχων
 16. Άρθρο 16. Σχολική άδεια
 17. Άρθρο 17. Συμμετοχή της Εταιρίας στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 3002/3
 18. Άρθρο 18. Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας
 19. Άρθρο 19. Χορήγηση δανείου για παιδιά που πετυχαίνουν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ σε διαφορετική πόλη
 20. Άρθρο 20. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών
 21. Άρθρο 21. Επίδομα τέκνων και προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες
 22. Άρθρο 22. Επίδομα Γραμματέως
 23. Άρθρο 23. Επίδομα Τροφής
 24. Άρθρο 24. Τελική Διάταξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006

Στην Αθήνα σήμερα την 4η Οκτώβρη 2006, οι υπογεγραμμένοι: 1) κ. Δούκας Παλαιολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα ( Λ. Συγγρού 103 - 105) αφενός και 2) οι κ.κ. Ιωάννης Κόλλιας και Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα ( Λ. Συγγρού 103 - 105), αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2006 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 01/01/2006 έως 31/12/2006.Άρθρο 1. Οικονομικά Θέματα

·        Αυξάνονται από 1/1/2006 κατά 4,5% οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο1.
·        Αυξάνονται από 1/1/2006 κατά 4,5 % οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο2.
·        Αυξάνονται 10% όλα τα επιδόματα βαθμού από 01/01/2006 και επαναποσοστοποιούνται στο 16ο Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου Προσωπικού.
·        Αυξάνεται το ποσοστό Δικαιώματος Υπογραφής σε 9,55% από 1/1/2006.
·        Χορηγείται μία επιπλέον πολυετία από 1/1/2006.
·        Αυξάνονται από 1/1/2006 σε ποσοστό 5% οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού που δεν αμείβεται με το ενιαίο μισθολόγιο (εξαιρούνται οι καθαρίστριες μερικής απασχόλησης).

Αρχή
Άρθρο 2. Δάνεια Ευκολίας
 
Το χορηγούμενο ποσό στα μεν δάνεια ευκολίας αυξάνεται κατά 1.000,00 € στα δε δάνεια εξαιρετικών περιπτώσεων και ασθενείας κατά ένα μικτό μηνιαίο μισθό. Οι δόσεις αποπληρωμής γίνονται 50 από 42.

Αρχή
Άρθρο 3. Στεγαστικά Δάνεια
 
Αυξάνονται τα χορηγούμενα ποσά στον άγαμο στις 120.000,00 € στον έγγαμο στις 180.000,00 € και για κάθε παιδί στις 40.000,00 €.

Για πολύτεκνους εργαζόμενους (με τρία παιδιά και άνω) ή για εργαζόμενους που έχουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους ( που κατοικούν μαζί τους) ειδικές ανάγκες με την φορολογική έννοια, το επιτόκιο χορήγησης στεγαστικού δανείου μειώνεται κατά 30% και διαμορφώνεται στο 2,10 %.
Μειώνεται στα τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, από πέντε, ο χρόνος που ο / η υπάλληλος αποκτά δικαίωμα λήψης στεγαστικού δανείου. Η δυνατότητα σύναψης νέας δανειστικής σύμβασης α) για συμπληρωματικό δάνειο μετά την παρέλευση τριετίας και β) για πλήρες δάνειο, μετά την παρέλευση πενταετίας από την τελευταία δανειακή σύμβαση.

Αρχή
Άρθρο 4. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στεγαστικών δανείων

Δημιουργείται και χρηματοδοτείται από την Εταιρία η οποία θα καταβάλλει και τα απαιτούμενα ετήσια ασφάλιστρα, ασφαλιστήριο συμβόλαιο θανάτου και Μ.Ο.Α. για ποσό ίσο με το εκάστοτε υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου που η εταιρία έχει χορηγήσει.

Αρχή
Άρθρο 5. Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού

Χορηγείται για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 3/4 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους ή μη παιδικούς σταθμούς και με ανώτατο ποσό τα 280 € μηνιαίως για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας.

Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί ισχύει η ίδια ρύθμιση με εξακριβωμένη παροχή ιδίας υφής υπηρεσιών.

Αρχή
Άρθρο 6. Επίδομα τοκετού

Αυξάνεται και διαμορφώνεται στα 1.500 €. Στο ποσό αυτό συμψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από το Τ.Α.Π.Ε. και από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο / η εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 600 €.

Αρχή
Άρθρο 7. Επίδομα πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το επίδομα αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αυξάνεται σε 42%. Σε αυτό συμψηφίζεται τυχόν επίδομα πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου master's .
Αναμορφώνονται και καταγράφονται κωδικοποιημένα στην Επιχειρησιακή ΣΣΕ τα ισχύοντα για τις προωθήσεις στα κλιμάκια βάσει τίτλων σπουδών ως εξής:
Κάτοχοι Πτυχίων Προώθηση στα κλιμάκια
-ΑΕΙ και ΤΕΙ Ανάλογη με το χρόνο της προβλεπόμενης
κανονικής φοίτησης σε αναγνωρισμένες
Σχολές ΑΕΙ / ΤΕΙ
-Master's ή δεύτερο πτυχίο Δύο έτη επιπλέον της προώθησης λόγω
ΑΕΙ / ΤΕΙ πτυχίου.
Κάτοχοι Πτυχίων Προώθηση στα κλιμάκια
-Διδακτορικό Τρία έτη επιπλέον της προώθησης λόγω
πτυχίου.

Αρχή
Άρθρο 8. Επίδομα εξομάλυνσης
 
Παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος το επίδομα εξομάλυνσης, έτσι όπως περιγράφεται στο πρακτικό διαβούλευσης της 9/9/1997 και ισχύει ήδη και για τους συναδέλφους που προέρχονται από την Πανελλήνιο και την Λαϊκή και επίσης, επεκτείνεται και στους συναδέλφους που λόγω συγχώνευσης, υποβαθμίστηκε η κατηγορία των υποκαταστημάτων τους. Επίσης, αθροίζεται στο επίδομα εξομάλυνσης το ποσό των εξόδων παράστασης, που έπαιρναν οι συνάδελφοι που κατείχαν τον βαθμό του Προϊσταμένου Κλάδου στην συγχωνευθείσα ασφαλιστική εταιρία "Αστήρ".

Αρχή
Άρθρο 9. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Οι εργαζόμενοι στον Τομέα Διεκπεραίωσης, αρχείου και αποθήκης υλικού (όσο αυτή στεγάζεται στο υπόγειο) και απασχολούνται άνω των δύο ωρών λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Αρχή
Άρθρο 10. Χορήγηση επιδόματος στον Τομέα Επικοινωνίας της Δ/νσης Πωλήσεων

Χορηγείται επίδομα 12% στο βασικό μισθό στους εργαζόμενους του Τομέα Επικοινωνίας (τηλεφωνικό κέντρο).

Αρχή
Άρθρο 11. Επιδόματα επαγγελματικών πτυχίων
 
Το επίδομα για το ανώτατο πτυχίο του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου αυξάνεται σε 14,5%.

Χορηγείται εφάπαξ ποσό σε ποσοστό 50% του εκάστοτε ποσού που απαιτείται για να καλύψει τα δίδακτρα των θεματικών ενοτήτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το ποσό για το 2006 έχει καθοριστεί στα 530 € ανά θεματική ενότητα (απόφαση 130/21.7.2005 της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.) και θα αποπροσαρμόζεται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις αποφάσεις της παραπάνω επιτροπής.

Το ποσό θα χορηγείται με την προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχίας.

Αφορά προγράμματα σπουδών συναφή με το αντικείμενο της εργασίας μας.

Αρχή
Άρθρο 12. Εξωτερίκευση εργασιών - αναθέσεις έργων σε τρίτους
 
Ο Σύλλογος ενημερώνεται για τους όρους και τις διαδικασίες των πάσης φύσεως προσλήψεων προσωρινής απασχόλησης ή χρήσης προσωπικού τρίτων (ενοικίαση προσωπικού).

Αρχή
Άρθρο 13. Σύνταξη επιμέρους Κανονισμών
 
Θα συνταχθεί άμεσα κανονισμός για τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Επισυνάπτεται σαν παράρτημα στη φετινή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση ο κανονισμός της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Αρχή
Άρθρο 14. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας
 
Στο άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας προστίθεται τρίτη παράγραφος ως ακολούθως:

" 3. Προκειμένου ο εργαζόμενος να καταλάβει θέση ευθύνης απαιτείται να έχει τουλάχιστον :

Για τη θέση Ευθύνης Υπηρεσία ή Υπεύθυνος, τουλάχιστον το βαθμό του Λογιστή με 2 χρόνια στο βαθμό.
Για τη θέση Ευθύνης Τμήματος ή Περιφερειακού Τμήματος, τουλάχιστον το βαθμό του Τμηματάρχη και
Για τη θέση Ευθύνης Τομέα ή Περιφερειακού Τομέα, τουλάχιστον το βαθμό του Τμηματάρχη με έξι χρόνια στο βαθμό.

Τα πιο πάνω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις Προϊσταμένων Περιφερειακών Μονάδων όπου δεν υπάρχει εργαζόμενος με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Αρχή
Άρθρο 15. Καταχρηστική αξιολόγηση απόδοσης βάσει στόχων
 
Συμφωνούνται ως ελάχιστη διασφάλιση για τους εργαζόμενους τα ακόλουθα:
·        Συστήματα αξιολόγησης που περιλαμβάνουν ως κριτήρια την επίτευξη ατομικών στόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επηρεάζουν τη συνολική αξιολόγηση απόδοσης και την υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου, ούτε μπορούν να στοιχειοθετήσουν λόγο καταγγελίας ατομικής σύμβασης εργασίας.
·        Σε κάθε περίπτωση, το εκάστοτε εφαρμοζόμενο σύστημα αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κριτηρίων και συντελεστών στάθμισής τους, διαμορφώνεται μετά από διαβούλευση της Διοίκησης και του Συλλόγου. Κοινοποιείται στους εργαζομένους της επιχείρησης, πριν από την κάθε εφαρμογή ή τροποποίηση του.

Αρχή
Άρθρο 16. Σχολική άδεια

Χορηγούνται 6 ημέρες αδείας το χρόνο για σχολική παρακολούθηση για παιδιά μέχρι 16 ετών και 2 ημέρες αδείας το χρόνο για παιδιά από 16 μέχρι 18 ετών. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα εις το άρθρο 9 του Ν.1483/1984.
 
 
Αρχή
Άρθρο 17. Συμμετοχή της Εταιρίας στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 3002/3
 
Αυξάνεται κατά 1%, από 1/8/2006, η συμμετοχή της Εταιρίας στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 3002/3 των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν μετά τις 15/4/2005 και διαμορφώνεται συνολικά στο 5% επί των τακτικών ετήσιων μικτών αποδοχών τους.

Αρχή
Άρθρο 18. Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας

Αναγνωρίζεται βαθμολογικά σαν προϋπηρεσία σε ασφαλιστική Εταιρία η προϋπηρεσία εισπράκτορα στην Εταιρίας μας.

Αρχή
Άρθρο 19. Χορήγηση δανείου για παιδιά που πετυχαίνουν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ σε διαφορετική πόλη

Κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται δάνειο μετά από αίτησή του μέχρι του ποσού των 2.500 € ετησίως και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές σύμφωνα με τον Κανονισμό της οικείας Σχολής, σε περίπτωση που παιδί του φοιτά σε Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. , ευρισκόμενο σε πόλη διαφορετική από τον τόπο διαμονής του εργαζόμενου.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να χορηγηθεί τον πρώτο χρόνο ποσόν που αναλογεί έως το 50% του συνολικού δανείου. Για την έγκριση χορήγησης δανείου μεταγενέστερου έτους φοίτησης απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών της οικείας Σχολής. Το δάνειο αυτό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τα 12.500 € συνολικά ανά παιδί και για όλα τα έτη σπουδών χορηγείται επιπλέον τυχόν άλλου δανείου ευκολίας που έχει λάβει ο ίδιος εργαζόμενος. Το επιτόκιο αυτού είναι ίδιο με το επιτόκιο του δανείου ευκολίας. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο ισχύει ό,τι προβλέπεται για τα δάνεια ευκολίας.
 
 
Αρχή
Άρθρο 20. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών

Οι μισές από της ημέρες αδείας που προβλέπονται από το άρθρο 7 του ν.1483/1984 χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους με πλήρεις αποδοχές, εφόσον υπάρχει σοβαρή ασθένεια και οι υπόλοιπες, εφόσον γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο ή υπάρχει πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου από την ασφαλιστική εταιρία ιατρού.

Αρχή
Άρθρο 21. Επίδομα τέκνων και προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες
 
Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.1483/84, χορηγείται επίδομα 12% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου, από 1/1/2006. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ.

Το επίδομα αυτό καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας ειδικά για τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Για τη φροντίδα των τέκνων με ειδικές ανάγκες και των προστατευομένων μελών με ειδικές ανάγκες οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια (7) επτά ημερών με πλήρεις αποδοχές πλέον της κανονικής ετησίας αδείας.

Αρχή
Άρθρο 22. Επίδομα Γραμματέως

Σε περίπτωση μετάθεσης γραμματέως που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, εφ' όσον ασκούσε τα καθήκοντα της γραμματέως για τουλάχιστον 2 χρόνια, το επίδομα γραμματείας θα εξακολουθεί να καταβάλλεται για ισάριθμα έτη με αυτά της άσκησης γραμματείας με ανώτατο όριο τα 6 χρόνια. Μετά την παρέλευση του παραπάνω ορίου και για κάθε επόμενο έτος το ποσό θα μειώνεται κατά το 1/3 κάθε χρόνο μέχρι την πλήρη εξάλειψή του. Σε περίπτωση που ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένου ή τοποθετηθεί σαν γραμματέας σε άλλη υπηρεσιακή ενότητα το παραπάνω επίδομα θα συμψηφίζεται άμεσα με το επίδομα της νέας θέσης.

Αρχή
Άρθρο 23. Επίδομα Τροφής
 
Χορηγείται στους συναδέλφους που εργάζονται νυχτερινή βάρδια και ανέρχεται στα 15 €. Από την 1/8/2006. Το πιο πάνω ποσοστοποιείται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού και το νέο ποσοστό ισχύει από 1/1/2007.

Αρχή
Άρθρο 24. Τελική Διάταξη

Οι διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ ισχύουν από 01/01/2006 έως 31/12/2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται υπό της παρούσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ", οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με προγενέστερες συμβάσεις από την παρούσα, καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη στην παρούσα, οι οποίες καταβάλλονται δυνάμει Νόμων, Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Πράξεων της Εταιρίας ή βάση εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν αναδρομικά από 01/01/2006 οι θεσμικοί όροι (διατάξεις) που έχουν θεσπισθεί από συλλογικές ρυθμίσεις, αποφάσεις της Διοίκησης ή επιχειρησιακή πρακτική, κ.ο.κ., όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.

Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Για τον Σύλλογο ΥπαλλήλωνΟ Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας

Δούκας Παλαιολόγος
Ιωάννης Κόλλιας
Ιωάννης Πετσαλάκης
Αρχή