Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2009 - 2010


 1. Άρθρο 1. Οικονομικά Θέματα
 2. Άρθρο 2. Δάνεια ευκολίας, εξαιρετικών περιπτώσεων και ασθενείας
 3. Άρθρο 3. Έκτακτα δάνεια ευκολίας
 4. Άρθρο 4. Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Στεγαστικών Δανείων
 5. Άρθρο 5. Επίδομα μακρόχρονης υπηρεσίας
 6. Άρθρο 6. Επίδομα τεχνικού ασφαλείας
 7. Άρθρο 7. Επίδομα οδοιπορικών κλητήρων
 8. Άρθρο 8. Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας
 9. Άρθρο 9. Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού
 10. Άρθρο 10. Επίδομα τοκετού
 11. Άρθρο11. Επίδομα εξομάλυνσης
 12. Άρθρο 12. Επίδομα διακανονιστή ζημιών
 13. Άρθρο 13. Επιδόματα Πτυχίων
 14. Άρθρο 14. Τελική Διάταξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009 - 2010

Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2009, οι υπογεγραμμένοι: 1) κ. Δούκας Παλαιολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα ( Λ. Συγγρού 103 - 105) αφενός και 2) οι κ.κ. Άγγελος Νικολάου και Βάϊος Ντίνας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 103 - 105), αφετέρου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω που αποτελούν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2009 - 2010 για το προσωπικό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που ισχύει από 01/01/2009 έως 31/12/2010.


Άρθρο 1. Οικονομικά Θέματα

1.1. Αυξάνονται από 1/1/2009 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 1.
1.2. Αυξάνονται από 1/9/2009 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 2.
1.3. Αυξάνονται από 1/5/2010 οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που αμείβεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δύο κατηγοριών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Νο 3.
1.4. Αυξάνονται από 1/1/2009 οι βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών , σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Νο 4 και 5.
1.5. Αυξάνονται από 1/9/2009 οι βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Νο 6 και 7.
1.6. Αυξάνονται από 1/5/2010 οι βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Νο 8 και 9.
1.7. Αυξάνονται οι αποδοχές του προσωπικού που δεν αμείβεται με το ενιαίο μισθολόγιο κατά 1% από 01/01/2009, κατά 2% από 01/09/2009 και κατά 3% από 01/05/2010.

1.8. Αυξάνονται 5% κατά μέσο όρο τα επιδόματα βαθμού από 01/01/2009,. επαναποσοστοποιούνται στο 16ο Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου Προσωπικού και διαμορφώνονται σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Νο 10, και Νο 11.
1.9.Αυξάνονται 5% όλα τα επιδόματα βαθμού από 01/01/2010, επαναποσοστοποιούνται στο 16ο Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου Προσωπικού. της 01/01/2010

1.10. Χορηγείται μισή επιπλέον πολυετία από 1/5/2009.
1.11. Χορηγείται μισή επιπλέον πολυετία από 1/5/2010.

1.12. Στους εργαζόμενους που έχουν εξαντλήσει τα καταληκτικά κλιμάκια χορηγείται μία επιπλέον πολυετία την 1/1/2009 και μια επιπλέον πολυετία την 1/1/2010 και μέχρι το ανώτερο εννέα πολυετίες.
1.13. Η ανώτατη πολυετία αυξάνεται και διαμορφώνεται από 1/5/2009 στο 95,37% και από 1/5/2010 στο 96,25%.
Αρχή
Άρθρο 2. Δάνεια ευκολίας, εξαιρετικών περιπτώσεων και ασθενείας

Το τελικό χορηγούμενο ποσό για δάνεια ευκολίας εξαιρετικών περιπτώσεων και ασθενείας αυξάνεται κατά 1.000.000 € .


Αρχή
Άρθρο 3. Έκτακτα δάνεια ευκολίας

Χορηγείται έκτακτο δάνειο ευκολίας (από ξεχωριστό κονδύλι από τα υπόλοιπα δάνεια) 2.000,00€ με περίοδο χάριτος ενός (1) έτους, σε όσους συναδέλφους επιθυμούν και οι μικτές τους αποδοχές είναι από 2.000,00 ευρώ και κάτω με το μισθολόγιο όπως έχει διαμορφωθεί την 31/12/2008.

Αρχή
Άρθρο 4. Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Στεγαστικών Δανείων

Οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο στεγαστικών δανείων για θάνατο και Μ.Ο.Α, μετά την συνταξιοδότησή τους, μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ΕΤΕ καταβάλλοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

Αρχή
Άρθρο 5. Επίδομα μακρόχρονης υπηρεσίας

Αυξάνεται το επίδομα μακροχρόνιας υπηρεσίας σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει 19 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία μας (σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας λογίζεται και ο χρόνος απουσίας λόγω ανατροφής παιδιού), ή στις συγχωνευθείσες με αυτή Εταιρίες (Αστέρας, Πανελλήνιος, ΕΤΕΒΑ, Λαϊκή, Πλοίων και Αεροσκαφών) από 70% του επιδόματος υπηρεσίας που είναι σήμερα σε 80% και δεν λαμβάνουν επίδομα ευθύνης.
Στο βοηθητικό προσωπικό με τις ίδιες προϋποθέσεις καταβάλλεται επίδομα 110€ το οποίο ποσοστοποιείται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού.

Αρχή
Άρθρο 6. Επίδομα τεχνικού ασφαλείας

Αυξάνεται το τεχνικό επίδομα του τεχνικού ασφαλείας από 150€ σε 250€ από 1/7/2009.


Αρχή
Άρθρο 7. Επίδομα οδοιπορικών κλητήρων

Αυξάνεται το επίδομα οδοιπορικών κλητήρων από 1/7/2009 κατά 15%.

Αρχή
Άρθρο 8. Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας

Αναγνωρίζεται βαθμολογικά η προϋπηρεσία των υπαλλήλων που εργάζονταν αποδεδειγμένα σε υπηρεσίες με αντικείμενα εργασίας Marketing-Χρηματοοικονομικά -Πληροφορική εκτός του τραπεζικού τομέα, υπό την προϋπόθεση, ότι κατέχουν αντίστοιχους τίτλους σπουδών και σήμερα εργάζονται στα αντίστοιχα αντικείμενα εργασίας.
Να υπολογισθεί στο επίδομα πολυετίας ο χρόνος που έχει διανυθεί στο ταμείο ανεργίας.


Αρχή
Άρθρο 9. Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού

Χορηγείται για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 3/4 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους ή μη παιδικούς σταθμούς και με ανώτατο ποσό τα 332 € μηνιαίως από 1/9/2009 και 345 € από 1/5/2010 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας.
Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί ισχύει η ίδια ρύθμιση με εξακριβωμένη παροχή ιδίας υφής υπηρεσιών.

Αρχή
Άρθρο 10. Επίδομα τοκετού

Αυξάνεται και διαμορφώνεται στα 1.725 € από 1/1/2009, 1.780€ από 1/9/2009 και 1.850 € από 1/5/2010. Στο ποσό αυτό συμψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από το Τ.Α.Π.Ε. και από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο / η εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 760 €.

Αρχή
Άρθρο11. Επίδομα εξομάλυνσης

Παρατείνεται για δυο επιπλέον έτη το επίδομα εξομάλυνσης, έτσι όπως περιγράφεται στο πρακτικό διαβούλευσης της 9/9/1997 και ισχύει ήδη και για τους συναδέλφους που προέρχονται από την Πανελλήνιο και την Λαϊκή και στους συναδέλφους που λόγω συγχώνευσης, υποβαθμίστηκε η κατηγορία των υποκαταστημάτων τους. Επίσης, αθροίζεται στο επίδομα εξομάλυνσης το ποσό των εξόδων παράστασης, που έπαιρναν οι συνάδελφοι που κατείχαν τον βαθμό του Προϊσταμένου Κλάδου στην συγχωνευθείσα ασφαλιστική εταιρία "Αστήρ".


Αρχή
Άρθρο 12. Επίδομα διακανονιστή ζημιών

Χορηγείται από 1/1/2009 επίδομα διακανονιστή ζημιών για διακανονιστές ζημιών αποκλειστικής απασχόλησης.
Το ποσό του επιδόματος καθώς και τα κριτήρια θα καθορισθούν από κοινή επιτροπή του Συλλόγου και της Εταιρίας μέχρι την 31/10/2009.

Αρχή
Άρθρο 13. Επιδόματα Πτυχίων
Δημιουργείται επιτροπή από κοινού Συλλόγου και της Εταιρίας η οποία θα ασχοληθεί με τα επιδόματα πτυχίων και θα οριστικοποιήσει τις προτάσεις της μέχρι 31/10/2009.

Αρχή
Άρθρο 14. Τελική Διάταξη

Οι διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ ισχύουν από 01/01/2009 έως 31/12/2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.

Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της ΣΣΕ θεωρείται αδικαιολόγητη καταγγελία της ατομικής σύμβασης εργασίας, τιμωρείται σύμφωνα με τον νόμο και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόμιμη αποζημίωση.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν πλήρως και εφαρμόζονται, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται υπό της παρούσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ", οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με προγενέστερες συμβάσεις από την παρούσα, καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές για τις οποίες δε γίνεται ειδική μνεία, ρύθμιση ή πρόβλεψη στην παρούσα, οι οποίες καταβάλλονται δυνάμει Νόμων, Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, Επιχειρησιακών Συμβάσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, Παραρτημάτων Συμβάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων, Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Πράξεων της Εταιρίας ή βάση εθίμου και επιχειρησιακής συνήθειας.

Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν αναδρομικά από 01/01/2009 οι θεσμικοί όροι (διατάξεις) που έχουν θεσπισθεί από συλλογικές συμβάσεις και ρυθμίσεις, αποφάσεις της Διοίκησης ή επιχειρησιακή πρακτική, κ.ο.κ., όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις οποίες δε γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2009 - 2010.Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α.
"Η ΕΘΝΙΚΗ" Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων της
Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Δούκας - Παύλος Παλαιολόγος Άγγελος Νικολάου Βάϊος Ντίνας
Αρχή