Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2007 - 2008

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007 - 2008


Στην Αθήνα σήμερα την 18η Ιουλίου 2007, οι υπογεγραμμένοι: 1) κ. Δούκας Παλαιολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα ( Λ. Συγγρού 103 - 105) αφενός και 2) οι κ.κ. Άγγελος Νικολάου και Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα ( Λ. Συγγρού 103 - 105), αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2007 - 2008 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 01/01/2007 έως 31/12/2008.

 
Άρθρο 1. Οικονομικά Θέματα

1.1. Αυξάνονται από 1/1/2007 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 1.
1.2. Αυξάνονται από 1/5/2007 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 2.
1.3. Αυξάνονται από 1/1/2007 οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Νο 3 και 4.
1.4. Αυξάνονται από 1/5/2007 οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Νο 3 και 4.

1.5.- Αυξάνονται από 1/1/2008 κατά 2,6 % οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 5.
1.6. Αυξάνονται από 1/6/2008 κατά 2,6 % οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 6.
1.7.- Αυξάνονται από 1/1/2008 κατά 2,6 % οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Νο 7 και 8.
1.8. - Αυξάνονται από 1/6/2008 κατά 2,6 % οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Νο 7 και 8.


1.9. Αυξάνονται κατά 5% όλα τα επιδόματα βαθμού από 01/01/2007 και επαναποσοστοποιούνται στο 16ο Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου Προσωπικού της 31/12/2006.
1.10. Αυξάνονται κατά 5% όλα τα επιδόματα βαθμού από 01/01/2008 και επαναποσοστοποιούνται στο 16ο Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου Προσωπικού της 31/12/2007.


1.11. Χορηγείται μισή επιπλέον πολυετία από 1/7/2007.
1.12. Χορηγείται μισή επιπλέον πολυετία από 1/7/2008.

1.13. Στους εργαζόμενους που έχουν εξαντλήσει τα καταληκτικά κλιμάκια χορηγείται μία επιπλέον πολυετία την 1/1/2007 και μια επιπλέον πολυετία την 1/1/2008 και μέχρι το ανώτερο επτά πολυετίες.
1.14. Η ανώτατη πολυετία αυξάνεται και διαμορφώνεται από 1/7/2007 στο 93,625% και από 1/7/2008 στο 94,50%.

1.15. Αυξάνονται από 1/1/2007 σε ποσοστό 2,6% οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού που δεν αμείβεται με το ενιαίο μισθολόγιο.
1.15. Αυξάνονται από 1/5/2007 σε ποσοστό 2,6% οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού που δεν αμείβεται με το ενιαίο μισθολόγιο.
1.16. Αυξάνονται από 1/1/2008 σε ποσοστό 2,6% οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού που δεν αμείβεται με το ενιαίο μισθολόγιο.
1.17. Αυξάνονται από 1/6/2008 σε ποσοστό 2,6% οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού που δεν αμείβεται με το ενιαίο μισθολόγιο.

 
Άρθρο 2. Δάνεια ευκολίας, εξαιρετικών περιπτώσεων και ασθενείας

Το χορηγούμενο ποσό στα μεν δάνεια ευκολίας αυξάνεται κατά 1.000,00 € στα δε δάνεια εξαιρετικών περιπτώσεων και ασθενείας κατά ένα μικτό μηνιαίο μισθό. Το επιτόκιο χορήγησης διαμορφώνεται από την 1/1/2008 σε 2% (ισχύει και για τα ήδη χορηγηθέντα δάνεια).

 
Άρθρο 3. Στεγαστικά Δάνεια

Αυξάνονται τα χορηγούμενα ποσά στον άγαμο στις 135.000,00 € στον έγγαμο στις 200.000,00 € και για κάθε παιδί στις 50.000,00 €.


Άρθρο 4. Επίδομα μακρόχρονης υπηρεσίας

Χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 19 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία μας (σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας λογίζεται και ο χρόνος απουσίας λόγω ανατροφής παιδιού), ή στις συγχωνευθείσες με αυτήν Εταιρίες ( Αστέρας, Πανελλήνιος, ΕΤΕΒΑ, Λαϊκή, Πλοίων και Αεροσκαφών ) και δεν λαμβάνουν επίδομα ευθύνης, επίδομα ίσο με το 70% του εκάστοτε καταβαλλόμενου επιδόματος ευθύνης υπηρεσίας.
Στο βοηθητικό προσωπικό με τις ίδιες προϋποθέσεις καταβάλλεται επίδομα 100 € το οποίο ποσοστοποιείται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού.

 
Άρθρο 5. Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού

Χορηγείται για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 3/4 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους ή μη παιδικούς σταθμούς και με ανώτατο ποσό τα 300 € μηνιαίως από 1/1/2007 και 316 € από 1/1/2008 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας.
Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί ισχύει η ίδια ρύθμιση με εξακριβωμένη παροχή ιδίας υφής υπηρεσιών.


Άρθρο 6. Επίδομα τοκετού

Αυξάνεται και διαμορφώνεται στα 1.600 € από 1/1/2007 και 1.700 € από 1/1/2008. Στο ποσό αυτό συμψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από το Τ.Α.Π.Ε. και από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο / η εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 700 €.

 
Άρθρο 7. Επίδομα αρχείου

Χορηγείται επίδομα αρχείου 150 € σε όσους συναδέλφους εργάζονται στους υπόγειους χώρους και υπάγονται στους Τομείς Γενικού Αρχείου και Επιμελητείας και Διεκπεραίωσης και δεν λαμβάνουν επίδομα ευθύνης. Το ποσό ποσοστοποιείται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού.


Άρθρο 8. Επίδομα εξομάλυνσης

Παρατείνεται για δυο επιπλέον έτη το επίδομα εξομάλυνσης, έτσι όπως περιγράφεται στο πρακτικό διαβούλευσης της 9/9/1997 και ισχύει ήδη και για τους συναδέλφους που προέρχονται από την Πανελλήνιο και την Λαϊκή και στους συναδέλφους που λόγω συγχώνευσης, υποβαθμίστηκε η κατηγορία των υποκαταστημάτων τους. Επίσης, αθροίζεται στο επίδομα εξομάλυνσης το ποσό των εξόδων παράστασης, που έπαιρναν οι συνάδελφοι που κατείχαν τον βαθμό του Προϊσταμένου Κλάδου στην συγχωνευθείσα ασφαλιστική εταιρία "Αστήρ".


Άρθρο 9. Επίδομα διακανονιστή ζημιών

Θα χορηγηθεί από 1/1/2008 επίδομα διακανονιστή ζημιών για διακανονιστές ζημιών αποκλειστικής απασχόλησης.

Το ύψος, τα κριτήρια και οι διαδικασίες χορήγησης θα καθοριστούν από κοινού (Διοίκηση και Σύλλογος) μέχρι 30/9/2007.


Άρθρο 10. Δίδακτρα φοίτησης Ανοιχτού Πανεπιστήμιου

Το ποσό της οικονομικής καταβολής δηλαδή το 50% του εκάστοτε ποσού που απαιτείται για να καλύψει τα δίδακτρα των θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2005 -2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, και εντεύθεν, βάσει της απόφασης που κάθε χρόνο εκδίδεται από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Το ποσό θα χορηγείται με την προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχίας και των αντιστοίχων δικαιολογητικών καταβολής των διδάκτρων.

Αφορά προγράμματα σπουδών συναφή με το αντικείμενο της εργασίας μας, δηλαδή τις σχολές: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής), Κοινωνικών Επιστημών (πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών). Οι σχολές και τα προγράμματα σπουδών των θεματικών ενοτήτων θα επανεξετάζονται ανά έτος.

Άρθρο 11. Χορήγηση εξόδων δικαστικού μάρτυρα

Χορηγείται τελικό ποσό 30 ευρώ για κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για κάθε παράσταση υπαλλήλου σε δικαστήριο για λογαριασμό της Εταιρίας. Το ποσό θα ποσοστοποιηθεί στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού.

 
Άρθρο 12. Σύνταξη επιμέρους Κανονισμού

Θα συνταχθεί μέχρι την 30/10/2007 κανονισμός λειτουργίας, εξέλιξης και αμοιβών για τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα επισυναφθεί σαν παράρτημα στη παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.


Άρθρο 13. Χορήγηση εφ' άπαξ ποσού στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 3002/3

Χορηγείται εφ' άπαξ ποσό 500 ευρώ στην μερίδα του κάθε συναδέλφου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 3002/3. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 3002/3 δεν μπορεί να υπολείπεται των 100.000 €.


Άρθρο 14. Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας

Αναγνωρίζεται βαθμολογικά σαν προϋπηρεσία σε ασφαλιστική Εταιρία η προϋπηρεσία στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, σε θυγατρικές εταιρίες χρηματοπιστωτικού τομέα τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και των εργαζομένων με σύμβαση ενοικίασης στην Εταιρία μας για το διάστημα που υπηρετούσαν στην Εταιρία.

 
Άρθρο 15. Προσλήψεις τέκνων συναδέλφων με ειδικές ανάγκες

Θα προσλαμβάνονται κάθε χρόνο κατ' εξαίρεση των οριζομένων στον Ε.Κ.Ε, παιδιά συναδέλφων με ειδικές ανάγκες, διαπιστωμένες με βεβαίωση αναπηρίας άνω του 50%.
Ο συνολικός αριθμός των προσλαμβανομένων υπαλλήλων με την παρούσα διάταξη δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους δυο ετησίως.


Άρθρο 16. Βαθμολογική προώθηση
 
Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στον Ε.Κ.Ε. χορηγείται βαθμολογική προώθηση ενός έτους την 31/12/2007.

 
Άρθρο 17. Επίδομα ευδόκιμης παραμονής

Το επίδομα ευδόκιμης παραμονής στον βαθμό του εντεταλμένου θα χορηγείται ανά δυο έτη παραμονής στον βαθμό. Σε περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί επίδομα ευδόκιμης παραμονής στον βαθμό του Τμηματάρχη, το δεύτερο επίδομα ευδόκιμης παραμονής στον βαθμό του Εντεταλμένου θα χορηγείται στα δύο χρόνια από την κτήση του βαθμού.
 
 
Άρθρο 18. Τελική Διάταξη

Οι διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ ισχύουν από 01/01/2007 έως 31/12/2008, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.

Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της ΣΣΕ θεωρείται αδικαιολόγητη καταγγελία της ατομικής σύμβασης εργασίας, τιμωρείται σύμφωνα με τον νόμο και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόμιμη αποζημίωση.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν πλήρως και εφαρμόζονται, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται υπό της παρούσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ", οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με προγενέστερες συμβάσεις από την παρούσα, καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη στην παρούσα, οι οποίες καταβάλλονται δυνάμει Νόμων, Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Πράξεων της Εταιρίας ή βάση εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν αναδρομικά από 01/01/2007 οι θεσμικοί όροι (διατάξεις) που έχουν θεσπισθεί από συλλογικές συμβάσεις και ρυθμίσεις, αποφάσεις της Διοίκησης ή επιχειρησιακή πρακτική, κ.ο.κ., όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007 - 2008.Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας


Δούκας - Παύλος Παλαιολόγος
Άγγελος Νικολάου
Γιάννης Πετσαλάκης