Πρακτικό ΕΣΣΕ 2016-2019

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2016-2019
 

Στην Αθήνα σήμερα, 23.11.2016, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός ο κ. Κωνσταντάς Σταύρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (στη συνέχεια "Η Εταιρία"), που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 103-105) και αφ' ετέρου οι κ.κ. Πετσαλάκης Ιωάννης, Πρόεδρος και Αναγνωστοπούλου Ισιδώρα Γενικός Γραμματέας, του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" που εδρεύει στην Αθήνα (στη συνέχεια "Ο Σύλλογος" - Λ. Συγγρού 103-105), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα παρακάτω, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα και Παράρτημα της ΕΣΣΕ 2016-2019:

1.      Tο Προσωποπαγές Επίδομα ή/και το Προσωποπαγές Επίδομα Πολυετίας, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 2.7 και 2.8 της ισχύουσας ΕΣΣΕ 2016-2019 να μειώνονται κατά την αναλογία των προγενέστερα καταβληθέντων Επιδομάτων που ενσωματώθηκαν σε αυτά σύμφωνα με προγενέστερες ΕΣΣΕ, στην περίπτωση κατά την οποία χορηγείται εφεξής αντίστοιχο Επίδομα. Η παρούσα ρύθμιση θα ισχύει από 1/7/2016.
2.   Παρέχεται έκπτωση 12% επί των καταβαλλόμενων ετήσιων τόκων στεγαστικών δανείων και δανείων ευκολίας των δανειοληπτών υπαλλήλων με ισχύ από 1/1/2016.

Το παρόν Παράρτημα συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και λαμβάνουν ένα η Εταιρία, ένα ο Σύλλογος Υπαλλήλων και αντίγραφο θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Εταιρία Για το Σύλλογο Υπαλλήλων
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ"
Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Κωνσταντάς Ιωάννης Πετσαλάκης Ισιδώρα Αναγνωστοπούλου