Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
 
Στην Αθήνα και στα επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 103-105, γραφεία της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", σήμερα την 21η Ιουνίου 2016 (21/06/2016) αφενός ο κ. Κωνσταντάς Σταύρος, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" και αφετέρου οι κ.κ. Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Ισιδώρα Αναγνωστοπούλου, Γενικός Γραμματέας αντιστοίχως, νομίμως εκπροσωπούντες το αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", που εδρεύει επί της Λ. Συγγρού αρ. 103-105, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης, συναποδέχθηκαν, ο καθένας με την παραπάνω ιδιότητά του, την υπογραφή της ακόλουθης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα διέπει το προσωπικό της Εταιρίας αυτής.

Εισαγωγή. Προσωπικό Πεδίο Ισχύος.

Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση καλύπτει όλο το προσωπικό της Εταιρίας που συνδέεται με αυτήν με σχέση εξηρτημένης εργασίας, υπό τις εν αυτή διακρίσεις.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 
Ο Βασικός Μισθός διαμορφώνεται με βάση μισθολογικά κλιμάκια ως ακολούθως :

Μ.Κ.
Βοηθητικό προσωπικό
Κύριο προσωπικό
Επίπεδο Ιεράρχησης Προσωπικού
10 & 11
Επίπεδο Ιεράρχησης προσωπικού
12 & 13
0
931 €
970 €
1
934 €
973 €
2
936 €
976 €
3
937 €
979 €
4
939 €
982 €
5
940 €
985 €
6
943 €
988 €
7
944 €
991 €
8
946 €
994 €
9
947 €
1.008 €
10
949 €
1.018 €
11
951 €
1.030 €
12
952 €
1.039 €
13
955 €
1.043 €
14
956 €
1.052 €
15
958 €
1.060 €
16
960 €
1.066 €
17
968 €
1.070 €
18
980 €
1.074 €
19
987 €
1.075 €
20
997 €
1.087 €
21
1.008 €
1.096 €
22
1.018 €
1.110 €
23
1.027 €
1.123 €
24
1.037 €
1.131 €
25
1.047 €
1.143 €
26
1.057 €
1.154 €
27
1.068 €
1.163 €
28
1.075 €
1.178 €
29
1.085 €
1.181 €
30
1.097 €
1.195 €
31
1.114 €
1.207 €
32
1.129 €
1.215 €
33
1.147 €
1.221 €
1.494 €
1.973 €
34
1.167 €
1.234 €
1.517 €
2.005 €
35
1.183 €
1.243 €
1.544 €
2.037 €
36
1.200 €
1.253 €
1.570 €
2.072 €
37
1.218 €
1.262 €
1.596 €
2.108 €
38
1.237 €
1.272 €
1.629 €
2.146 €
39
1.279 €
1.650 €
2.175 €
40
1.287 €
1.677 €
2.212 €
41
1.295 €
1.702 €
2.246 €
Για την ένταξη στο αντίστοιχο κλιμάκιο του βασικού μισθού των νεοπροσλαμβανομένων στην Εταιρία, χορηγείται προώθηση κλιμακίου στους πτυχιούχους ΤΕΙ, Ανωτάτων Σχολών (AEI) και Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως ακολούθως:

  • Για πτυχίο ΤΕΙ 3 κλιμάκια
  • Για πτυχίο Ανωτάτων Σχολών (AEI) 4 κλιμάκια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η προώθηση για τυχόν πτυχίο ΤΕΙ.
  • Για Διδακτορικό και Master επιπλέον 2 κλιμάκια.

Σε κάθε περίπτωση η προώθηση στα κλιμάκια λόγω πτυχίων, δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) κλιμάκια.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ως προς τα ανωτέρω ζητήματα οι διατάξεις του Ν. 4046/14-2-2012.

Οι έμμισθοι πωλητές θα εξακολουθήσουν να αμείβονται με τον Βασικό Μισθό που ισχύει κατά την υπογραφή της παρούσης.

2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 
2.1 Επίδομα Ιεράρχησης βαθμού
 
Μετά την θέσπιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας (Ε.Κ.Ε) της Εταιρείας με την υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε 13 επίπεδα. Η ένταξη του υφιστάμενου προσωπικού στο νέο αυτό σύστημα δεν επηρεάζει το επίδομα βαθμού όπως αυτό ίσχυε και καταβαλλόταν μέχρι σήμερα κατά τη ρητή πρόβλεψη στην μεταβατική διάταξη της παραγράφου Β.10 του Άρθρου 16 του νέου Ε.Κ.Ε. Ειδικότερα, μετά την ένταξη των εργαζομένων σε επίπεδα, όπως προβλέπεται στο νέο Ε.Κ.Ε., το επίδομα βαθμού, το οποίο μετονομάζεται πλέον σε Επίδομα Ιεράρχησης Βαθμού και ισχύει ως τέτοιο, συνεχίζει να καταβάλλεται σε κάθε εργαζόμενο, που εισέπραττε επίδομα βαθμού κύριου προσωπικού κατά τα αναφερόμενα στον αμέσως παρακάτω πίνακα, καθώς και σε τυχόν νέο προσωπικό και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ανέλιξη κάθε εργαζομένου και την ένταξή του σε διαφορετικό επίπεδο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του νέου Ε.Κ.Ε.

Το Επίδομα Ιεράρχησης Βαθμού προσδιορίζεται με βάση το επίπεδο ιεράρχησης του εργαζομένου, όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ιεράρχηση Επιπέδων Προσωπικού
Επίδομα Ιεράρχησης Προσωπικού
% 16ου Κλιμακίου
12, 13
265
24,85
10, 11
215
20,16
8, 9
185
17,35
6, 7
160
15,00
4, 5
140
13,13
2, 3
120
11,25

Το Επίδομα Ιεράρχησης Βαθμού για το βοηθητικό προσωπικό διατηρείται στα επίπεδα του επιδόματος βαθμού που ίσχυαν κατά την υπογραφή της παρούσας.2.2. Επίδομα Πολυετίας
 
Επίδομα πολυετίας
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
Πολυετίας
1,75%
Β.Μ.

Το επίδομα πολυετίας ανέρχεται σε ποσοστό 1,75% επί του βασικού μισθού για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας. Ως χρόνος υπηρεσίας για τον προσδιορισμό του επιδόματος λογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4046/14-2-2012.

Η ανώτατη πολυετία διαμορφώνεται από την έναρξη ισχύος της παρούσης στο 80%.

2.3. Οικογενειακά Επιδόματα
 
Χορηγούνται οικογενειακά επιδόματα ως ακολούθως :

Επιδόματα οικογενειακά
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
Συζύγου
10,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
1ου Τέκνου
5,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
2ου Τέκνου
7,50%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
3ου Τέκνου
10,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
4ου Τέκνου
15,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
5ου Τέκνου
15,00 %
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
6ου Τέκνου
15,00 %
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
7ου Τέκνου
15,00 %
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
Παιδικής μέριμνας
6%
Β.Μ. 16ο κλιμ.
Παιδί Ειδικών Αναγκών
12,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)
Μέλος Ειδικών Αναγκών
12,00%
Β.Μ. (ελάχιστο 24ο Κλιμ.)

Το επίδομα συζύγου, χορηγείται στους έγγαμους εργαζόμενους. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους δύο, ακόμη και αν αυτοί απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση και οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει ανάλογο επίδομα στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος σύζυγος. Το επίδομα αυτό χορηγείται με τους ίδιους όρους στους χήρους/ες και τους διαζευγμένους/ες, χωρίς να προϋποτίθεται η άσκηση της επιμέλειας ή η ύπαρξη τέκνου, καθώς και στους άγαμους γονείς.

Επίδομα τέκνου χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο που έχει παιδιά. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε αμφότερους τους γονείς, ακόμη και στην περίπτωση που υπάγονται αμφότεροι στην παρούσα σύμβαση. Επίσης καταβάλλεται στους άγαμους γονείς, στους θετούς γονείς, καθώς και στους χήρους/ες, ή διαζευγμένους/ες που έχουν παιδιά. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του τέκνου ή του 25ου έτους, εφόσον το παιδί φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την προσκόμιση , στην τελευταία αυτή περίπτωση, της σχετικής βεβαίωσης σπουδών για κάθε έτος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα ή δεν είναι παντρεμένο.

Επίδομα παιδικής μέριμνας χορηγείται σε όλους τους εργαζομένους που έχουν παιδιά. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε αμφότερους τους γονείς, ακόμη και στην περίπτωση που υπάγονται αμφότεροι στην παρούσα σύμβαση. Επίσης καταβάλλεται στους άγαμους γονείς, στους θετούς γονείς, καθώς και στους χήρους/ες, ή διαζευγμένους/ες που έχουν παιδιά. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται, μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του τέκνου ή του 25ου έτους, εφόσον το παιδί φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την προσκόμιση, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της σχετικής βεβαίωσης σπουδών για κάθε έτος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα ή δεν είναι παντρεμένο.

Επίδομα παιδιού ειδικών αναγκών, χορηγείται στους εργαζομένους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/1984.

Επίδομα μέλους ειδικών αναγκών χορηγείται στους εργαζομένους που έχουν προστατευόμενα συγγενικά μέλη, πρώτου βαθμού εξ' αίματος (πλην παιδιών), με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ.
Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου ειδικών αναγκών, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευόμενου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
2.4. Επίδομα Θέσης
 
Χορηγείται Επίδομα Θέσης διαφοροποιούμενο ανάλογα με το επίπεδο ως ακολούθως :
 
Επίδομα Θέσης
Ποσό
Προϊστάμενου Υπηρεσίας /Υπεύθυνου/ Αναπλ. Καταστήματος Β'
350,00 €
Προϊστάμενου Τμήματος/ Προϊστάμενου Καταστήματος κατηγορίας Β΄
550,00 €
Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τομέα/ Προϊστάμενου Καταστήματος κατηγορίας Α΄
650,00 €
Προϊστάμενου Τομέα/ Προϊσταμένου Καταστήματος επιπέδου Τομέα
1.100,00 €
Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης/ Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης - Κατάστημα
1.350,00 €
Προϊστάμενου Διεύθυνσης
2.250,00 €
 
Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που ελάμβαναν Επίδομα Θέσης, το οποίο είχε συμπεριληφθεί είτε εξ' ολοκλήρου είτε κατ' αναλογία στο Επίδομα Εξομάλυνσης της ΕΣΣΕ 2012 - 2015 (Άρθρο 2.11),σε περίπτωση που θα καταλάβουν Θέση Ευθύνης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο (2.4), το ποσό που ορίζεται ως Επίδομα Θέσης θα συμψηφιστεί είτε εξ' ολοκλήρου είτε κατ' αναλογία, με το Επίδομα Θέσης της ΕΣΣΕ 2012 - 2015 (Άρθρο 2.11).
 
2.5. Επιδόματα Σπουδών και Ξένης Γλώσσας
 
Υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού Μισθού
 
Επιδόματα σπουδών και ξένης γλώσσας
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
Διδακτορικού
5,00%
Β.Μ.
Μεταπτυχιακού
10,00%
Β.Μ.
Πτυχίου ΑΕΙ
25,00%
Β.Μ.
Πτυχίου ΤΕΙ
16,00%
Β.Μ.
Ξένης Γλώσσας
8,00%
Β.Μ.

Το επίδομα διδακτορικού χορηγείται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού, αναγνωρισμένων ως ισοτίμων, από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Το επίδομα μεταπτυχιακού χορηγείται στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού, αναγνωρισμένων ως ισοτίμων, από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Το επίδομα πτυχίου ΑΕΙ χορηγείται στους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού, αναγνωρισμένων ως ισοτίμων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Το επίδομα πτυχίου ΤΕΙ, χορηγείται στους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ).

Σε περίπτωση κατοχής τόσο πτυχίου ΑΕΙ όσο και πτυχίου ΤΕΙ χορηγείται μόνο το επίδομα πτυχίου ΑΕΙ.

Όλα τα ανωτέρω επιδόματα χορηγούνται κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τίτλων σπουδών και, προκειμένου για τίτλους της αλλοδαπής, της επίσημης βεβαίωσης περί αναγνώρισης της ισοτιμίας του εκάστοτε αρμόδιου φορέα της ελληνικής πολιτείας. Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας, καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στην βαθμίδα του πτυχίου τους.

Το επίδομα ξένης γλώσσας χορηγείται σε όσους εργαζομένους είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Πανεπιστημίου του Michigan ή κάτοχοι αντίστοιχου επιπέδου ή βαθμίδας πτυχίου γαλλικής γλώσσας (DALF C2 ή SORBONNE C2) ή γερμανικής γλώσσας (GOETHE - ZERTIFIKAT C2: GDS). Το εν λόγω επίδομα χορηγείται άπαξ, ήτοι μόνο για μία ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραπάνω αναφερομένων πτυχίων που τυχόν κατέχει ο εργαζόμενος. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται επίσης σε όσους εργαζόμενους κατέχουν πτυχίο ανώτατης σχολής από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό) από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή κατέχουν πτυχίο μεταφραστή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας από ανωτάτη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα πτυχία ως ισότιμα από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους και να προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση αναγνώρισης. Και στην περίπτωση αυτή το εν λόγω επίδομα χορηγείται άπαξ, ανεξαρτήτως του αριθμού των πτυχίων.

Επίδομα Πτυχίου Κολεγίων

Χορηγείται επίδομα 100€ (9,38% του 16ου Κλιμακίου) μηνιαίως σε όσους έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου κολεγίου.

Προϋποθέσεις:
-      Το ανωτέρω επίδομα θα συμψηφίζεται με άλλα επιδόματα σπουδών με εξαίρεση τα επιδόματα που αφορούν επαγγελματικά πιστοποιητικά,
-      3ετής κατ' ελάχιστο διάρκεια σπουδών,
-      Συναφές γνωστικό αντικείμενο με τις δραστηριότητες της Εταιρίας,
-      Το εκπαιδευτικό ίδρυμα (κολέγιο) να περιλαμβάνεται στο οικείο μητρώο του αρμόδιου υπουργείου.

2.6. Επιδόματα Επαγγελματικών Πιστοποιητικών
 
Χορηγούνται Επιδόματα Επαγγελματικών Πιστοποιητικών ως εξής :
 
Επιδόματα Επαγγελματικών Πιστοποιητικών
Ποσοστό
Βάση Υπολογισμού
 
Επαγγελματικού Πιστοποιητικού CII/CIP/Δ.Α.Σ/images/old_site/Ε.Π.Ι/images/old_site/ΕΙΑΣ
8,00%
Β.Μ.
Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Αssociateship
10,00%
Β.Μ.
 
 
Στους πτυχιούχους ΕΙΑΣ, CII (Chartered Insurance Institute - Λονδί­νου), Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, χορηγείται ως εξής :

- Στους πτυχιούχους CIP (Certificate of insurance Practice) σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
- Στους πτυχιούχους Δ.Α.Σ (Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών) σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
- Στους πτυχιούχους Ε.Π.Ι. (Ερευνητικό Πανεπιστημι­ακό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) 8% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
- Στους πτυχιούχους Ε.Ι.Α.Σ. 8% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
- Για τους πτυχιούχους Associateship σε ποσο­στό 10% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.

Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων πτυχίων, εκ των παραπάνω αναφερομένων, το επίδομα χορηγείται άπαξ, μόνο για το εξ αυτών ανώτερο πτυχίο.

Τα παραπάνω επιδόματα δεν δικαιούνται, ή παύουν να τα λαμβάνουν όσοι λαμβάνουν επίδομα πτυχίου ΤΕΙ, ΑΕΙ, MASTER και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.
 
2.7 Προσωποπαγές Επίδομα
 
Πρόκειται για το μετονομασθέν επίδομα εξομάλυνσης, το οποίο συνεχίζει να καταβάλλεται ως έχει, στους υπαλλήλους οι οποίοι το ελάμβαναν μέχρι την υπογραφή της παρούσης.
 
2.8 Προσωποπαγές Επίδομα Πολυετίας

Πρόκειται για το μετονομασθέν επίδομα εξομάλυνσης πολυετίας, το οποίο συνεχίζει να καταβάλλεται ως έχει, στους υπαλλήλους οι οποίοι το ελάμβαναν μέχρι την υπογραφή της παρούσης.

2.9 Επιδόματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασιών
 
Χορηγούνται επιδόματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασιών ως ακολούθως :
 
 
Επιδόματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασιών ως ακολούθως
Ποσοστό - Ποσό
Βάση Υπολογισμού
Επίδομα διαχειριστικών λαθών ταμία
5%
Β.Μ.
Επίδομα αναλογιστή με άδεια
870 €
-
 
Το επίδομα διαχειριστικών λαθών χορηγείται μόνο στους εργαζομένους που απασχολούνται αποκλειστικά ως ταμίες και μόνο καθ' όν χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του ταμία.
Το επίδομα αναλογιστή με άδεια χορηγείται σε όσους εργαζομένους είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή, χορηγηθείσης από τον αρμόδιο φορέα και μόνο καθ' όν χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του αναλογιστή.

2.10 Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας
 
Στους υπαλλήλους που εργάζονται στην Πληροφορική στο κτίριο της ΕΤΕ στο Γέρακα, και απασχολούνται σε εργασίες χειρισμού των συστημάτων της Εταιρίας καθώς και εργασίες παραγωγής και διαχείρισης εκτυπώσεων, και για όσο καιρό εκτελούν τις εργασίες αυτές, χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ανερχόμενο σε ποσοστό 12% εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.
2.11 Ειδικό Επίδομα
 
Συμφωνείται ότι το επίδομα παραμεθορίων περιοχών το οποίο ορίζεται από την ισχύ της παρούσης σε πάγιο ποσό ύψους 103,00€ μηνιαίως, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται μόνον στους υπαλλήλους οι οποίοι το ελάμβαναν μέχρι την υπογραφή της παρούσης ανεξαρτήτως τόπου απασχόλησης.

2.12 Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση

Εξακολουθεί να καταβάλλεται κατ' έτος με τη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου ποσό ίσο με το 50% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών ενός εκάστου υπαλλήλου, όπως έχει καθιερωθεί και καταβάλλεται επί σειρά ετών, προσαυξάνοντας τους ετήσιους μισθούς από 14 σε 14 1/2 μισθούς. Την παρούσα έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν δικαιούνται οι τυχόν ειδικοί σύμβουλοι των οποίων οι ατομικές συμβάσεις δεν την προβλέπουν.
2.13 Επίδομα Εξόδων Κίνησης Τυφλών & Αναπήρων
 
Χορηγείται ειδικό επίδομα (έξοδα κίνησης) ύψους 152,00 € μηνιαίως, στους τυφλούς υπαλλήλους της Εταιρίας καθώς και στους έχοντας αναπηρία κινητικότητας άνω του 67% στα άνω ή κάτω άκρα, νομίμως βεβαιούμενης, προσκομίζοντας τα εκάστοτε προβλεπόμενα κατά νόμο πιστοποιητικά.

2.14 Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής (Απόδοσης)
 
Χορηγείται ποσό 100 € (9,38% του 16ου Κλιμακίου) μηνιαίως στους υπαλλήλους οι οποίοι βρίσκονται τουλάχιστον επί 3 έτη στο 7ο ή 8ο επίπεδο ιεράρχησης και δεν κατέχουν θέση ευθύνης ή δεν κατείχαν κατά το παρελθόν θέση ευθύνης, ούτε λαμβάνουν ή ελάμβαναν κατά το παρελθόν επίδομα που αντιστοιχεί σε θέση ευθύνης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- Η αξιολόγηση του υπαλλήλου να είναι τουλάχιστον κατά μέσο όρο (3) κατά τα τρία τελευταία χρόνια. Ως πρώτο έτος αξιολόγησης, ορίζεται το 2014.
- Το επίδομα αυτό θα συμψηφίζεται με το επίδομα θέσης ευθύνης, στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος καταλάβει θέση ευθύνης στη συνέχεια.

2.15 Επίδομα Κερδοφορίας

Χορηγείται άπαξ του έτους σε όλο το προσωπικό, επίδομα σε ποσοστό 10% επί ενός μηνιαίου μισθού, το οποίο συναρτάται με ετήσια αύξηση κερδοφορίας και με την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια της Εταιρείας είναι επαρκή, σύμφωνα με το πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ.
Ως έτος βάσης για την ύπαρξη κερδοφορίας και την αξιολόγηση της επάρκειας των κεφαλαίων, ορίζεται το 2016. Η παροχή θα αφορά τα έτη 2016, 2017, 2018, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

3. ΛΟΙΠΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
Λοιπές παροχές
Ποσοστό - Ποσό
Αιτιολογία
Κατασκηνωτικό επίδομα
810 €
Χορηγείται άπαξ του έτους σε κάθε εργαζόμενο για κάθε τέκνο αυτού, από το 6ο έως το 16ο έτος της ηλικίας του. Τα έτη νοούνται συμπληρωμένα κατά το μήνα καταβολής.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπηρετούν στην Εταιρία και οι δύο γονείς, το επίδομα λαμβάνει ο ένας.
Επίδομα τοκετού
1.560 €
Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η εργαζόμενος/η δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 925 € μικτά. Το ποσό καταβάλλεται μέσω μισθοδοσίας.
Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού
Έως 250 €/ μηνιαίως
Χορηγείται, εφόσον η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας προ της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (προ νηπιαγωγείου ) παροχή ίση με τη δαπάνη για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η παροχή αυτή χορηγείται επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό.
Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 250 € μηνιαίως.
 
 
4. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 
4.1 Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Νο 2361/4, 2740/9, 3002/3, 2155/0
 
Ως ανώτατο όριο ασφαλίσιμης υπηρεσίας στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νο 2361/4, ορίζονται τα 39 έτη.

Παραμένουν σε ισχύ τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Νο 2361/4, 2740/9, 3002/3 & 2155/0, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί/συμπληρωθεί με πρόσθετες πράξεις και ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσης.

Οι όροι των κάτωθι αναφερομένων Ε.Σ.Σ.Ε. παραρτημάτων Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρακτικών Συμφωνίας αποκλειστικά και μόνο κατά το μέρος, που αφορούν ρυθμίσεις σχετικές με τα Ομαδικά Συμβόλαια Ασφάλισης αριθμ. 2361/4, 3002/3, 2155/0 παραμένουν σε ισχύ:
 
 
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2361/4
 
Ε.Σ.Σ.Ε. 2002 Έχει συμπεριληφθεί στο νέο σώμα σ/λαίου με έναρξη 1η Ιουνίου 2007
Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 Έχει συμπεριληφθεί στο νέο σώμα σ/λαίου με έναρξη 1η Ιουνίου 2007
Πρακτικό συμφωνίας Έχει συμπεριληφθεί στο νέο σώμα σ/λαίου
2004-2005-2006 με έναρξη 1η Ιουνίου 2007
Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 Δεν υπάρχει αναφορά στο Σ/λαιο 2361/4
Ε.Σ.Σ.Ε. 2007-2008 Πρόσθετη Πράξη 9740
Ε.Σ.Σ.Ε. 2007-2008 Πρόσθετη Πράξη 10277
Ε.Σ.Σ.Ε. 2012-2015 Πρόσθετη Πράξη 13916
 
 
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 3002/3
 
Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 Έναρξη συμβολαίου στις 15/04/2005
Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 Πρόσθετη Πράξη 8604
Ε.Σ.Σ.Ε. 2007-2008 Πρόσθετη Πράξη 10351

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2155/0

Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 Πρόσθετη Πράξη 7592
Ε.Σ.Σ.Ε. 2007-2008 Πρόσθετη Πράξη 10280

Τονίζεται ότι η παραμονή σε ισχύ αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους των παραπάνω Συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν τα παραπάνω Ομαδικά συμβόλαια ασφαλίσεως.

Σε περίπτωση που κατά την "κανονική αποχώρηση" του ασφαλισμένου από το Συμβόλαιο 2361/4, ο μέσος όρος των μηνιαίων μικτών τακτικών αποδοχών σε χρήμα όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο Α.1 α) και Α.2 α) της πρόσθετης πράξης 13916/14.09.2012 είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο που προκύπτει με βάση τις παραγράφους Α.1 β) και Α.2 β), τότε η παροχή υπολογίζεται για όλα τα έτη υπηρεσίας με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων μικτών τακτικών αποδοχών, όπως αυτές υπολογίζονται στις παραγράφους Α.1 β) και Α.2 β).

 
4.2 Εξαγορά Χρόνου Στρατιωτικής Θητείας
Σε περίπτωση εξαγοράς χρόνου στρατιωτικής θητείας για τη βελτίωση της σύνταξης αποκλειστικά και μόνο ως προς τα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφαλίσεως, το ποσό της εξαγοράς βαρύνει την Εταιρία κατά ποσοστό ανάλογο με τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Εταιρία, κατά την αναλογία 1/35 για κάθε συμπληρωμένο χρόνο υπηρεσίας στην Εταιρία.
Η καταβολή γίνεται αφού υποβληθούν από τους υπαλλήλους τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά.

 
 
 
 
 
4.3 Δάνεια Ευκολίας

Προβλέπεται επιπλέον κεφάλαιο 200.000€ για τη χορήγηση δανείων ευκολίας συνολικά για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.

Το χορηγηθέν δάνειο ευκολίας δύναται να ανέλθει για έκαστο εργαζόμενο μέχρι του ποσού των 6.000 €, με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου κεφαλαίου.

Το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων ευκολίας ορίζεται σε ποσοστό 1,5% ετησίως.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέξουν με αίτησή τους κατά το χρόνο σύναψης του δανείου, την εξόφλησή του σε 50, 60, 70, 80 ή 90 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των δανείων ευκολίας θα είναι εκείνες που προβλέπονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Χορήγησης Δανείων.

 
4.4 Δάνεια Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας

Προβλέπεται επιπλέον κεφάλαιο 200.000€ για τη χορήγηση δανείων Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας συνολικά για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.

Το χορηγηθέν δάνειο Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας δύναται να ανέλθει για έκαστο εργαζόμενο μέχρι του ποσού των 22.000 €, με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου κεφαλαίου.

Το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας ορίζεται σε ποσοστό 1,5% ετησίως.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέξουν με αίτησή τους κατά το χρόνο σύναψης του δανείου, την εξόφλησή του σε 50, 60, 70, 80 ή 90 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των δανείων Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας, θα είναι εκείνες που προβλέπονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Χορήγησης Δανείων.

4.5 Στεγαστικά Δάνεια
 
Με την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ, συμφωνείται η μείωση του επιτοκίου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας της δανειακής σύμβασης έως το 85ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη.
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μόνο τόκων, για το χρονικό διάστημα έως 30/06/2018.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του εργαζομένου.

4.6 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Στεγαστικών Δανείων

Διατηρείται το υφιστάμενο κατά την υπογραφή της παρούσας ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας, υπαλλήλων εν ενεργεία, που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο και για ποσό ίσο με το εκάστοτε υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου, που η Εταιρία έχει χορηγήσει.
Τα απαιτούμενα ασφάλιστρα, τα καταβάλλει η Εταιρία.

4.7 Έκπτωση Ασφαλίστρων
 
Οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται εκπτώσεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων, ατομικών ζωής και πυρός, τα οποία εντάσσονται στα "Ελεύθερα Συμβόλαια" της Εταιρίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

Ø Εκπτώσεις Ασφάλισης Αυτοκινήτου

  • 55% για όλες τις καλύψεις πλην κρυστάλλων, Ζημιών Ιδίου και  κακόβουλων, Οδικής Βοήθειας & τοπικής ρυμούλκησης
  • 40% για την κάλυψη Ζημιών Ιδίου και κακόβουλων ενεργειών
  • 50% για την οδική βοήθεια και την τοπική ρυμούλκηση
  • 0% για τη θραύση κρυστάλλων

Η έκπτωση χορηγείται για το σύνολο των οχημάτων και δικύκλων που είναι ιδιοκτησίας του/της εργαζομένου/ης, του/της συζύγου του/της εργαζομένου/ης καθώς και των συγγενών πρώτου βαθμού αυτών (γονέων/τέκνων).

Ø Έκπτωση Ασφάλισης Πυρός & Σεισμού
·                 Πυρός και Συμπληρωματικές Καλύψεις 37,5%
·                 Σεισμός 25%
 
Η έκπτωση ισχύει προκειμένου για μέχρι τρία (3) σπίτια ιδιοκτησίας του υπαλλήλου ή συζύγου ή τέκνου.

Ø Έκπτωση Ασφάλισης Ατομικών Ζωής
 
·     Έκπτωση 30% στα προγράμματα Υγείας, με έλεγχο ασφαλισιμότητας για όσους δεν είναι ενταγμένοι στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 2155/0.
·     Εξαιρούνται τα προγράμματα ΑΠΕΝΟΠ ECU.

Η εν λόγω έκπτωση αφορά τον/την εργαζόμενο/η, τον/την σύζυγο του/της εργαζομένου/ης καθώς και τα τέκνα αυτών.

Παρέχεται, επίσης, έκπτωση 30 % στο ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα Full για τους γονείς του/της εργαζόμενου/ης, με αντίστοιχο έλεγχο ασφαλισιμότητας.
Ειδικότερα για τα τέκνα των εργαζομένων που διακόπτουν την ασφάλιση τους στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 2155/0, δεν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου ασφαλισιμότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσθετη πράξη 11499 του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 2155/0.

4.8 Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (CHECK UP)

Έκαστος υπάλληλος δικαιούται εντός κάθε έτους δωρεάν προληπτικού ελέγχου υγείας (check up) σε επιλεγμένο από την Εταιρία Διαγνωστικό Κέντρο, που θα περιλαμβάνει τις εκάστοτε επιλεγόμενες από την Εταιρία εξετάσεις, λαμβανομένης υπόψη, για τούτο, σχετικής εισήγησης του Συλλόγου Εργαζομένων.
 
 
4.9 Παροχή Σχολικών Ειδών
 
Κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους η Εταιρία παρέχει για κάθε παιδί ηλικίας από 5-17 ετών, συμπληρωμένων, σχολικά είδη στην έκταση και τη μορφή που αυτή επιλέγει.
 
4.10 Ασθένειες
 
Η Εταιρία καταβάλλει πλήρη αποζημίωση για ασθένειες μέχρι 6 ημέρες το έτος.
Για μεμονωμένες ημέρες ή μέχρι 2 ημέρες δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, ενώ για 3 συνεχόμενες ημέρες είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στο καταστατικό του Ταμείου.

4.11 Έξοδα Διαμονής & Μετακίνησης
 
Στους υπαλλήλους των Καταστημάτων των οποίων η λειτουργία έπαψε από 30/04/2009, τα καταβαλλόμενα ποσά για την παραπάνω αιτία, διατηρούνται όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσης.

Σε περίπτωση νέας μετακινήσεως του υπαλλήλου κατόπιν αιτήσεώς του, τα ανωτέρω έξοδα παύουν να καταβάλλονται.

4.12 Οδοιπορικά Έξοδα
 
Σχετικά με τις υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων στο Εσωτερικό ισχύει ο επισυναπτόμενος στην παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. "Κανονισμός Υπηρεσιακών Μετακινήσεων στο Εσωτερικό" της Εταιρίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4.13 Πρόσληψη τέκνων υπαλλήλων, θανόντων εν υπηρεσία
 
Προσλαμβάνονται στην Εταιρία τα παιδιά συναδέλφων θανόντων εν ενεργεία, σαν ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς των εκλιπόντων στην Εταιρία. Το δικαίωμα αυτό εφ' όσον το παιδί είναι ανήλικο διατηρείται μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας του. Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο ένα παιδί ανά οικογένεια, ισχύουν δε τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Ε.

4.14 Πρόσληψη Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 
Κάθε ημερολογιακό έτος, προσλαμβάνονται στην Εταιρία, παιδιά με ειδικές ανάγκες των εν ενεργεία υπαλλήλων, διαπιστωμένες με βεβαίωση αναπηρίας άνω του 50% και μέχρι συνολικού αριθμού (2) ετησίως. Η δυνατότητα αυτή δεν μεταφέρεται από έτος σε έτος.
Η πρόσληψη γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο προσλαμβανόμενος είναι ικανός να εργαστεί σύμφωνα με σχετική βεβαίωση από αρμόδιο ιατρό ή ιατρούς επιλογής της Εταιρίας.
 
4.15 Ωράριο Εργασίας

Διατηρείται το υφιστάμενο ελαστικό ωράριο εργασίας 37 ωρών εβδομαδιαίως.

5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν θα προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για οικονομοτεχνικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας για λόγους που αφορούν τον εργαζόμενο ατομικά.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Η διάρκεια της παρούσης ορίζεται τριετής, ισχύει από 01/07/2016 έως 30/06/2019.

7. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η παρούσα αποτελεί συνολική και αποκλειστική ρύθμιση όλων των μισθολογικών και /ή συναφών θεσμικών θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις του προσωπικού με την Εταιρεία και καταργεί όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις επί των παραπάνω θεμάτων, εκτός εκείνων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στους όρους της παρούσας. Η παρούσα καταργεί όλες τις μέχρι τώρα ισχύουσες ειδικές ή επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και/ή Διαιτητικές Αποφάσεις, υπό οποιαδήποτε Νομική Μορφή, Παραρτήματα τούτων, Πρωτόκολλα ή Πρακτικά Συμφωνίας είτε συνοδευτικά τούτων είτε ανεξάρτητα, κάθε είδους και μορφής συλλογικές συμφωνίες εργασιακού ενδιαφέροντος, αποφάσεις ή πράξεις Διοικήσεως εργασιακού χαρακτήρα, κλπ., εκτός, αποκλειστικά και μόνον, του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και των σ' αυτόν περιεχόμενων ρυθμίσεων, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων.
Κάθε μισθολογική/οικονομική παροχή, όπως και κάθε θεσμική ή άλλη ρύθμιση από τις παραπάνω πηγές που αντίκειται άμεσα ή έμμεσα στις από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθιερούμενες ρυθμίσεις ή δεν προβλέπεται ρητά από αυτές, καταργείται.

8. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την ημερομηνία κατάθεσής της στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 1876/90). Συμφωνείται, υπό την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 12 του Ν. 1876/1990, ότι κανένα μέρος δεν θα μπορεί να καταγγείλει ή να ζητήσει την αναθεώρηση ή τροποποίηση της παρούσης κατά το διάστημα συμφωνημένης ισχύος της εκτός μόνον υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.
Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση καταρτίσθηκε εγγράφως σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από τους νομίμους εκπροσώπους των μερών, και λαμβάνουν ένα (1) η Εταιρία, ένα (1) το Σωματείο και αντίγραφο θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε επιβεβαίωση και πίστωση των ανωτέρω,
υπογράφονται τα τρία πρωτότυπα της καταρτισθείσης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπό των μερών, ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι
 
 
 
Για την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Για το Σύλλογο Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Ο Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος
O Γεν. Γραμματέας
Σταύρος Κωνσταντάς
Γιάννης Πετσαλάκης
Σίσσυ Αναγνωστοπούλου