Πρακτικό Συμφωνίας για τις προαγωγές της 1/1/2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, 2 Αυγούστου 2010, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Μίνος Μωυσής, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (στη συνέχεια "Η Επιχείρηση"), που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 103-105) και αφ' ετέρου οι Τόγιας Πέτρος και Πετσαλάκης Ιωάννης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (στη συνέχεια "Ο Σύλλογος" - Λ. Συγγρού 103-105), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω:

1)       Σε συνέχεια των από 08/06/2010 και 24/06/2010 ανταλλαγησθεισών επιστολών μεταξύ της Επιχείρησης και του Συλλόγου, ως προς το θέμα των κρίσεων για προαγωγή των Εργαζομένων, η Επιχείρηση και ο Σύλλογος αποδέχονται οι κρίσεις για τις προαγωγές της 01/01/2010, να διενεργηθούν με βάση τα φύλλα αξιολόγησης του 2008, καθόσον δεν έχουν συνταχθεί φύλλα αξιολόγησης του 2009, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψη κριτών λόγω εθελουσίας εξόδου των αξιολογούντων).

2)    Για όλους εκείνους τους εργαζόμενους, που δεν έχουν συνταχθεί φύλλα αξιολόγησης 2008, διότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για να συνταχθούν φύλλα αξιολόγησης, θα κριθούν με βάση τα φύλλα αξιολόγησης των νυν προϊσταμένων τους.

Αφού αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε πέντε πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη, καθένα από τα οποία έλαβε το ένα.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΙΝΟΣ ΜΩΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ