Προτάσεις της Επιτροπής για την λειτουργία του ΑΤΑΠΕ


 1. 1.    Εισαγωγή - Σκοπός της Επιτροπής………………………………….…………… 3
 2. 2.    Καθορισμένων Παροχών ή Καθορισμένων Εισφορών;.……………..……4
 3. 3.    Καταμερισμός των Κεφαλαίων του Ταμείου.…………………….……….... 6
 4. 4.    Συμπεράσματα…………………………………………………….……........….…… 9

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ
Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας του Προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. ''Η ΕΘΝΙΚΗ''
 
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

1.    Εισαγωγή - Σκοπός της Επιτροπής………………………………….…………… 3
Αρχή
2.    Καθορισμένων Παροχών ή Καθορισμένων Εισφορών;.……………..……4
Αρχή
3.    Καταμερισμός των Κεφαλαίων του Ταμείου.…………………….……….... 6
Αρχή
4.    Συμπεράσματα…………………………………………………….……........….…… 9
1.  Εισαγωγή - Σκοπός της Επιτροπής

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Α.Τ.Α.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 31.3.2008, αποφασίσθηκε ομόφωνα από το σώμα η σύσταση μιας επιτροπής 9 νέων συναδέλφων, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις - προτάσεις τους σχετικά με την ανάγκη ή όχι αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του και του τρόπου υπολογισμού των παροχών του Ταμείου.
Στα πλαίσια αυτά, έγιναν αρκετές συναντήσεις καταθέτοντας ο κάθε ένας από εμάς τις απόψεις του όχι με γνώμονα το συμφέρον των νέων συναδέλφων αλλά τη δίκαιη και ίση μεταχείριση σε όλους τους συναδέλφους. Προκειμένου η επιτροπή να καταλήξει σε μία πρόταση, οδηγηθήκαμε στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών τόσο για την κατά το δυνατό καλύτερη ανάλυση της παρούσας κατάστασης, όσο και την ιδεατή, με βάση τους περιορισμούς, λύση.
Προς τούτο, τα βήματα που ακολουθούνται και που παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους συνοψίζονται ως ακολούθως:
 • Σύγκριση μεταξύ σχήματος καθορισμένων παροχών και καθορισμένων εισφορών.
 • Καταμερισμός των κεφαλαίων.
 • Συμπεράσματα - Σχολιασμός

Στην επιτροπή αυτή επιλέχθηκαν αρχικά να συμμετέχουν οι:

 • Γιαννόπουλος Χρήστος
 • Ζιάκα Ράλλια
 • Θρασυβουλίδης Κώστας
 • Νικολετόπουλος Νίκος
 • Παπαδημητρίου Μάγδα
 • Ρούσσου Αγγελική
 • Σκανδάλης Βασίλης
 • Τερζιάδης Βασίλης
 • Χαλικιοπούλου Νιόβη

Η συνάδελφος Αγγελική Ρούσσου, για προσωπικούς της λόγους, επέλεξε από την αρχή να μη συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ότι δεν θα παραστεί σε καμία από τις επικείμενες συναντήσεις. Συνεπώς, οι απόψεις, που διατυπώνονται σε αυτήν την επιστολή, δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση την ίδια.

2.  Καθορισμένων Παροχών ή Καθορισμένων Εισφορών;

Το Α.Τ.Α.Π.Ε., όπως αποτυπώνεται και στο καταστατικό, είναι ένα Ταμείο καθορισμένων παροχών. Ένα από τα πρωταρχικά ερωτήματα, που τέθηκε στην επιτροπή, είναι αν πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα το Ταμείο να παραμείνει καθορισμένων παροχών ή να μετατραπεί σε καθορισμένων εισφορών. Είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε τη διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ των προγραμμάτων, πριν οδηγηθούμε σε οποιαδήποτε συμπεράσματα.

Σχήματα Καθορισμένων Παροχών
Στα σχήματα καθορισμένων παροχών, η παροχή σε περίπτωση συνταξιοδότησης (ενδεχομένως και σε περίπτωση θανάτου ή/και αναπηρίας) υπολογίζεται με κάποια συγκεκριμένη φόρμουλα, η οποία είναι γνωστή εκ των προτέρων. Συνήθως εξαρτάται από τα χρόνια υπηρεσίας και το μέσο τελικό μισθό κάποιων ετών (στην περίπτωση του Ταμείου μας μόνο του τελευταίου). Η εισφορά, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να επανακαθορίζεται κατόπιν αναλογιστικών μελετών, που γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σχήματα Καθορισμένων Εισφορών
Στα σχήματα καθορισμένων εισφορών, κάθε ασφαλισμένος έχει έναν ατομικό λογαριασμό, στον οποίο προστίθενται οι εισφορές του και οι αποδόσεις (θετικές ή αρνητικές). Η παροχή είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού του, τη στιγμή της αποχώρησης από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο. Η εισφορά όμως είναι καθορισμένη.

Πιστεύουμε ότι, όπως ορίζει η κοινή λογική, σε ένα Ταμείο που συνεισφέρουν μόνο οι ασφαλισμένοι δεν γίνεται όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν ως παροχή ποσό μεγαλύτερο από τις εισφορές τους (πλέον των αποδόσεων). Όταν ένας συνάδελφος αποχωρεί και η παροχή του δεν είναι αντίστοιχη με τις εισφορές σημαίνει αυτόματα ότι άθελα του αδικεί κάποιον άλλο συνάδελφο. Είναι επίσης βέβαιο ότι, εφόσον η παροχή εξαρτάται μόνο από τους μισθούς του τελευταίου έτους, όσο οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες από την αντίστοιχη υπόθεση, που λαμβάνεται υπόψη στην αναλογιστική μελέτη, δημιουργείται από όλους τους υπαλλήλους που αποχωρούν ένα έλλειμμα που μένει "προίκα" στο Ταμείο.
Άλλη εσφαλμένη εντύπωση είναι ότι μόνο με τους ατομικούς λογαριασμούς ο επενδυτικός κίνδυνος επιβαρύνει τους ασφαλισμένους και σε περίπτωση αρνητικών αποδόσεων οι ασφαλισμένοι θα χάσουν ένα μέρος των χρημάτων τους. Η εύλογη όμως ερώτηση που δημιουργείται είναι:
"Με το σχήμα καθορισμένων παροχών, ποιος επιβαρύνεται τον επενδυτικό κίνδυνο;"
Και πάλι οι ασφαλισμένοι. Από τη στιγμή που αυτοί πληρώνουν, αυτοί επενδύουν, αυτοί εισπράττουν, τα όποια θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα δεν μπορεί παρά να επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους. Η μόνη διαφορά είναι αν επιβαρύνει όλους ή κάποιους. Αν δεν είναι όλοι, τότε ποιοι είναι οι κάποιοι; Αν είναι όλοι, επιβαρύνονται ανάλογα ή δυσανάλογα;
Για τους παραπάνω λόγους, η άποψη μας είναι ότι πρέπει να αλλάξει η παροχή του Ταμείου και από καθορισμένων παροχών να γίνει καθορισμένων εισφορών. Με αυτόν και μόνο τον τρόπο, κατά τη γνώμη μας, διασφαλίζεται

§  100% η αντιστοιχία εισφορών και παροχών, ώστε κανένας υπάλληλος να μην αδικείται, αλλά και
§  η βιωσιμότητα του Ταμείου για πάντα

Δημιουργείται όμως η εξής ερώτηση. Γιατί κάποιος συνάδελφος να παραμείνει στο Ταμείο; Θα μπορούσε κάλλιστα να αποχωρήσει από το Ταμείο και να αποταμιεύει ο ίδιος τις αντίστοιχες εισφορές έχοντας μάλιστα την ευχέρεια να επιλέξει που θα τοποθετηθούν τα χρήματά του ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ. Η απάντηση βρίσκεται στην υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία. Με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή το Ταμείο, εισφορές και παροχές είναι αφορολόγητες ενώ αποχωρώντας ένας συνάδελφος από το ταμείο οι εισφορές του θα ενσωματωθούν στις αποδοχές του και μοιραία θα φορολογηθούν με τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή.
Για να εφαρμοστεί η παραπάνω ιδέα, το μόνο που απαιτείται είναι να μοιραστούν τα υφιστάμενα κεφάλαια του ταμείου σε ατομικούς λογαριασμούς και κατόπιν οι εισφορές των υπαλλήλων να πιστώνονται στους αντίστοιχους προσωπικούς λογαριασμούς. Το ερώτημα που γεννάται είναι "με ποιον τρόπο θα μοιραστούν τα κεφάλαια και πότε θα γίνει αυτό;"
Ο σωστότερος τρόπος κατά τη γνώμη μας είναι με βάση τη ''Δεδουλευμένη παροχή'' του κάθε υπαλλήλου, δηλαδή με άλλα λόγια την παροχή την οποία θα εισέπραττε σήμερα με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και το σημερινό μέσο τελικό μισθό του (μικτό και συντάξιμο).

3.  Καταμερισμός των Κεφαλαίων του Ταμείου

Προκειμένου να αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση του Ταμείου μας, υπολογίστηκε η "υποχρέωσή'' του προς τους ασφαλισμένους με ημερομηνία 30.9.2008. Η ημερομηνία επιλέχθηκε με κριτήριο την πιο πρόσφατη δυνατή ημερομηνία που έχουμε στοιχεία. Η "υποχρέωσή'' του Ταμείου προς τους ασφαλισμένους σε αυτήν την ημερομηνία, σύμφωνα με το Καταστατικό (''Δεδουλευμένη παροχή''), ανέρχεται σε 51.816 χιλ. και δεν εξαρτάται από παραδοχές (αύξηση μισθών, απόδοση κεφαλαίων, δείκτη πληθωρισμού, κ.λ.π.). Τα κεφάλαια όμως του Ταμείου ανέρχονται την ίδια ημερομηνία σε 42.990 χιλ.. Προκύπτει δηλαδή ένα έλλειμμα 8.826 χιλ..
Το παραπάνω σημαίνει ότι ήδη - σε αντίθεση με το πόρισμα της μελέτης για τις 31.12.2007 - σε περίπτωση διάλυσης του ταμείου δεν μπορούν όλοι να εισπράξουν την παροχή που δικαιούνται. Σημαίνει επίσης ότι για να γίνει αυτό που προτείναμε, να χωριστούν δηλαδή τα χρήματα με βάση τη ''Δεδουλευμένη παροχή'' του καθενός, πρέπει να συμπληρωθεί το έλλειμμα προκειμένου να μη θιγούν οι παροχές κανενός συναδέλφου.
Θεωρούμε ότι τώρα είναι μοναδική ευκαιρία, που υπάρχουν εξελίξεις στην εταιρεία μας, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της εθελουσίας, το Δ.Σ. να ζητήσει και την κάλυψη του ελλείμματος από την εταιρεία. Θεωρούμε ότι αυτό είναι εφικτό, αν λάβει κανείς υπόψη τα ποσά που θα δαπανηθούν για τις πάσης φύσεως παροχές των υπαλλήλων που φεύγουν. Ένα ποσό από αυτόν τον προϋπολογισμό θα μπορούσε να κατευθυνθεί εκεί.
Εάν δεν καλυφθεί το έλλειμμα από την εταιρεία, θεωρούμε δίκαιο, στην ημερομηνία που θα επιλεγεί, να καταμεριστεί σε κάθε ατομικό λογαριασμό ένα ποσοστό της ''Δεδουλευμένης παροχής'', το οποίο θα είναι ανάλογο του ποσοστού που είναι χρηματοδοτημένος ο λογαριασμός. Θα δώσουμε ένα παράδειγμα για την κατανόηση του παραπάνω.

Ας υποθέσουμε ότι η περιουσία του Ταμείου είναι 90 και η συνολική ''Δεδουλευμένη παροχή'' των 3 υπαλλήλων της εταιρείας μας είναι 100 τότε

κ% = Περιουσία Ταμείου / "Δεδουλευμένη Παροχή" = 90 / 100 = 90%

 
''Δεδουλευμένη παροχή''
κ%*
''Δεδουλευμένη παροχή''
Υπάλληλος Α
50
45
Υπάλληλος Β
40
36
Υπάλληλος Γ
10
9
Σύνολο
100
90

Το αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι κάθε υπάλληλος να χάσει το 10% των χρημάτων του.
Ας υποθέσουμε ότι ο υπάλληλος Α εμπίπτει στην κατηγορία των υπαλλήλων που μπορούν να κάνουν χρήση της εθελουσίας. Φεύγοντας θα εισπράξει 50 από τη περιουσία του Ταμείου αλλά αντιστοίχως θα μειωθούν με το ίδιο ποσό και υποχρεώσεις του Ταμείου. Η εικόνα λοιπόν που θα έχει το Ταμείο είναι περιουσία 40 και η συνολική ''Δεδουλευμένη παροχή'' 2 υπαλλήλων της εταιρείας μας 50.

κ% = Περιουσία Ταμείου / "Δεδουλευμένη Παροχή" = 40 / 50 = 80%

 
''Δεδουλευμένη παροχή''
κ%*
''Δεδουλευμένη παροχή''
Υπάλληλος Β
40
32
Υπάλληλος Γ
10
8
Σύνολο
50
40

Το αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι κάθε υπάλληλος να χάσει το 20% των χρημάτων του.
Και αν σε κάποιο "τραβηγμένο" σενάριο και ο Υπάλληλος Β εμπίπτει στην κατηγορία των υπαλλήλων που μπορούν να κάνουν χρήση της εθελουσίας τότε η περιουσία του ταμείου αρκεί απλά για τις παροχές των υπαλλήλων Α και Β και ο υπάλληλος Γ έχει χάσει το 100% των χρημάτων του!!!Ο σκοπός του παραπάνω παραδείγματος είναι να καταδείξει ότι αν αποφασισθεί να επιμεριστεί το έλλειμμα αναλογικά τότε αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, γιατί όσο περισσότεροι υπάλληλοι αποχωρούν αφήνουν "προίκα το δικό τους μέρος του ελλείμματος" στους υπολοίπους.
Αν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε την πρακτική που περιγράψαμε παραπάνω με ημερομηνία εφαρμογής την 30.9.2008 τότε
κ% = Περιουσία Ταμείου / "Δεδουλευμένη Παροχή" = 42.990 / 51.816 = 83%

Αν λοιπόν γινόταν μετατροπή σε καθορισμένων εισφορών την παραπάνω ημερομηνία τότε σε όλους τους ατομικούς λογαριασμούς θα κατατίθεντο το 83% της παροχής που δικαιούνται σήμερα.
Από τα 51.816 χιλ. € της ''Δεδουλευμένης παροχής", τα 32.000 χιλ. € περίπου αφορούν ανθρώπους που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της εθελουσίας μέχρι την 31.12.2010. Σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι στις παροχές και οι υπάλληλοι, που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, εισπράξουν την παροχή τους ολόκληρη τότε θα μειωθεί η περιουσία και η ''Δεδουλευμένη παροχή" αντίστοιχα με το ίδιο ποσό.

Συνεπώς ο συντελεστής κ% που περιγράψαμε παραπάνω θα είναι περίπου

κ% = Περιουσία Ταμείου / "Δεδουλευμένη Παροχή" = 10.990 / 19.816 = 55,5%

Η ''Δεδουλευμένη παροχή", όπως υπολογίστηκε προηγουμένως, βασίσθηκε στο μέσο τελικό μισθό (Μ.Τ.Μ.) του τελευταίου έτους, όπως άλλωστε προβλέπει και το καταστατικό. Αν βασιζόταν όμως στο Μ.Τ.Μ. περισσοτέρων ετών (π.χ. 3 ή 5) τότε είναι προφανές ότι η ''Δεδουλευμένη παροχή" θα ήταν μικρότερη. Τα νούμερα, που θα αναφέρουμε παρακάτω, είναι υποθετικά. Ακριβείς ποσοτικοί υπολογισμοί δεν μπορούν να γίνουν εξαιτίας έλλειψης στοιχείων (δεν υπάρχει στο ηλεκτρονικό αρχείο μέσος τελικός μισθός περισσοτέρων ετών).
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η ''Δεδουλευμένη παροχή" με τον Μ.Τ.Μ. 3 τελευταίων ετών είναι 47.750 χιλ. € τότε

κ% = Περιουσία Ταμείου / "Δεδουλευμένη Παροχή" = 42.990 / 47.750 = 90%

Αν λοιπόν γινόταν μετατροπή σε καθορισμένων εισφορών την παραπάνω ημερομηνία τότε σε όλους τους ατομικούς λογαριασμούς θα κατατίθεντο το 90% της παροχής που δικαιούνται σήμερα με βάση όμως τον Μ.Τ.Μ. των 3 τελευταίων ετών. Και αν υποθέσουμε ότι η ''Δεδουλευμένη παροχή" με τον Μ.Τ.Μ. 5 τελευταίων ετών ήταν 42.990 τότε θα κατατίθεντο σε κάθε ατομικό λογαριασμό το 100% της παροχής.
Θεωρούμε ότι η χρήση περισσοτέρων ετών για τον υπολογισμό του Μ.Τ.Μ. έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
§  μεγαλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των εισφορών και των "Δεδουλευμένων Παροχών" καθώς περιορίζονται φαινόμενα απότομης αύξησης της παροχής εξαιτίας της ανάληψης θέσης ευθύνης ή προαγωγής μόνο το τελευταίο έτος
§  επικοινωνιακά, ίσως είναι πιο εύκολο να πειστεί ένας συνάδελφος ότι δεν θα "μειωθεί" η παροχή του, απλώς θα υπολογιστεί με διαφορετικό Μ.Τ.Μ. πριν γίνει το μοίρασμα των υφισταμένων κεφαλαίων.

 
4.  Συμπεράσματα

4.1.  Πρόταση της Επιτροπής

Το να παραμείνει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού των παροχών είναι, αν μη τι άλλο, επισφαλές. Αν μάλιστα όλοι οι συνάδελφοι, που έχουν τις προϋποθέσεις να αποχωρήσουν, κάνουν χρήση της εθελουσίας και εισπράξουν την παροχή, όπως προβλέπεται σήμερα, θεωρούμε ότι η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Η πρόταση μας είναι να αλλάξει ΑΜΕΣΑ ο τρόπος υπολογισμού της παροχής. Δηλαδή μετατροπή σε καθορισμένων εισφορών με ταυτόχρονο καταμερισμό της περιουσίας του Ταμείου σε ατομικούς λογαριασμούς. Όσον αφορά τον τρόπο καταμερισμού, οι εναλλακτικές λύσεις με σειρά προτεραιότητας είναι:

                 i.        κάλυψη του ελλείμματος από την εταιρεία, ώστε να μην θιγεί κανένας συνάδελφος
               ii.        χρήση μέσου τελικού μισθού όσων ετών χρειαστεί, προκειμένου η ''Δεδουλευμένη παροχή" να γίνει ίση με την περιουσία του Ταμείου
              iii.        απώλεια ενός ποσοστού της ''Δεδουλευμένης παροχής" για κάθε συνάδελφο π.χ. 17% με ημερομηνία μετατροπής της παροχής 30.9.2008, πριν τη πραγματοποίηση της επικείμενης εθελουσίας.

Στο ποσό των 32.000 χιλ. €, που αφορά τις αποζημιώσεις των συναδέλφων, που έχουν τις προϋποθέσεις για την εθελουσία, δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τα άτομα που δεν θα συνταξιοδοτηθούν αλλά θα μετακινηθούν στην Ε.Τ.Ε. Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για την τύχη αυτών των συναδέλφων στο Α.Τ.Α.Π.Ε. στην ηλεκτρονική επιστολή, που στείλαμε προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις 17.9.2008, παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες. Αν όμως αποφασισθεί να εισπράξουν την αποζημίωση ολόκληρη τώρα είναι αυτονόητο ότι αυτός ο συντελεστής κ% θα γίνει ακόμα μικρότερος και ίσως και κάτω από 50%.

4.2.  Απαραίτητες Αλλαγές

Αν η πρόταση μας δεν γίνει δεκτή από τη Γ.Σ. των μελών του Ταμείου και παραμείνει με τη σημερινή του μορφή θεωρούμε απαραίτητο:
Ø  να μην αναγνωρίζεται ο στρατός και η προϋπηρεσία, διότι με αυτόν τον τρόπο ο εκάστοτε συνάδελφος δημιουργεί ένα έλλειμμα (όσο μικρό και να είναι αυτό) στο Ταμείο, το οποίο όπως είναι κατανοητό και πάλι θα κληθεί ένας συνάδελφος του να το χρηματοδοτήσει
Ø  να γίνονται οι αναλογιστικές μελέτες με πιο συντηρητικές παραδοχές. Το γεγονός ότι οι παραδοχές είναι πιο συντηρητικές σε σχέση με άλλα Ταμεία δεν κάνει συντηρητική τη μελέτη. Σε σύγκριση με τα στοιχεία που δόθηκαν στις 31.12.2007 παρατηρείται και πάλι μία αύξηση στις τακτικές αποδοχές παραπάνω από 10% μέσα σε 9 μήνες. Είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστο οι μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές μας, δεν παύουν όμως να δημιουργούν έλλειμμα στο Ταμείο, όταν οι αναλογιστικές μελέτες εδώ και μερικά χρόνια γίνονται με παραδοχή ότι η αύξηση των τακτικών αποδοχών θα είναι 5%
Ø  να δοθεί το δικαίωμα σε κάθε συνάδελφο να αποχωρήσει από το Ταμείο, εισπράττοντας τουλάχιστον τις εισφορές του έντοκες την ίδια στιγμή και όχι τη στιγμή της αποχώρησης από την εταιρεία. Με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού δηλαδή, που προβλέπεται για τους συναδέλφους που αποχωρούν από την εταιρεία με λιγότερα από 15 χρόνια υπηρεσία

4.3.  Σχόλια

§  Η αποζημίωση των συναδέλφων, που θα αποχωρήσουν μαζικά με την εθελουσία, να δοθεί σε έναν αριθμό εξαμηνιαίων δόσεων προκειμένου να αποτραπεί η άμεση εκποίηση περιουσιακών στοιχείων εν μέσω άσχημων οικονομικών συγκυριών.
§  Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο τον Οκτώβρη δεν θα έχουν αφήσει ανεπηρέαστο το Ταμείο μας. Εκτιμήσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν σίγουρα όμως η εικόνα του Ταμείου θα έχει επιδεινωθεί σημαντικά.
§  Τέλος θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσουμε την κρισιμότητα και την προσοχή που απαιτεί η γνωστή υπόθεση των συνταξιούχων, αφού αν δικαιωθούν το Ταμείο είναι βέβαιο ότι θα διαλυθεί.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με τιμή

Γιαννόπουλος
Χρήστος
Ζιάκα
Ράλλια
Θρασυβουλίδης
Κώστας
Νικολετόπουλος
Νίκος
Παπαδημητρίου
Μάγδα
Σκανδάλης
Βασίλης
Τερζιάδης
Βασίλης
Χαλικιοπούλου
Νιόβη

Αρχή