Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2012 - 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Στην Αθήνα και στα επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 103-105, γραφεία της Διοίκησης της Εταιρίας Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", σήμερα την ........ (ημερομηνία - μήνας) του έτους 2012, ημέρα .............. και ώρα ....................... αφενός ο κ. Ιωάννης Κατσουρίδης, με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, εκπροσωπώντας νόμιμα την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", για την περίπτωση και δυνάμει της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που λήφθηκε κατά την υπ' αριθμ. ………… συνεδρίασή του, και αφετέρου οι κκ. ------------------- ως εκπρόσωποι του ανεγνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία --------------------------------------- (Σωματείο) που εδρεύει επί της Λ. Συγγρού αρ. 103-105, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης από -------------- , και της με στοιχεία -------------απόφασης του ΔΣ του Σωματείου, συναποδέχθηκαν, ο καθένας με την παραπάνω ιδιότητά του, την υπογραφή της ακόλουθης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα διέπει το προσωπικό της Εταιρίας αυτής

Εισαγωγή. Προσωπικό Πεδίο Ισχύος.

Η παρούσα επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση καλύπτει όλο το προσωπικό της εταιρίας που συνδέεται με αυτήν με σχέση εξηρτημένης εργασίας, υπό τις εν αυτή διακρίσεις.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι εν γένει συνολικές αποδοχές του προσωπικού της εταιρίας διαμορφώνονται ως ακολούθως, καταργούμενης κάθε εν όλω ή εν μέρει αντίθετης ρύθμισης ή παροχής και/ή κάθε ρύθμισης ή παροχής κάθε φύσεως που δεν αναφέρεται ρητά παρακάτω :

1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 
Ο βασικός Μισθός διαμορφώνεται με βάση μισθολογικά κλιμάκια ως ακολούθως :

Μ.Κ.
Βοηθητικό προσωπικό
Κύριο προσωπικό
Υποδιευθυντές
Διευθυντές
0
931 €
970 €


1
934 €
973 €


2
936 €
976 €


3
937 €
979 €


4
939 €
982 €


5
940 €
985 €


6
943 €
988 €


7
944 €
991 €


8
946 €
994 €


9
947 €
1.008 €


10
949 €
1.018 €


11
951 €
1.030 €


12
952 €
1.039 €


13
955 €
1.043 €


14
956 €
1.052 €


15
958 €
1.060 €


16
960 €
1.066 €


17
968 €
1.070 €


18
980 €
1.074 €


19
987 €
1.075 €


20
997 €
1.087 €


21
1.008 €
1.096 €


22
1.018 €
1.110 €


23
1.027 €
1.123 €


24
1.037 €
1.131 €


25
1.047 €
1.143 €


26
1.057 €
1.154 €


27
1.068 €
1.163 €


28
1.075 €
1.178 €


29
1.085 €
1.181 €


30
1.097 €
1.195 €


31
1.114 €
1.207 €


32
1.129 €
1.215 €


33
1.147 €
1.221 €
1.494 €
1.973 €
34
1.167 €
1.234 €
1.517 €
2.005 €
35
1.183 €
1.243 €
1.544 €
2.037 €
36
1.200 €
1.253 €
1.570 €
2.072 €
37
1.218 €
1.262 €
1.596 €
2.108 €
38
1.237 €
1.272 €
1.629 €
2.146 €
39

1.279 €
1.650 €
2.175 €
40

1.287 €
1.677 €
2.212 €
41

1.295 €
1.702 €
2.246 €
Για τον υπολογισμό του βασικού μισθού δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη υπηρεσίας που συμπληρώνονται μετά την 14/2/2012 και μέχρι την 31/12/2013, αλλά και μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας εφόσον τούτο, και κατά διάστημα, που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Μετά τη λήξη του "παγώματος", όπως παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Βασικού Μισθού τα μετά από αυτή συμπληρούμενα έτη υπηρεσίας, προστιθέμενα εις τα προ της 14.2.2012 συμπληρωθέντα έτη υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κατά το ενδιάμεσο διάστημα συμπληρωθέντα.

2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 
2.1 Επιδόματα βαθμού
 
Το επίδομα βαθμού προσδιορίζεται με βάση το βαθμό του εργαζομένου, όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί :Επιδόματα Βαθμού κύριου προσωπικού
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
Επίδομα βαθμού Διευθυντή
25%
Β.Μ. 16ου κλιμ.
Επίδομα βαθμού Υποδιευθυντή
20%
Β.Μ. 16ου κλιμ.
Επίδομα βαθμού Εντεταλμένου
17%
Β.Μ. 16ου κλιμ.
Επίδομα βαθμού Τμηματάρχη
15%
Β.Μ. 16ου κλιμ.
Επίδομα βαθμού Λογιστή
13%
Β.Μ. 16ου κλιμ.
Επίδομα βαθμού Υπολογιστή
11%
Β.Μ. 16ου κλιμ.
Επιδόματα Βαθμού βοηθητικού προσωπικού
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
Επίδομα βαθμού τηλεφωνητή, τεχνίτη, οδηγού, κλητήρα, επιμελητή, θυρωρού, νυχτοφύλακα Α
16%
Β.Μ. 16ου κλιμ
Επίδομα βαθμού τηλεφωνητή, τεχνίτη, οδηγού, κλητήρα, επιμελητή, θυρωρού, νυχτοφύλακα Β
13%
Β.Μ. 16ου κλιμ
Επίδομα βαθμού τηλεφωνητή, τεχνίτη, οδηγού, κλητήρα, επιμελητή, θυρωρού, νυχτοφύλακα Γ
12%
Β.Μ. 16ου κλιμ
Επίδομα βαθμού τηλεφωνητή, τεχνίτη, οδηγού, κλητήρα, επιμελητή, θυρωρού, νυχτοφύλακα Δ
11%
Β.Μ. 16ου κλιμ
Επίδομα βαθμού τηλεφωνητή, τεχνίτη, οδηγού, κλητήρα, επιμελητή, θυρωρού, νυχτοφύλακα Ε
10%
Β.Μ. 16ου κλιμ

Σε περίπτωση καταργήσεως ή τροποποιήσεως των βαθμών προσωπικού της Εταιρίας, θα συνεχισθεί η καταβολή του επιδόματος βαθμού ως ειδικού, προσωποπαγούς, ποσοτικού επιδόματος στους εργαζομένους στους οποίους ήδη χορηγείτο κατά το χρόνο κατάργησης ή τροποποίησης των βαθμών, το δε ύψος του επιδόματος θα ανέρχεται στο ποσό που θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάργησης ή τροποποίησης των βαθμών.


2.2. Επίδομα Πολυετίας
 
Επίδομα πολυετίας
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
Πολυετίας
1,75%
Β.Μ.

Το επίδομα πολυετίας ανέρχεται σε ποσοστό 1,75% επί του βασικού μισθού για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας. Ως χρόνος υπηρεσίας για τον προσδιορισμό του επιδόματος λογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη υπηρεσίας που συμπληρώνονται μετά την 14/2/2012 και μέχρι την 31/12/2013, αλλά και μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας εφόσον τούτο, και κατά διάστημα, που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Μετά τη λήξη του "παγώματος", όπως παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετίας τα μετά από αυτή συμπληρούμενα έτη υπηρεσίας, προστιθέμενα εις τα προ της 14.2.2012 συμπληρωθέντα έτη υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κατά το ενδιάμεσο διάστημα συμπληρωθέντα.

Η ανώτατη πολυετία διαμορφώνεται από την έναρξη ισχύος της παρούσης στο 70%.


2.3. Οικογενειακά Επιδόματα
 
Χορηγούνται οικογενειακά επιδόματα ως ακολούθως :


Επιδόματα οικογενειακά
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
Συζύγου
10,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
1ου Τέκνου
5,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
2ου Τέκνου
7,50%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
3ου Τέκνου
10,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
4ου Τέκνου
15,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
5ου Τέκνου
15,00 %
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
6ου Τέκνου
15,00 %
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
7ου Τέκνου
15,00 %
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
Παιδικής μέριμνας
6%
Β.Μ. 16ο κλιμ.
Παιδί Ειδικών Αναγκών
12,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
Μέλος Ειδικών Αναγκών
12,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)

Το επίδομα συζύγου, χορηγείται στους έγγαμους εργαζόμενους. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους δύο, ακόμη και αν αυτοί απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση και οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει ανάλογο επίδομα στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος σύζυγος. Το επίδομα αυτό χορηγείται με τους ίδιους όρους στους χήρους/ες και τους διαζευγμένους/ες, χωρίς να προϋποτίθεται η άσκηση της επιμέλειας ή η ύπαρξη τέκνου, καθώς και στους άγαμους γονείς.

Επίδομα τέκνου χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο που έχει παιδιά. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε αμφότερους τους γονείς, ακόμη και στην περίπτωση που υπάγονται αμφότεροι στην παρούσα σύμβαση. Επίσης καταβάλλεται στους άγαμους γονείς, στους θετούς γονείς, καθώς και στους χήρους/ες, ή διαζευγμένους/ες που έχουν παιδιά. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του τέκνου ή του 25ου έτους, εφόσον το παιδί φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την προσκόμιση , στην τελευταία αυτή περίπτωση, της σχετικής βεβαίωσης σπουδών για κάθε έτος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα ή δεν είναι παντρεμένο.

Επίδομα παιδικής μέριμνας χορηγείται σε όλους τους εργαζομένους που έχουν παιδιά. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε αμφότερους τους γονείς, ακόμη και στην περίπτωση που υπάγονται αμφότεροι στην παρούσα σύμβαση. Επίσης καταβάλλεται στους άγαμους γονείς, στους θετούς γονείς, καθώς και στους χήρους/ες, ή διαζευγμένους/ες που έχουν παιδιά. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται, μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του τέκνου ή του 25ου έτους, εφόσον το παιδί φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την προσκόμιση , στην τελευταία αυτή περίπτωση, της σχετικής βεβαίωσης σπουδών για κάθε έτος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα ή δεν είναι παντρεμένο.

Επίδομα παιδιού ειδικών αναγκών, χορηγείται στους εργαζομένους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/1984.

Επίδομα μέλους ειδικών αναγκών χορηγείται στους εργαζομένους που έχουν προστατευόμενα συγγενικά μέλη, πρώτου βαθμού εξ' αίματος (πλην παιδιών), με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ.
Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου ειδικών αναγκών, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευόμενου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.


2.4. Επιδόματα Θέσεων
 
Χορηγείται Επίδομα θέσεων διαφοροποιούμενο ανάλογα με το επίπεδο ως ακολούθως :
 
 
 
Επιδόματα θέσεων
Ποσό
Επίδομα θέσεως Προϊστάμενου Υπηρεσίας /Υπεύθυνου/ Αναπλ.Υποκ/τος Β'
350,00 €
Επίδομα θέσεως Προϊστάμενου Τμήματος/ Προϊστάμενου Υποκαταστήματος κατηγορίας Β΄/ Αναπλ. Υποκ/τος Α'
550,00 €
Επίδομα θέσεως Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τομέα/ Προϊστάμενου Υποκαταστήματος κατηγορίας Α΄
650,00 €
Επίδομα θέσεως Προϊστάμενου Τομέα/ Προϊστάμενου Περιφερειακού Τομέα
1.100,00 €
Επίδομα θέσεως Αναπληρωτή Περιφερειακής Υποδιεύθυνσης
1.250,00 €
Επίδομα θέσεως Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης/ Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης/ Προϊστάμενου Περιφερειακής Υποδιεύθυνσης
1.350,00 €
Επίδομα θέσεως Προϊστάμενου Διεύθυνσης
2.250,00 €
 
 
2.5. Επιδόματα Σπουδών και Ξένης Γλώσσας
 
Υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού Μισθού
 
 
Επιδόματα σπουδών και ξένης γλώσσας
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
Διδακτορικού
5,00%
Β.Μ.
Μεταπτυχιακού
10,00%
Β.Μ.
Πτυχίου ΑΕΙ
25,00%
Β.Μ.
Πτυχίου ΤΕΙ
16,00%
Β.Μ.
Ξένης Γλώσσας
8,00%
Β.Μ.

Το επίδομα διδακτορικού χορηγείται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Το επίδομα μεταπτυχιακού χορηγείται στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Το επίδομα πτυχίου ΑΕΙ χορηγείται στους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και ισότιμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Το επίδομα πτυχίου ΤΕΙ, χορηγείται στους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ).

Σε περίπτωση κατοχής τόσο πτυχίου ΑΕΙ όσο και πτυχίου ΤΕΙ χορηγείται μόνο το επίδομα πτυχίου ΑΕΙ.

Όλα τα ανωτέρω επιδόματα χορηγούνται κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τίτλων σπουδών ή της επίσημης βεβαίωσης του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της επίσημης βεβαίωσης περί αναγνώρισης της ισοτιμίας του εκάστοτε αρμόδιου φορέα της ελληνικής πολιτείας. Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας, καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στην βαθμίδα του πτυχίου τους.

Το επίδομα ξένης γλώσσας χορηγείται σε όσους εργαζομένους είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Πανεπιστημίου του Michigan ή κάτοχοι αντίστοιχου επιπέδου ή βαθμίδας πτυχίου γαλλικής γλώσσας (DALF C2 ή SORBONNE C2) ή γερμανικής γλώσσας (GOETHE - ZERTIFIKAT C2: GDS). Το εν λόγω επίδομα χορηγείται άπαξ, ήτοι μόνο για μία γλώσσα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραπάνω αναφερομένων πτυχίων που τυχόν κατέχει ο εργαζόμενος. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται επίσης σε όσους εργαζόμενους κατέχουν πτυχίο ανώτατης σχολής από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό) από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή κατέχουν πτυχίο μεταφραστή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας από ανωτάτη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα πτυχία από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους και να προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση αναγνώρισης. Και στην περίπτωση αυτή το εν λόγω επίδομα χορηγείται άπαξ, ανεξαρτήτως του αριθμού των πτυχίων.

Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, ανωτάτων σχολών και μεταπτυχιακών σπουδών δικαιούνται πλασματική προώθηση στα κλιμάκια του B.M. ως ακολούθως:
Για πτυχίο ΤΕΙ 3 χρόνια
Για πτυχίο ανωτάτων σχολών 4 χρόνια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η προώθηση για τυχόν πτυχίο ΤΕΙ.
Για διδακτορικό και μάστερ επιπλέον 2 χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση η πλασματική προώθηση στα κλιμάκια λόγω πτυχίων δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.


2.6. Επιδόματα επαγγελματικών πτυχίων
 
 
Χορηγούνται επιδόματα επαγγελματικών πτυχίων ως εξής :
 
 
Επιδόματα επαγγελματικών πτυχίων
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
 
Επαγγελματικού πτυχίου CII/CIP/Δ.Α.Σ/images/old_site/Ε.Π.Ι/images/old_site/ΕΙΑΣ
8,00%
Β.Μ.
Επαγγελματικού πτυχίου Αssociateship
10,00%
Β.Μ.
 
 
Στους πτυχιούχους ΕΙΑΣ, CII (Chartered Insurance Institute - Λονδί­νου), Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, χορηγείται ως εξής :

- Στους πτυχιούχους CIP (Certificate of insurance Practice) σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
- Στους πτυχιούχους Δ.Α.Σ (Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών) σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
- Στους πτυχιούχους Ε.Π.Ι. (Ερευνητικό Πανεπιστημι­ακό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) 8% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
- Στους πτυχιούχους Ε.Ι.Α.Σ. 8% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
- Για τους πτυχιούχους Associateship σε ποσο­στό 10% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.

Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων πτυχίων, εκ των παραπάνω αναφερομένων, το επίδομα χορηγείται άπαξ, μόνο για το ανώτερο πτυχίο.

Τα παραπάνω επιδόματα δεν δικαιούνται, ή παύουν να τα λαμβάνουν όσοι λαμβάνουν επίδομα πτυχίου ΤΕΙ, ΑΕΙ, MASTER και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ.


2.7 Επιδόματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασιών
 
Χορηγούνται επιδόματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασιών ως ακολούθως :
 
 
Επιδόματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασιών ως ακολούθως
Ποσοστό - Ποσό
Βάση Υπολογισμού
Επίδομα διαχειριστικών λαθών ταμία
5%
Β.Μ.
Επίδομα αναλογιστή με άδεια
870 €
-
 
Το επίδομα διαχειριστικών λαθών χορηγείται μόνο στους εργαζομένους που απασχολούνται αποκλειστικά ως ταμίες και μόνο καθ' όν χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του ταμία.
Το επίδομα αναλογιστή με άδεια χορηγείται σε όσους εργαζομένους είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος, χορηγηθείσης από τον αρμόδιο φορέα και μόνο καθ' όν χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του αναλογιστή.

2.8 Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας
 
Στους υπαλλήλους που εργάζονται στην Πληροφορική στο κτίριο της ΕΤΕ στο Γέρακα, και απασχολούνται σε εργασίες όπως χειρισμός των συστημάτων της Εταιρίας καθώς και εργασίες παραγωγής και διαχείρισης εκτυπώσεων, και για όσο καιρό εκτελούν τις εργασίες αυτές, χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ανερχόμενο σε ποσοστό 12% εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.

2.9 Ειδικό Επίδομα
 
Συμφωνείται ότι το καταργηθέν επίδομα παραμεθορίων περιοχών το οποίο ορίζεται από την ισχύ της παρούσης σε πάγιο ποσό ύψους 103,00 € μηνιαίως, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται μόνον στους υπαλλήλους στους οποίους καταβάλλετο μέχρι σήμερα ανεξαρτήτως τόπου απασχόλησης.

2.10 Επίδομα Εξόδων Κίνησης Τυφλών & Αναπήρων
 
Χορηγείται ειδικό επίδομα (έξοδα κίνησης) ύψους 152€ μηνιαίως, στους τυφλούς υπαλλήλους της Εταιρίας καθώς και στους έχοντας αναπηρία κινητικότητας άνω του 67% στα άνω ή κάτω άκρα, νομίμως βεβαιούμενης, προσκομίζοντας τα εκάστοτε προβλεπόμενα κατά νόμο πιστοποιητικά.


2.11 Επίδομα Εξομάλυνσης
 
Συμφωνείται ότι η κατ' εφαρμογή της παρούσας ΕΣΣΕ τυχόν μείωση των συνολικών τακτικών νόμιμων μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονταν βάσει των ΣΣΕ που ίσχυαν, αμέσως προ της ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ (μη περιλαμβανομένων σ' αυτές, ενδεικτικά, αμοιβών και προσαυξήσεων για υπερωριακή απασχόληση, για εργασία Κυριακών, Εορτών ή Αργιών, οποιασδήποτε άλλης μη μηνιαίας τακτικής παροχής π.χ. ποσοστά από τον Ισολογισμό, έκτακτα βοηθήματα, έκτακτη οικονομική ενίσχυση (καύσιμα) κ.λ.π. όπως και αναλογιών δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας) μετά από αφαίρεση του επιδόματος συνεισπρατόμενων ασφαλιστικών εισφορών {ασφαλιστική κράτηση} (εφεξής "προηγούμενες μηνιαίες αποδοχές"), έναντι των συνολικών νομίμων μηνιαίων αποδοχών που προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά κλίμακες των ανωτέρω προηγούμενων μηνιαίων αποδοχών τα κάτωθι ποσοστά :


ΚΛΙΜΑΚΑ
"ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ"
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
Έως 1.500 €
0%
Για το μέρος του μισθού από 1501-3000 €
10%
Για το μέρος του μισθού από 3001-6000 €
15%
Για το υπερβάλλον τα 6001 €
20%


Για τον λόγο τούτο, ήτοι προκειμένου να εξομαλυνθεί η τυχόν μεγαλύτερη από την προκύπτουσα κατά τα παραπάνω ποσοστά μείωση των "προηγούμενων μηνιαίων αποδοχών", όπως ορίζονται παραπάνω, χορηγείται ειδικό και προσωποπαγές επίδομα εξομάλυνσης, το οποίο θα είναι ίσο με την τυχόν προκύπτουσα μεγαλύτερη διαφορά.
Το μέρος του ως άνω επιδόματος που αναφέρεται σε τυχόν διαφορά αποδοχών, που κατά την κείμενη νομοθεσία προσμετράται για τον υπολογισμό σύνταξης θα αποτελεί χωριστό μέρος του επιδόματος εξομάλυνσης, με την ονομασία "επίδομα εξομάλυνσης πολυετίας".


2.12 Επίδομα Ισολογισμού
 

Συμφωνείται η καταβολή επιδόματος ισολογισμού υπό τους όρους και στο μέτρο που το ανωτέρω επίδομα ήθελε χορηγηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
 
 
 
 
3. ΛΟΙΠΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
 
 
Λοιπές παροχές
Ποσοστό - Ποσό
Αιτιολογία
Κατασκηνωτικό επίδομα
810 €
Χορηγείται άπαξ του έτους σε κάθε εργαζόμενο για κάθε τέκνο αυτού, από το 6ο έως το 15ο έτος της ηλικίας του. Τα έτη νοούνται συμπληρωμένα κατά το μήνα καταβολής.
Επίδομα τοκετού
1.560 €
Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η εργαζόμενη δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 685 €.
Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού
Έως 250 €/ μηνιαίως
Χορηγείται, εφόσον η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας προ της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (προ νηπιαγωγείου ) αποζημίωση ίση με τη δαπάνη για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η αποζημίωση αυτή χορηγείται επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 250 € μηνιαίως.
4. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 
4.1 Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νο 2361/4
 
Το άρθρο 10, Mέρος Πρώτο "Ασφαλιστικές Παροχές", παρ. Α, περίπτωση Α1 και Α2 τροποποιείται ως ακολούθως:

A.1 "Εφάπαξ Ποσό" το οποίο θα καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο κατά την ημερομηνία της "Κανονικής Αποχώρησής" του και ορίζεται σε χρηματικό ποσό ίσο με το άθροισμα των παρακάτω:

α) Για το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή της παρούσης σύμβασης χρηματικό ποσό ίσο με το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας του (άρθρο 8 και 8α, Μέρος Πρώτο) επί μηνιαίες αποδοχές ίσες προς τον μέσο όρο των μικτών τακτικών μηνιαίων αποδοχών σε χρήμα που ελάμβανε ο μισθωτός από την Εταιρία για τις παρεχόμενες σ' αυτήν υπηρεσίες, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο προ της υπογραφής της παρούσης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης τακτικών επιδομάτων μη περιλαμβανομένων όμως των τυχόν προσαυξήσεων για υπερωριακή απασχόληση, για εργασία κατά τις Κυριακές, Εορτές, ή αργίες ή από προμήθειες μερίσματα, bonus, prim κ.λ.π. όπως και των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα του επιδόματος της αδείας και οποιασδήποτε άλλης μη μηνιαίας τακτικής παροχής (π.χ. ποσοστά από τον Ισολογισμό, έκτακτα βοηθήματα, καύσιμα κ.τ.λ.).

β) Για το χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της παρούσης σύμβασης χρηματικό ποσό ίσο με το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας του (άρθρο 8 και 8α, Μέρος Πρώτο) επί τον μέσο τελικό μισθό όπως αυτός ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 9 Μέρος Πρώτο.

Σε περίπτωση ημερομισθίου μισθωτού, σαν μηνιαίος μισθός θεωρείται, το σύνολο των ημερομισθίων είκοσι πέντε (25) ημερών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Παρέχεται δικαίωμα στον ασφαλιζόμενο κατά την ημερομηνία αποχώρησής του από την υπηρεσία της Εταιρίας, αντί της είσπραξης του ανωτέρω εφάπαξ ποσού, να μετατρέψει ολόκληρο ή μέρος αυτού σε Ισόβια Μηνιαία Πρόσοδο καταβαλλόμενη σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της Παραγράφου Α2 του παρόντος Άρθρου (Ισόβια Μηνιαία Πρόσοδος).

Α2. "Ισόβια Μηνιαία Πρόσοδος" στο εξής "σύνταξη" η οποία θα καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο (και ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα αποκαλείται στο εξής "Συνταξιούχος") και ορίζεται σε χρηματικό ποσό ίσο με το άθροισμα των παρακάτω:

α) Για το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή της παρούσης σύμβασης χρηματικό ποσό ίσο με το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας του (άρθρο 8 και 8α, Μέρος Πρώτο) επί ποσοστό πενήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (5,2) των μικτών τακτικών μηνιαίων αποδοχών σε χρήμα που ελάμβανε ο μισθωτός από την Εταιρία για τις παρεχόμενες σ' αυτήν υπηρεσίες, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο προ της υπογραφής της παρούσης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης τακτικών επιδομάτων μη περιλαμβανομένων όμως των τυχόν προσαυξήσεων για υπερωριακή απασχόληση, για εργασία κατά τις Κυριακές, Εορτές, ή αργίες ή από προμήθειες μερίσματα, bonus, prim κ.λ.π. όπως και των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα του επιδόματος της αδείας και οποιασδήποτε άλλης μη μηνιαίας τακτικής παροχής (π.χ. ποσοστά από τον Ισολογισμό, έκτακτα βοηθήματα, καύσιμα κ.τ.λ.).

β) Για το χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της παρούσης σύμβασης χρηματικό ποσό ίσο με το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών ασφαλίσιμης υπηρεσίας του (άρθρο 8 και 8α, Μέρος Πρώτο) επί ποσοστό πενήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (5,2) του μέσου τελικού μισθού όπως αυτός ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 9 Μέρος Πρώτο.

Η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Μέρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης υπ' αριθμ. 2361/4 (επιλογή Α).

Σε περίπτωση ημερομισθίου μισθωτού, σαν μηνιαίος μισθός θεωρείται, το σύνολο των ημερομισθίων είκοσι πέντε (25) ημερών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Το δικαίωμα εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφαλίσιμης υπηρεσίας, που προβλέπεται στη με αριθμ. 10277 πρόσθετη πράξη, θα πραγματοποιείται με βάση τον μέσο τελικό μισθό της ημερομηνίας αποχώρησης του μισθωτού, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 του με αριθμ. 2361/4 ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Εναλλακτικά, παρέχεται δικαίωμα στον ασφαλιζόμενο να επιλέξει να του καταβάλλεται μικρότερο από το δικαιούμενο ποσό ισόβιας σύνταξης με σκοπό μετά το θάνατό του, ποσοστό εξήντα εκατοστά (60%) της σύνταξής του να συνεχισθεί να καταβάλλεται στην εν ζωή σύζυγό ή στον σύζυγο ισοβίως σύμφωνα με τους όρους του ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του συμβολαίου (ΕΠΙΛΟΓΗ Β).

Στη περίπτωση αυτή το ποσό της μηνιαίας σύνταξης υπολογίζεται με βάση το ποσό προεξόφλησης (προεξόφλημα) που αποσύρεται από τον Λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 1 (Αναλήψεις 1β) του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ και τους πίνακες III (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ).

Η επιλογή Α ή Β θα γνωστοποιείται με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου προς την Εταιρία κατά την αποχώρησή του κατά την οποία θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης και θα καθίσταται οριστική και αμετάκλητη από της γνωστοποιήσεώς της στην Εταιρία.


4.2 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νο 2740/9
 
Τροποποιείται το άρθρο 1 αριθμ. 7 της με αριθμό 2740/9 σύμβασης ομαδικής ασφάλισης της πρώην Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία ΑΣΤΗΡ Α.Α.Ε., ως εξής:

"7. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ: α) για το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή της παρούσης σύμβασης ο μέσος μηνιαίος μισθός του τελευταίου πριν από την υπογραφή της παρούσης δωδεκαμήνου, δηλαδή το πηλίκο του αθροίσματος των 12 τελευταίων ασφαλίσιμων μισθών πριν από την υπογραφή της παρούσας δια του αριθμού 12.
β) για το χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο μέσος μηνιαίος μισθός του τελευταίου πριν από την αποχώρηση του ασφαλισμένου από την Εταιρία δωδεκαμήνου, δηλαδή το πηλίκο του αθροίσματος των 12 τελευταίων ασφαλίσιμων μισθών δια του αριθμού 12.
4.3 Ομαδικά Συμβόλαια 2361/4, 3002/3, 2155/0
 
Οι όροι των κάτωθι αναφερομένων Ε.Σ.Σ.Ε. παραρτημάτων Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρακτικών Συμφωνίας αποκλειστικά και μόνο κατά το μέρος, που αφορούν ρυθμίσεις σχετικές με τα Ομαδικά Συμβόλαια Ασφάλισης αριθμ. 2361/4, 3002/3, 2155/0 επαναφέρονται σε ισχύ:

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2361/4
 
Ε.Σ.Σ.Ε. 2002 Έχει συμπεριληφθεί στο νέο σώμα σ/λαίου με έναρξη 1η Ιουνίου 2007
Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 Έχει συμπεριληφθεί στο νέο σώμα σ/λαίου με έναρξη 1η Ιουνίου 2007
Πρακτικό συμφωνίας Έχει συμπεριληφθεί στο νέο σώμα σ/λαίου
2004-2005-2006 με έναρξη 1η Ιουνίου 2007
Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 Δεν υπάρχει αναφορά στο Σ/λαιο 2361/4
Ε.Σ.Σ.Ε. 2007-2008 Πρόσθετη Πράξη 9740
Ε.Σ.Σ.Ε. 2007-2008 Πρόσθετη Πράξη 10277

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 3002/3
 
Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 Έναρξη συμβολαίου στις 15/04/2005
Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 Πρόσθετη Πράξη 8604
Ε.Σ.Σ.Ε. 2007-2008 Πρόσθετη Πράξη 10351


ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2155/0

Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 Πρόσθετη Πράξη 7592
Ε.Σ.Σ.Ε. 2007-2008 Πρόσθετη Πράξη 10280

Τονίζεται ότι η επαναφορά σε ισχύ αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους των παραπάνω Συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν τα παραπάνω Ομαδικά συμβόλαια ασφαλίσεως.

4.4 Εξαγορά Χρόνου Στρατιωτικής Θητείας
Σε περίπτωση εξαγοράς χρόνου στρατιωτικής θητείας για τη βελτίωση της σύνταξης αποκλειστικά και μόνο ως προς τα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφαλίσεως, το ποσό της εξαγοράς βαρύνει την Εταιρία κατά ποσοστό ανάλογο με τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Εταιρία, κατά την αναλογία 1/35 για κάθε συμπληρωμένο χρόνο υπηρεσίας στην Εταιρία.
Η καταβολή γίνεται αφού υποβληθούν από τους υπαλλήλους τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά.

 
4.5 Δάνεια Ευκολίας

Η Εταιρία θα προβλέψει κεφάλαιο 400.000 € επιπλέον του ήδη χορηγηθέντος μέχρι την υπογραφή της παρούσης ΕΣΣΕ, για τη χορήγηση δανείων ευκολίας συνολικά για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. και καθολικά για το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας.
Σε κάθε υπάλληλο μπορεί να χορηγηθεί δάνειο ευκολίας μέχρι του ποσού των 5.000 € και πάντα υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης υπολοίπου από το προβλεφθέν στην προηγούμενη παράγραφο συνολικό κεφάλαιο.

Το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων ευκολίας από την υπογραφή της παρούσης και εφεξής ορίζεται σε ποσοστό 1,5% ετησίως.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέξουν με αίτησή τους κατά το χρόνο σύναψης του δανείου, την εξόφλησή του σε 50, 60, 70, 80 ή 90 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η εν λόγω ρύθμιση αφορά και τα υφιστάμενα δάνεια και οι υπάλληλοι μπορούν με αίτησή τους, το αργότερο μέχρι την 30/11/2012 να επιλέξουν άπαξ την κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή του αριθμού των δόσεων του δανείου που έχουν λάβει, συνυπολογιζομένου του αριθμού των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί.
Κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των δανείων ευκολίας θα είναι εκείνες που ήδη ακολουθεί η Εταιρία.

4.6 Δάνεια Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας

Η Εταιρία θα προβλέψει κεφάλαιο 400.000 € επιπλέον του ήδη χορηγηθέντος μέχρι την υπογραφή της παρούσης Ε.Σ.Σ.Ε., για τη χορήγηση δανείων Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας συνολικά για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. και καθολικά για το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας.
Σε κάθε υπάλληλο μπορεί να χορηγηθεί δάνειο Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας μέχρι του ποσού των 20.000 € και πάντα υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης υπολοίπου από το προβλεφθέν στην προηγούμενη παράγραφο συνολικό κεφάλαιο.

Το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας από την υπογραφή της παρούσης και εφεξής ορίζεται σε ποσοστό 1,5% ετησίως.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέξουν με αίτησή τους κατά το χρόνο σύναψης του δανείου, την εξόφλησή του σε 50, 60, 70, 80 ή 90 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η εν λόγω ρύθμιση αφορά και τα υφιστάμενα δάνεια και οι υπάλληλοι μπορούν με αίτησή τους, το αργότερο μέχρι την 30/11/2012 να επιλέξουν άπαξ την κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή του αριθμού των δόσεων του δανείου που έχουν λάβει, συνυπολογιζομένου του αριθμού των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί.
Κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των δανείων Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας, θα είναι εκείνες που ήδη ακολουθεί η Εταιρία.

4.7 Στεγαστικά Δάνεια
 
Συμφωνείται ότι η διάρκεια των υφιστάμενων στεγαστικών δανείων των εν ενεργεία υπαλλήλων παρατείνεται για χρονική περίοδο ίση με τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσης.
Επίσης κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσης Ε.Σ.Σ.Ε. θα καταβάλλεται το 50% της αναλογούσας δόσης και το υπόλοιπο 50% θα κατανεμηθεί ισόποσα στο λοιπό διάστημα ισχύος του δανείου.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του εργαζομένου η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 30/11/2012.


4.8 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Στεγαστικών Δανείων

Διατηρείται το υφιστάμενο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας, υπαλλήλων εν ενεργεία, που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο και για ποσό ίσο με το εκάστοτε υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου, που η Εταιρία έχει χορηγήσει.
Τα απαιτούμενα ασφάλιστρα θα καταβάλλει η Εταιρία.


4.9 Έκπτωση Ασφαλίστρων
 
Οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται εκπτώσεων στα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων, δικύκλων και πυρός, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

Ø Εκπτώσεις Αυτοκινήτων
·    Αστική Ευθύνη 30%
·    Προαιρετικοί Κίνδυνοι 50% (όχι κάλυψη Οδηγού και Κρύσταλλα)
·    Μικτή Ασφάλιση 50%
 
 
 
Ø Εκπτώσεις Δικύκλων Ανεξαρτήτως Κυβισμού
·    Αστική Ευθύνη 30%
·    Προαιρετικοί Κίνδυνοι 50% (για όσους προαιρετικούς κινδύνους δικαιούνται)

Η έκπτωση για τις κατηγορίες αυτοκινήτων και δικύκλων, χορηγείται μέχρι δύο (2) ασφαλιστήρια συμβόλαια, συνολικά για κάθε εργαζόμενο ή σύζυγο εργαζομένου.
 
Ø Εκπτώσεις Πυρός
·    Πυρός και Συμπληρωματικές Καλύψεις 37,5%
·    Σεισμός 20%
·    Η έκπτωση ισχύει μέχρι δύο (2) σπίτια ιδιοκτησίας του υπαλλήλου ή συζύγου.
 
 
4.10 Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (CHECK UP)

Έκαστος υπάλληλος δικαιούται εντός κάθε ημερολογιακού έτους δωρεάν προληπτικού ελέγχου υγείας (check up) σε επιλεγμένο από την Εταιρία διαγνωστικό κέντρο, που θα περιλαμβάνει τις εκάστοτε επιλεγόμενες από την Εταιρία εξετάσεις, λαμβανομένης υπόψη, για τούτο, σχετικής εισήγησης του Συλλόγου Εργαζομένων.
 
 
4.11 Παροχή Σχολικών Ειδών
 
Κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους η Εταιρία παρέχει για κάθε παιδί ηλικίας από 5-17 ετών, συμπληρωμένων, σχολικά είδη στην έκταση και τη μορφή που αυτή επιλέγει.


4.12 Έξοδα Διαμονής & Μετακίνησης
 
Στους υπαλλήλους των Υποκαταστημάτων των οποίων η λειτουργία έπαψε από 30/04/2009, τα καταβαλλόμενα ποσά για την παραπάνω αιτία, με βάση το Πρακτικό Συμφωνίας 2009 παράρτημα ΕΣΣΕ 2009 άρθρο 5 εδαφ. 1, του οποίου και μόνον η σχετική διάταξη διατηρείται σε ισχύ, ορίζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσης και εφεξής και καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσης Ε.Σ.Σ.Ε. σε ποσοστό 80% του ποσού που προβλέπεται από το ανωτέρω εδάφιο.
Τα ανωτέρω ποσά θα διατίθενται στους υπαλλήλους με την προσκόμιση νομίμων παραστατικών.
Σε περίπτωση νέας μετακινήσεως του υπαλλήλου κατόπιν αιτήσεώς του, το ανωτέρω επίδομα παύει καταβαλλόμενο.
Όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του παραπάνω άρθρου 5 καταργούνται.

4.13 Οδοιπορικά Έξοδα
 
Σχετικά με τις υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων στο Εσωτερικό θα ισχύσει ο επισυναπτόμενος στην παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε., ως παράρτημα Α΄ "Κανονισμός Μετακινήσεων στο Εσωτερικό" της Εταιρίας.


4.14 Πρόσληψη τέκνων υπαλλήλων, θανόντων εν υπηρεσία
 
Προσλαμβάνονται στην Εταιρία κατ' εξαίρεση των οριζομένων στον Ε.Κ.Ε. τα παιδιά συναδέλφων θανόντων εν ενεργεία, σαν ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς των εκλιπόντων στην Εταιρία. Το δικαίωμα αυτό εφ' όσον το παιδί είναι ανήλικο διατηρείται μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας του. Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο ένα παιδί ανά οικογένεια, ισχύουν δε τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Ε.

4.15 Πρόσληψη Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 
Κάθε ημερολογιακό έτος, μπορεί να προσληφθούν, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στον ΕΚΕ, παιδιά με ειδικές ανάγκες των εν ενεργεία υπαλλήλων, διαπιστωμένες με βεβαίωση αναπηρίας άνω του 50% και μέχρι συνολικού αριθμού (2) ετησίως. Η δυνατότητα αυτή δεν μεταφέρεται από έτος σε έτος.
Η πρόσληψη γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο προσλαμβανόμενος είναι ικανός να εργαστεί σύμφωνα με σχετική βεβαίωση από αρμόδιο ιατρό ή ιατρούς επιλογής της Εταιρίας.

4.16 Άδεια γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες

Χορηγείται άδεια πέντε (5) ημερών κατ' έτος στους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες.

4.17 Ωράριο Εργασίας

Διατηρείται το υφιστάμενο ωράριο εργασίας 37 ωρών εβδομαδιαίως.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Η διάρκεια της παρούσης ορίζεται τριετής, ήτοι από ……….. έως …………….

Συμφωνείται ότι τρείς μήνες πριν τη λήξη της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε και εφόσον η κατάσταση τόσο της ελληνικής οικονομίας εν γένει όσο και της Εταιρίας ειδικότερα, το επιτρέπει τα μέρη θα εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα επαναφοράς των αποδοχών στο συνολικό επίπεδο που ίσχυε αμέσως προ της υπογραφής της παρούσης.

6. Η Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν θα προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για οικονομοτεχνικούς λόγους εργαζομένων που σήμερα ανήκουν στο τακτικό (υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας) προσωπικό της. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας για λόγους που αφορούν τον εργαζόμενο ατομικά.


7. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η παρούσα αποτελεί συνολική και αποκλειστική ρύθμιση όλων των μισθολογικών και /ή συναφών θεσμικών θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις του προσωπικού με την εταιρεία και καταργεί όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις επί των παραπάνω θεμάτων. Η παρούσα καταργεί όλες τις μέχρι τώρα ισχύουσες ειδικές ή επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και/ή Διαιτητικές Αποφάσεις, υπό οποιαδήποτε Νομική Μορφή, Παραρτήματα τούτων, Πρωτόκολλα ή Πρακτικά Συμφωνίας είτε συνοδευτικά τούτων είτε ανεξάρτητα, κάθε είδους και μορφής συλλογικές συμφωνίες εργασιακού ενδιαφέροντος, αποφάσεις ή πράξεις Διοικήσεως εργασιακού χαρακτήρα , κλπ. , εκτός, αποκλειστικά και μόνον, του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και των σ' αυτόν περιεχόμενων ρυθμίσεων, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων.
Κάθε μισθολογική/οικονομική παροχή, όπως και κάθε θεσμική ή άλλη ρύθμιση από τις παραπάνω πηγές που αντίκειται άμεσα ή έμμεσα στις από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθιερούμενες ρυθμίσεις ή δεν προβλέπεται ρητά από αυτές, καταργείται.


8. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την ημερομηνία κατάθεσης της στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 1876/90). Συμφωνείται ότι κανένα μέρος δεν θα μπορεί να καταγγείλει ή να ζητήσει την αναθεώρηση ή τροποποίηση της παρούσης κατά το διάστημα συμφωνημένης ισχύος της εκτός μόνον υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.
Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση καταρτίσθηκε εγγράφως σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από τους νομίμους εκπροσώπους των μερών, εκ των οποίων έλαβε η Εταιρία δύο (2), Το Σωματείο ένα (1) και ένα αντίτυπο θα κατατεθεί από τους εξουσιοδοτηθέντες υπό των δύο μερών ως κοινούς εκπροσώπους τους κκ. ...........…………………………….. και ………………………............... στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Σε επιβεβαίωση και πίστωση των ανωτέρω, υπογράφονται τα τέσσερα πρωτότυπα


της καταρτισθείσης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπό των μερών, ως έπεται:


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
Για την Εταιρία ------------------------------------------------------
 
 
Για το Σωματείο ---------------------------------------------------------
____________________________________________________