Το καταστατικό του ΑΤΑΠΕ (2013)


 1. Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
 2. Άρθρο 2 Σκοπός
 3. Άρθρο 3 Μέλη του ταμείου
 4. Άρθρο 4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
 5. Άρθρο 5 Απώλεια ιδιότητας μέλους
 6. Άρθρο 6 Πόροι του Ταμείου
 7. Άρθρο 7 Καταβολή Εισφορών
 8. Άρθρο 8 Όργανα Διοίκησης
 9. Άρθρο 9 Γενική Συνέλευση
 10. Άρθρο 10 Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποφάσεις, των Γενικών Συνελεύσεων
 11. Άρθρο 11 Αρχαιρεσίες
 12. Άρθρο 12   Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 13. Άρθρο 13 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Αναπλήρωση μελών του
 14. Άρθρο 14 Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 15. Άρθρο 15 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
 16. Άρθρο 16 Αρμοδιότητες Προέδρου
 17. Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Διευθυντή του Ταμείου
 18. Άρθρο 18 Αρμοδιότητες Λογιστή
 19. Άρθρο 19 Προσωπικό του Ταμείου
 20. Άρθρο 20 Έλεγχος  
 21. Άρθρο 21 Μητρώο Μελών
 22. Άρθρο 22 Λειτουργία του Ταμείου
 23. Άρθρο 23 Περιουσία του Ταμείου
 24. Άρθρο 24 Αποθεματικά
 25. Άρθρο 25 Διαχείριση περιουσίας
 26. Άρθρο 26 Οικονομική, Λογιστική και Διαχειριστική οργάνωση
 27. Άρθρο 27 Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις παροχής εφάπαξ βοηθήματος
 28. Άρθρο 28 Χρόνος ασφάλισης
 29. Άρθρο 29 Αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης
 30. Άρθρο 30 Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος
 31. Άρθρο 31 Επιστροφή εισφορών
 32. Άρθρο 32 Καταβολή εφ' άπαξ βοηθήματος
 33. Άρθρο 33 Παραγραφή - Συμψηφισμός - Εκχώρηση, Κατάσχεση
 34. Άρθρο 34 Εσωτερικός Κανονισμός - Ειδικές Επιτροπές
 35. Άρθρο 35  Διάλυση του Ταμείου.  Τύχη της περιουσίας αυτού
 36. Άρθρο 36 Προμήθειες
 37. Άρθρο 37 Δάνεια
 38. Άρθρο 38 Αγορά Ακινήτων - Ανοικοδόμηση
 39. Άρθρο 39 Γενικές διατάξεις
 40. Άρθρο 40 Ακροτελεύτια διάταξη


ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"
 
(Α.Τ.Α.Π.Ε.)
Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

1.             Ιδρύεται αλληλοβοηθητικό Ταμείο πρόνοιας με την επωνυμία Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" και διακριτικό τίτλο Α.Τ.Α.Π.Ε. εκ μετατροπής σε Ν.Π.Ι.Δ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (Τ.Α.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 §20 του Ν.3029/02 (Φ.Ε.Κ. Α,160).
2.             Έδρα του Ταμείου είναι η Αθήνα.  Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται στους δήμους αρμοδιότητας Πρωτοδικείου Αθηνών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.
3.             Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει την επωνυμία αυτού και στο μέσο το έτος ίδρυσής του (2004).

Αρχή
Άρθρο 2 Σκοπός

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εφάπαξ βοηθήματος, στους ασφαλισμένους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Αρχή
Άρθρο 3 Μέλη του ταμείου

1. Μέλη του ταμείου γίνονται αυτοδίκαια: (α)     τα πρόσωπα τα οποία, κατά τη μετατροπή του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Α.Π.Ε. στο παρόν Ν.Π.Ι.Δ. και τη δημοσίευση του καταστατικού αυτού, είναι ασφαλισμένα στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, για όσο χρόνο απασχολούνται στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων "Η ΕΘΝΙΚΗ" (χάριν συντομίας εφεξής ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) και ασφαλίζονται στον Κλάδο Συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (χάριν συντομίας εφεξής Τ.Α.Π.Ε.), (β)     τα πρόσωπα, τα οποία παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ή έχουν μετακινηθεί σαν δανειζόμενο προσωπικό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/ και μετά την μετακίνησή τους αυτή έγιναν τακτικοί υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή εταιρίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος . Σε περίπτωση δυσχερούς διακρίσεως εξαρτημένης ή όχι εργασίας, σχετικά με την υπαγωγή ή όχι κάποιου προσώπου στην ασφάλιση του Ταμείου, αποφαίνεται οριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο, και (γ)     οι έμμισθοι υπάλληλοι του Ταμείου.
2. Τα ανωτέρω πρόσωπα αποκτούν την ιδιότητα του μέλους και συνακόλουθα του ασφαλισμένου του Ταμείου, αυτοδίκαια με την πλήρωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου με υπογραφή σχετικής αίτησης, εκτός αν μέσα σ' ένα μήνα από την γνωστοποίηση σε αυτά του παρόντος καταστατικού, υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αίτηση περί μη εγγραφής τους ως μέλη.
   3. Τα πρόσωπα της παρ. 1 περίπτωση α' του άρθρου αυτού, εφόσον υποβάλουν αίτηση περί μη εγγραφής τους ως μελών, κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου αυτού, δικαιούνται τα μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του ταμείου κεκτημένα βάσει του καταστατικού του Τ.Α.Π.Ε.          
Επί θανάτου προσώπου της παρ.1 περίπτωση α' του άρθρου αυτού, που έχει υποβάλει αίτηση περί μη εγγραφής του ως μέλος, κατά τα οριζόμενα στην παρ .2 του άρθρου αυτού, το κατά την παρ.3 του άρθρου αυτού δικαίωμα παροχής όπως πιο πάνω αναφέρεται έχουν οι κληρονόμοι του, κατά τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.2556/97.
 
4. Στην περίπτωση που μέλος του Ταμείου αποφασίσει την αποχώρησή του από αυτό ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού. Κάθε αποχώρηση θεωρείται αμετάκλητη από την ημερομηνία που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Α.Τ.Α.Π.Ε., το δε μέλος θα μπορεί να επανέλθει μόνο ως νέος ασφαλισμένος στο μέλλον στο Ταμείο. Το δικαίωμα επανόδου μπορεί να ασκηθεί άπαξ.
 
Αρχή
Άρθρο 4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του Ταμείου έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων.
Ειδικότερα: Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:
α)      να ενημερώνεται για το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούται, για το ύψος των εισφορών που έχει καταβάλει και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου,
β)      να λαμβάνει αντίγραφα των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών καθώς και των αναλογιστικών μελετών του Ταμείου ,
γ) να ενημερώνεται σε περίπτωση αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών άνω των 500.000 €.
Κάθε μέλος έχει υποχρέωση:
α)      να τηρεί  τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Ταμείου,
β)      να καταβάλει εμπρόθεσμα τις εισφορές του προς το Ταμείο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.


Αρχή
Άρθρο 5 Απώλεια ιδιότητας μέλους

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)      επί αποχώρησης του μέλους από το Ταμείο,
β)      αυτοδίκαια, επί θεμελίωσης δικαιώματος σε εφάπαξ βοηθήματα και καταβολής του βοηθήματος αυτού,
γ)      αυτοδίκαια, αν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 3 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού, και
δ)      επί αποβολής μέλους, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Αρχή
Άρθρο 6 Πόροι του Ταμείου

Πόροι του Ταμείου είναι:
(α)     Εισφορά των μελών 4% (τέσσερα τοις εκατό) επί των κάθε φύσεως ακαθάριστων μηνιαίων τακτικών και εκτάκτων αποδοχών τους από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Από 01.01.08 αυξάνεται η εισφορά κατά 0,10 λεπτά κάθε χρόνο επί μία 5ετία για να φτάσει τελικά 4,5%. Ως τακτικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές νοούνται ο βασικός μισθός, το επίδομα βαθμού, το επίδομα ευδόκιμης παραμονής και τα γενικά επιδόματα δηλαδή πολυετίας, γάμου, τέκνων, πτυχίου ή άλλου επιστημονικού τίτλου, ξένης γλώσσας,  όλα τα επιδόματα που συναρτώνται με τους βαθμούς, τις θέσεις και τα καθήκοντα, τα επιδόματα ισολογισμού και αδείας, τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Ως έκτακτες αποδοχές νοούνται οι αμοιβές για υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία.
(β)     Πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου.
(γ)     Τυχόν χαριστικές ή μη καταβολές της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ προς το Ταμείο.
(δ)     Κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις, κ.λπ. που καταλείπονται στο Ταμείο.
(ε)     Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.


Αρχή
Άρθρο 7 Καταβολή Εισφορών

α) Οι κατά τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου εισφορές των ασφαλισμένων μετά από εξουσιοδότηση των μελών του ταμείου δύνανται να παρακρατούνται από την Εταιρία κατά την καταβολή των αποδοχών στους ασφαλισμένους και να αποδίδονται στο Ταμείο το αργότερο εντός του επομένου της καταβολής των αποδοχών ημερολογιακού μηνός.
β) για τα μέλη του ΑΤΑΠΕ που δεν υπηρετούν και μισθοδοτούνται από την ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" αλλά από την ΕΤΕ ή άλλη εταιρία μέλος του Ομίλου της ΕΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Ι του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού η καταβολή των εισφορών μπορεί να γίνει με πάγια εντολή μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε μέλους. Η μη καταβολή άνω των 3 μηνιαίων εισφορών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας μέλους του Ταμείου."

Αρχή
Άρθρο 8 Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης του Ταμείου είναι: Α)      Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών. Β)      Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Γ)      Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).


Αρχή
Άρθρο 9 Γενική Συνέλευση

1.             Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Ταμείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανατίθεται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα.  Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Διοίκησης του Ταμείου και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.                                                                   

2. Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα:
(α)     να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
(β)     να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, βάσει της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
(γ)     να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
(δ)     να αποφασίζει τη διάλυση του Ταμείου.
(ε)     να αποφασίζει την αποβολή μέλους, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.
(στ)   να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε τριετία.
3.             Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Ταμείου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
4.             Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έτος και μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του έτους, προκειμένου τα μέλη να ελέγξουν και να εγκρίνουν: α)      το διοικητικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, β)      τον οικονομικό απολογισμό του χρόνου που τελείωσε και τον προϋπολογισμό του επόμενου, γ)      την έκθεση της Ελεγκτικής  Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση, και δ)      κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.             Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται: α)      όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο, με απόφασή του, ή β)  το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των
μελών του Ταμείου, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.  Υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) το πολύ ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.
6.             Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ανακοίνωση-πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη του Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση με ανάρτηση στους χώρους εργασίας. Η ανακοίνωση-πρόσκληση πρέπει να αναφέρει: α)      τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης. β)      τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση.  Προσθήκη νέων θεμάτων στις προσκλήσεις για δεύτερη ή τρίτη Συνέλευση απαγορεύεται. γ)      αν η Γενική Συνέλευση που καλείται είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη. δ)      αν η Γενική Συνέλευση που καλείται είναι τακτική ή έκτακτη.
7.             Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει Προεδρείο , που εκλέγεται ειδικά προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από Πρόεδρο και δύο Γραμματείς. Ο Πρόεδρος και οι δύο Γραμματείς τηρούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και τα συνυπογράφουν για την εγκυρότητά τους.
8.             Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.

Αρχή
Άρθρο 10 Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποφάσεις, των Γενικών Συνελεύσεων

1.             Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων με εξαίρεση: α)      τις αποφάσεις για την άρση της εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τις οποίες ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 3 περιπτ. 1 του παρόντος,
β)      τις αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή σκοπού ή τη διάλυση του Ταμείου για τις οποίες ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 3 περιπτ. 2, 3 και 4 του παρόντος,
γ)      την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 3 περιπτ. 5 του παρόντος, και
δ)      την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τύχη της περιουσίας του Ταμείου σε περίπτωση διάλυσής του, για την οποία ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 3 περιπτ. 6 του παρόντος.
2.             Η απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων ορίζεται ως εξής: α)      Στην πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 1/3 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.  Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα, μετά από τρεις (3) το λιγότερο ημέρες και μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την πρώτη Γενική Συνέλευση. β)      Στη δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 1/4 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.  Εάν και στη δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, καλείται τρίτη Γενική Συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες. γ)      Στην Τρίτη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 1/6 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.           Εάν και στην τρίτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, δεν μπορεί να κληθεί νέα Γενική Συνέλευση για τα ίδια θέματα, πριν παρέλθει ένας μήνας.  Η νέα Γενική Συνέλευση θεωρείται ως πρώτη, εφόσον αφορά στην απαρτία ως πρώτη, όσον αφορά στην απαρτία που απαιτείται.
3.             Κατ' εξαίρεση:
3.1        Για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί άρσης της εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο ή περί ανάκλησης των μελών του, απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός τρίτου των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, και πλειοψηφία του 70% των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση μελών του Ταμείου.
3.2        Για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του 50% + 1 των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, και πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση μελών του Ταμείου.
3.3        Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
3.4        Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διάλυσης του Ταμείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική  Συνέλευση του 50%+1 των μελών του Ταμείου που έχουν  καταβάλει τις εισφορές τους, και πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση μελών του Ταμείου.
3.5        Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τύχη της περιουσίας του Ταμείου σε περίπτωση διάλυσής του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35, απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του 50%+1 των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, και πλειοψηφίας των 3/4 των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση μελών το Ταμείου.
4. Στις περιπτώσεις της παρ.3.3 η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, από την οποία γίνεται και η διαλογή ψήφων και για την οποία ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 11.
5. Απόντα ή κωλυόμενα μέλη του Ταμείου, τα οποία ή υπηρετούν εκτός Αττικής ή δεν παρευρίσκονται για λόγους υγείας ή απουσιάζουν για υπηρεσιακούς λόγους, δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και αποφασίζουν ψηφίζοντα με αντιπρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι μέλος του Ταμείου και να έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε να αντιπροσωπεύσει μέχρι ένα επιπλέον μέλος. Η σχετική εξουσιοδότηση δίνεται με απλό έγγραφο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια Αρχή, η οποία παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Αρχή
Άρθρο 11 Αρχαιρεσίες

1.             Ανά τριετία ενεργούνται αρχαιρεσίες προς ανάδειξη: α)      Πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών από τους κατά σειράν επιτυχίας επιλαχόντες. β)      Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών από τους επιλαχόντες και κατά τη σειρά επιτυχίας τους.
2.1    Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ενώπιον Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, υπό την παρουσία νομίμως διοριζόμενου δικαστικού αντιπροσώπου.
2.2    Με κριτήριο τη γεωγραφική διασπορά των μελών του Ταμείου, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την σύσταση και Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών.           Εφόσον αποφασισθεί η σύσταση Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών, η ψηφοφορία στα Υποκαταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  στην περιφέρεια, διεξάγεται από τις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές που επιμελείται για οτιδήποτε αφορά στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (παραλαβή υλικού, τήρηση του απόρρητου της ψηφοφορίας κλπ).
2.3    Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής, τα μέλη της εκλέγονται, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία.
2.4    Οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές είναι τριμελείς.  Τα μέλη τους εκλέγονται μεταξύ των μελών του Ταμείου ή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 2.5    Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και στις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα που είναι υποψήφιοι.
3.      Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
4.      Κώλυμα εκλογής ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν: (α)     Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, (β)     Όσοι  τελούν σε οποιοδήποτε οικονομική  ή επαγγελματική εξάρτηση
από το ταμείο, (γ)     Οι συμμετέχοντες εξ officio στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1.β και γ καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στο Ταμείο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. (δ)     Οι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δημόσιο λειτούργημα, (ε)     Όσοι δεν έχουν ελευθερία διαχείρισης  της περιουσίας  τους, και (στ)   Όσοι παραπέμφθηκαν με οριστικό βούλευμα για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση  καθήκοντος, εγκλήματα, κατά των ηθών ,συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
5.      Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών (3) το πολύ ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, συντάσσει, βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά.  Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών.  Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται στα Γραφεία του Ταμείου, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.      Η ψηφοφορία διεξάγεται την ημερομηνία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, εντός δύο (2) το πολύ μηνών από την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης .           Τα μέλη ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία.  Εκδηλώνουν την προτίμησή τους θέτοντας σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα του υποψηφίου.  Στους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να θέτουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.           Στους υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να θέτουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.
7.             Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές εσωκλείουν τους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια και την κατάσταση των ψηφισάντων, νόμιμα υπογεγραμμένη από τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και το πρακτικό αρχαιρεσιών εντός μεγάλου φακέλου. Ο φάκελος αυτός, αφού σφραγιστεί και υπογραφεί από τα μέλη της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδεται, με ευθύνη των μελών της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής, στο τοπικό Ταχυδρομείο, για να αποσταλεί, συστημένα, επ' ονόματι της Κεντρικής Εφορευτικής, Poste Restante Αθήνας ή στο Α.Τ.Α.Π.Ε. υπ' όψιν της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
8.             Μέχρις ότου περατωθεί η ψηφοφορία σε όλη την Ελλάδα, η ψηφοδόχος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής τοποθετείται σε χρηματοκιβώτιο του Ταμείου ή σε άλλο φυλασσόμενο χώρο, για ασφάλεια του απορρήτου.
9.             Όταν συγκεντρωθούν οι φάκελοι όλων των Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεταβαίνει σε αυτό και παραλαμβάνει τους φακέλους. Στη συνέχεια, τους αποσφραγίζει, κατόπιν αποσφραγίζει τη ψηφοδόχο και, για το απόρρητο της ψηφοφορίας, ανακατώνει όλους τους φακέλους που περιέχονται στη ψηφοδόχο. Κατόπιν προβαίνει στην διαλογή των ψηφοδελτίων.
10.        Μετά το πέρας της διαλογής, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, κατά σειρά επιτυχίας, ως εξής:                     
i.              Πέντε (5) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
ii.              Τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, και ισάριθμα αναπληρωματικά.                    Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.
11.        Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της και μαζί με τα ψηφοδέλτια και τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα παραδίδεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, προς φύλαξη στο Αρχείο του Ταμείου. Αντίγραφο του Πρακτικού αυτού αναρτάται στα Γραφεία του Ταμείου.
12. Απόντα ή κωλυόμενα μέλη του Ταμείου που βρίσκονται σε διαφορετική πόλη από την Έδρα, μπορούν να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες με επιστολή τους (επιστολική ψήφος) που πρέπει να περιέλθει στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο μέχρι την προτεραία της
ψηφοφορίας. Η επιστολική ψήφος περικλείεται σε διπλό φάκελο. Ο εξωτερικός φάκελος αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία του μέλους και περιέχει: α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητά του και β) εσωτερικό φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο. Ο εσωτερικός φάκελος είναι κλεισμένος και δεν φέρει οποιαδήποτε ένδειξη ή σημείωση. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι ο αποστολέας της επιστολής έχει δικαίωμα ψήφου, απομακρύνει τον εξωτερικό φάκελο και τον εσωτερικό τον ρίπτει στην ψηφοδόχο.


Αρχή
Άρθρο 12   Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

1.             Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Αποτελούμενο από: α) πέντε (5) εκλεγμένα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού και β) ex officio κατά σειρά προτεραιότητος από τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή προερχόμενους από την υπαλληλική ιεραρχία της ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. που είναι μέλη του Ταμείου. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας κάλυψης της θέσης από τους ανωτέρω, τότε Πρόεδρος ορίζεται ένας εκ των δέκα (10) αρχαιοτέρων Διευθυντών της ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α., που είναι μέλη του Ταμείου, με απόφαση της πλειοψηφίας των πέντε εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) ex officio τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", ως αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης του Αντιπροέδρου ή παραίτησης εξ αυτής, το Δ.Σ. του Συλλόγου ορίζει από τα εκλεγμένα μέλη του έναν εκπρόσωπο, ως αντιπρόεδρο καθώς και τον αναπληρωτή αυτού. Σε κάθε περίπτωση, οι αναπληρωτές του Προέδρου αυτού ορίζονται από το Δ.Σ. του αυτού Συλλόγου μετά την εκλογή των μελών του Α.Τ.Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, κλπ. του Προέδρου, του Δ.Σ. προεδρεύει ο αντιπρόεδρος, ο δε αντικαταστάτης του Προέδρου μετέχει των συνεδριάσεων ως απλό μέλος του Δ.Σ .
2.             Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο, διαχειρίζεται  τη περιουσία του και γενικά αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου και την πραγματοποίηση των σκοπών του, εκτός εκείνων τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, κατά το άρθρο 9 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.   Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i)               Επιμελείται την κανονική είσπραξη των εισφορών των μελών και γενικά των πόρων του Ταμείου.
ii)             Διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου βάσει των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και της εν γένει νομοθεσίας.
iii)           Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου και την τοποθέτηση των κεφαλαίων του.
iv)           Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση, υποθήκευση και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
v)             Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό και παραίτηση από δικαίωμα. vi)           Αποφασίζει για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
vii)         Διαπιστώνει την απώλεια ιδιότητας μέλους του Ταμείου, στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και για την αίτηση επανόδου αποχωρήσαντος μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.
viii)       Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού  του Ταμείου στην Γενική Συνέλευση.
ix)           Αποφασίζει για κάθε δαπάνη, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αφορούν στο διοικητικό, οργανωτικό και διαχειριστικό έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το προηγούμενο έτος.
x)             Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου.
xi)           Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου, οικονομικούς, νομικούς συμβούλους, αναλογιστές, κτλ.
xii)         Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών ή παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.
xiii)       Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
xiv)       Συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές από μέλη του Ταμείου για τη μελέτη, προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων του Ταμείου, καθορίζει τις αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών και αποφασίζει επί των εισηγήσεών τους.
xv)         Καθορίζει, με απόφαση του, τον τύπο των εντύπων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απογραφή των μελών του Ταμείου, την εξαγορά χρόνου ασφάλισης, την παροχή εφάπαξ βοηθήματος και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.
xvi)       Αποφασίζει και εισηγείται αρμοδίως την τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
xvii)     Πραγματοποιεί αναλογιστική μελέτη κάθε δυο χρόνια για να ενημερώνεται για την οικονομική πορεία του Ταμείου και να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα.  Σε περίπτωση σοβαρών μεταβολών των δεδομένων, στα οποία στηρίζεται η οικονομική κατάσταση του Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πραγματοποιήσει αναλογιστική μελέτη οποτεδήποτε.
xviii)   Επιλαμβάνεται και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των μελών του Ταμείου.
3.             Το Ταμείο δεσμεύεται έναντι τρίτων μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.              
 
Αρχή
Άρθρο 13 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Αναπλήρωση μελών του

1.          Με επιμέλεια του συμβούλου που έλαβε τους περισσότερους ψήφους, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή του, συνέρχεται σε συνεδρίαση.
2.      Το Δ.Σ. παραλαμβάνει τη Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση του Ταμείου εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, παρουσία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του απερχόμενου Δ.Σ., καθώς και του Διευθυντή και του Λογιστή του Ταμείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
3.      Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση του καταλαμβάνεται από το κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.  Αν κενωθεί η θέση τακτικού μέλους του Δ.Σ. και έχει εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών μελών διενεργούνται νέες αρχαιρεσίες για την πλήρωση των κενών θέσεων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών εντός ενός (1) μηνός.  Τα μέλη προς αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. που εξέπεσαν, απεβίωσαν ή αποχώρησαν, εκλέγονται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αντικαθιστούν.
4.      Αν η Γενική Συνέλευση άρει την εμπιστοσύνη της στο Δ.Σ. και δεν εκλεγεί νέο Δ.Σ. κατά την ίδια Γενική Συνέλευση, η Διοίκηση του Ταμείου περιέρχεται στην Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες συγκαλεί νέα Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέου Δ.Σ.
5.      Χρέη εισηγητή προς το Δ.Σ. εκτελεί ο Διευθυντής του Ταμείου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο εκτελών χρέη Λογιστού του Ταμείου υπάλληλος.  Χρέη Γραμματείας του Δ.Σ. εκτελεί, με απόφαση του Δ.Σ., υπάλληλος του Ταμείου. 6.      Το Δ.Σ. ορίζει με απόφασή του εκ του υπηρετούντος προσωπικού του Ταμείου, Λογιστή κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι. με δυνατότητα υπογραφής ισολογισμού Α.Ε.

Αρχή
Άρθρο 14 Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.             Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του Ταμείου για κάθε ζημία από δόλο ή βαριά αμέλειά τους.  Τα εκλεγμένα μέλη μπορούν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 3 περιπτ.1 του παρόντος.
2.             Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν παρίστατο ή παραστάθηκε και διαφώνησε, εφόσον η διαφωνία του βεβαιώνεται στο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρχή
Άρθρο 15 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1.             Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά  από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται, του Αντιπροέδρου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα.  Επίσης, συνεδριάζει εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν εγγράφως, με αίτησή τους, δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση με τα θέματα που έχουν ζητηθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.
2.             Η πρόσκληση στη συνεδρίαση κοινοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.  Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Στην πρόσκληση σε συνεδρίαση αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3.             Αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιήσει τον Πρόεδρο, διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως απών.
4.             Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) ή δικαιολογημένα από τέσσερις (4) τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από την/τον πρώτο σε σειρά επιλαχόντα των αρχαιρεσιών.
5.             Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
6.             Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν, εκ των προτέρων, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ότι η ψηφοφορία είναι μυστική.
7.             Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τηρούνται από την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου συνοπτικά πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και, μετά την επικύρωσή τους από το Δ.Σ., υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.
8.             Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.  Το Δ.Σ. μπορεί επί επείγουσας, κατά τη κρίση του, ανάγκης να αποφασίζει την άμεση επικύρωση των πρακτικών.
9.             Τα κατά το άρθρο 11 παρ.4, πλην της παραγράφου 4γ, κωλύματα εκλογής ως μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν και λόγους για τους οποίους
απαγορεύεται η συμμετοχή τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
10.        Το. Δ.Σ. μπορεί, με ειδική απόφασή του και κατά την κρίση του, να χορηγεί ειδικά επιδόματα στους υπαλλήλους του Ταμείου, καθώς και να εγκρίνει την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη των επιτροπών, των Συμβούλων και των ελεγκτών.
11.        Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται στο καθαρό ποσό των 100€ και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρχή
Άρθρο 16 Αρμοδιότητες Προέδρου

1.             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)      Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Ταμείου, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή του Ταμείου.
β)      Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού  Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
γ)      Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
δ)      Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
ε)       Λογοδοτεί στις Γενικές Συνελεύσεις για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ)    Επιμελείται την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
ζ)      Υπογράφει μαζί με τον Διευθυντή και τον Λογιστή, όλα τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, τις επιταγές και τις πάσης φύσεως εντολές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή κάθε άλλο έγγραφο που αφορά την λειτουργία του Ταμείου.
2.          Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Αρχή
Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Διευθυντή του Ταμείου

1.             Μεριμνά, μαζί με τον Λογιστή, για την είσπραξη των εισφορών των μελών και γενικά, των οφειλών προς το Ταμείο, καθώς και για τις πληρωμές του Ταμείου. 2.             Ευθύνεται, μαζί με τον Λογιστή, για την τήρηση των βιβλίων του Ταμείου. 3.             Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Λογιστή, τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, καθώς και τις πάσης φύσεως εντολές προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
4.             Υποβάλλει στο Δ.Σ., μαζί με τον Λογιστή, στο τέλος κάθε μήνα, αναλυτική κατάσταση όλων των εσόδων και εξόδων του Ταμείου.
5.             Εντός δύο μηνών από της λήξεως κάθε έτους και εν πάση περιπτώσει 10 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, συντάσσει και υποβάλει, μαζί με τον Λογιστή, προς έγκριση στο Δ.Σ., λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεως και ισολογισμό για το κάθε έτος που έληξε καθώς και λεπτομερή προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
6. Μεριμνά για την εκτέλεση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά.
7.       Διοικεί το προσωπικό του Ταμείου και εισηγείται στο Δ.Σ. την οργανωτική δομή του Ταμείου.
8.         Προκαλεί αποφάσεις του Δ.Σ. για τον καθορισμό των εξόδων της Διοίκησης του Ταμείου.
9.        Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αντικαθιστά ο Λογιστής του Ταμείου.

  Αρχή
Άρθρο 18 Αρμοδιότητες Λογιστή

1.             Ο Λογιστής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)      Μεριμνά, μαζί με τον Διευθυντή, για την είσπραξη των εισφορών των μελών και γενικά των οφειλών προς το Ταμείο καθώς και
για τις πληρωμές του Ταμείου. β)      Ευθύνεται, μαζί με τον Διευθυντή, για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. γ)      Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, καθώς και τις πάσης φύσεως εντολές προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. δ)      Υποβάλλει στο Δ.Σ., μαζί με τον Διευθυντή, στο τέλος κάθε μήνα, αναλυτική κατάσταση όλων των εσόδων και εξόδων του Ταμείου. ε)       Εντός δύο μηνών από της λήξεως κάθε έτους και εν πάση περιπτώσει 10 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση , συντάσσει και υποβάλει, μαζί με τον Διευθυντή, προς έγκριση στο Δ.Σ., λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεως και ισολογισμό για το κάθε έτος που έληξε καθώς και λεπτομερή προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
2.             Ο Λογιστής, επί αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του για το χρονικό διάστημα πλέον του τριμήνου, απαλλάσσεται των καθηκόντων του.  Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται νέος Λογιστής από το Δ.Σ.
3.             Ο Λογιστής ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε απώλεια χρημάτων με υπαιτιότητά του ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.

Αρχή
Άρθρο 19 Προσωπικό του Ταμείου

Η υπηρεσία του Ταμείου διεξάγεται από υπαλλήλους της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", αποσπασμένους στο Ταμείο ή από προσωπικό που προσλαμβάνει το Ταμείο.
Χρέη Διευθυντού του Ταμείου εκτελεί υπάλληλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", αποσπασμένος που φέρει τον βαθμό τουλάχιστον του Εντεταλμένου.  Η επιλογή του απαιτεί και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου.  Επίσης, σε περίπτωση που η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αδυνατεί να αποσπάσει στο Ταμείο υπάλληλο σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει υπάλληλο αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και να του αναθέσει καθήκοντα διευθυντή του Ταμείου. Χρέη Λογιστή του Ταμείου εκτελεί υπάλληλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", αποσπασμένος κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. με δυνατότητα υπογραφής ισολογισμού Α.Ε.  Σε περίπτωση που η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αδυνατεί να αποσπάσει στο Ταμείο υπάλληλο σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει υπάλληλο ιδίων προσόντων και να του αναθέσει καθήκοντα Λογιστή του Ταμείου.
Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται άνευ ψήφου ο Διευθυντής του Ταμείου ή ο αναπληρωτής του (Λογιστής του Ταμείου) εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα.
Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στο προσωπικό του Ταμείου, ενεργείται από τον Διευθυντή του Ταμείου.
Χρέη Γραμματείας του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος ή μη του Ταμείου οριζόμενος από το Δ.Σ.

Αρχή
Άρθρο 20 Έλεγχος  
Α)     Ελεγκτική Επιτροπή
1.             Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με το Δ.Σ.  Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Δ.Σ.
2.             Εάν παραιτηθούν ένα ή δύο μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, αυτά αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη.  Σε περίπτωση παραίτησης και τρίτου μέλους εκλέγονται άλλα μέλη από την Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά για το λόγο αυτό εντός ενός (1) μηνός.
3.             Η Ελεγκτική Επιτροπή λαμβάνει γνώση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείρισή του και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση σχετική λεπτομερή έκθεση.
4.             Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να λαμβάνουν το λόγο σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Β)     Κατασταλτικός Έλεγχος   Για κάθε οικονομική χρήση διενεργείται κατασταλτικός έλεγχος της διαχειρίσεως του Ταμείου.  Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. διορίζει κάθε χρόνο ελεγκτή καθώς και αναπληρωτή αυτού, προερχόμενους από μία από τις εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών που λειτουργούν νόμιμα.  Με την ίδια απόφαση περί διορισμού ελεγκτών, το Δ.Σ. εγκρίνει και τη σχετική δαπάνη αμοιβής τους.  Η έκθεση του ελεγκτή για κάθε οικονομική χρήση υποβάλλεται στο Δ.Σ. προς έγκριση εντός της αμέσως επόμενης οικονομικής χρήσεως.


Αρχή
Άρθρο 21 Μητρώο Μελών

1.             Στο Ταμείο τηρείται μητρώο μελών, με στοιχεία σχετικά με την προσωπική, οικογενειακή, εργασιακή και ασφαλιστική κατάσταση των μελών και τις τακτικές και έκτακτες αποδοχές τους. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το αρχείο του εκάστοτε ταμείου κύριας ασφάλισης του προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , από τα ίδια τα μέλη και από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία ενημέρωσης σε μηνιαία ή ετήσια βάση του μητρώου του προηγούμενου εδαφίου, ώστε τα τηρούμενα στοιχεία να έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ για κάθε ασφαλιστική χρήση.
2.             Ειδικότερα, κάθε μέλος υποχρεούται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κτήση της ιδιότητας του μέλους του Ταμείου, να υποβάλλει συμπληρωματικό στο Ταμείο Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
3.             Τα μέλη εξουσιοδοτούν δια του παρόντος το Δ.Σ. του Ταμείου να ζητά και να λαμβάνει από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και το εκάστοτε ταμείο κύριας ασφάλισης του προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε στοιχείο που κρίνει αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού του Ταμείου.


Αρχή
Άρθρο 22 Λειτουργία του Ταμείου

1.             Το Ταμείο στεγάζεται σε ιδιαίτερο χώρο που θα ενοικιαστεί ή αγοραστεί με δαπάνες του Ταμείου, ή έχει παραχωρηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
2.             Το Ταμείο λειτουργεί με προσωπικό αποσπασμένο από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.  Στην περίπτωση αυτή, κάθε λειτουργική δαπάνη του Ταμείου, περιλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού του, βαρύνει την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθείται στο εκάστοτε ταμείο κύριας ασφάλισης του προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
3.             Το Δ.Σ., εφόσον η Εθνική Ασφαλιστική δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω ή όποτε το κρίνει αναγκαίο, προσλαμβάνει το απαραίτητο προσωπικό για την αρτιότερη λειτουργία του Ταμείου, καθώς και οικονομικούς, νομικούς συμβούλους, αναλογιστές, κτλ.. Επίσης, δύναται να αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών ή παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.           Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ταμείου.


Αρχή
Άρθρο 23 Περιουσία του Ταμείου

Περιουσία του Ταμείου είναι:
1.             Η πάσης φύσεως περιουσία του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Α.Π.Ε. κατά την ημερομηνία μετατροπής του στο παρόν Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίευσης του Καταστατικού αυτού.
2.             Κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που το Ταμείο αποκτά από της ιδρύσεως του και εξής.

Αρχή
Άρθρο 24 Αποθεματικά

Το Ταμείο υποχρεούται στη τήρηση αποθεματικών, το ύψος των οποίων αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του για την καταβολή εφάπαξ βοηθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.  Ο υπολογισμός αυτών πραγματοποιείται από πτυχιούχο αναλογιστή.

Αρχή
Άρθρο 25 Διαχείριση περιουσίας

1.             Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την πάσης φύσεως περιουσία του Ταμείου σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πρακτική.
2.             Οι επενδύσεις του Ταμείου πραγματοποιούνται βάσει των αρχών της συνετής διαχείρισης και τοποθέτησης και της διασποράς του επενδυτικού κινδύνου.
Σε περίπτωση που η αγορά ή η πώληση κινητών αξιών υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ το Δ.Σ. οφείλει να ενημερώνει άμεσα τα μέλη του Ταμείου.
3.             Το Ταμείο μπορεί να προσλάβει ως οικονομικό σύμβουλο διαχείρισης, θυγατρική εταιρία αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.

Αρχή
Άρθρο 26 Οικονομική, Λογιστική και Διαχειριστική οργάνωση

1.             Κάθε διαχειριστική χρήση του ταμείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.  Κατ' εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από της ισχύος του παρόντος.  Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο, δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη προϋπολογισμού. 2.             Οι εισπράξεις του Ταμείου διενεργούνται μέσω τραπεζών, με πίστωση των έντοκων σε αυτές λογαριασμών του Ταμείου, καθώς και με εισπράξεις μέσω του ταμείου της Εθνικής Ασφαλιστικής. 3.             Οι πληρωμές του Ταμείου διενεργούνται μέσω Τραπεζών , με χρέωση των έντοκων σε αυτές λογαριασμών του Ταμείου, καθώς και με πληρωμές μέσω του ταμείου της Εθνικής Ασφαλιστικής.  Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια πληρωμών με επιταγές ή σε μετρητά.


Αρχή
Άρθρο 27 Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις παροχής εφάπαξ βοηθήματος

1.             Τα μέλη του Ταμείου δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος αποκλειστικά και μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις: α)      Σε περίπτωση που αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και δικαιούνται κύριας σύνταξης από το εκάστοτε ταμείο κύριας ασφάλισής τους ή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τα μέλη που μετακινήθηκαν στην ΕΤΕ ή εταιρία του Ομίλου της ΕΤΕ) και εφόσον έχουν συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης στο Α.Τ.Α.Π.Ε., ή εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης στο Ταμείο και αποχωρούν από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για οποιονδήποτε άλλο λόγο. β)      Σε περίπτωση που αποχωρήσουν από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία πιστοποιείται με συνταξιοδοτική απόφαση του πρώην Τ.Α.Π.Ε. και νυν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης στο Α.Τ.Α.Π.Ε.,  ή εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη ασφάλισης στο Α.Τ.Α.Π.Ε. , στην περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω ατυχήματος.
2.             Κάθε ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα με έγγραφη δήλωσή του προς το Α.Τ.Α.Π.Ε., να ορίζει ή να αντικαθιστά τον δικαιούχο ή δικαιούχους του προβλεπομένου από το Καταστατικό για την περίπτωση απώλειας της ζωής του εφάπαξ βοηθήματος. Αν έχουν οριστεί περισσότεροι από έναν δικαιούχοι χωρίς να έχει καθοριστεί το ποσοστό συμμετοχής τους, το εφάπαξ βοήθημα θα επιμερίζεται σε ίσα μερίδια. Αν επίσης δεν έχει οριστεί δικαιούχος για μέρος ή ολόκληρο το εφάπαξ βοήθημα ή έχει οριστεί δικαιούχος που πέθανε πριν ή μαζί με τον ασφαλισμένο, τότε το μέρος αυτού ή το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματος θα καταβάλλεται στους λοιπούς δικαιούχους κατά αναλογία των μεριδίων τους. Αν δεν έχουν
ορισθεί δικαιούχοι το εφάπαξ βοήθημα καταβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η έγγραφη δήλωση του ασφαλιζομένου ενεργοποιείται μόνο από την επίδοσή της στο Α.Τ.Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Ταμείου πριν την αποχώρηση του από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, εφόσον το μέλος έχει συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης στο Ταμείο, το εφάπαξ βοήθημα δικαιούνται αυτοί που έχει ορίσει με έγγραφη δήλωσή του προς το Α.Τ.Α.Π.Ε. άλλως το εφάπαξ βοήθημα καταβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως ανωτέρω αναφέρεται.
3.             Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος είναι η καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Σε περίπτωση που μέλος του Ταμείου επιθυμεί την διακοπή της ασφάλισής του, μπορεί να υποβάλλει, προς τούτο, σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου  1 του παρόντος άρθρου η παροχή που δικαιούται το μέλος προσδιορίζεται και καταβάλλεται όταν αποχωρήσει από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ . Το ως άνω προσδιορισθέν ποσό θα είναι έντοκο από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης μέχρι την αποχώρηση του μέλους από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με ετήσιο επιτόκιο 0,5% .
 
Αρχή
Άρθρο 28 Χρόνος ασφάλισης

Για τη θεμελίωση δικαιώματος σε εφάπαξ βοήθημα και τον υπολογισμό του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνονται υπόψη:
1)            Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασφάλισης Πρόνοιας του Τ.Α.Π.Ε. ο οποίος συμπίπτει με τον συντάξιμο χρόνο.
2)            Πέραν του ως άνω χρόνου, λαμβάνονται υπόψη: α)      Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, για τον οποίο έχουν καταβληθεί στο Ταμείο οι ασφαλιστικές εισφορές. Η μη καταβολή εισφορών εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητές, συνεπάγεται τη μη αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου στον οποίο ανάγονται οι μη καταβληθείσες εισφορές. β)      Ο χρόνος μη πραγματικής υπηρεσίας (π.χ. άδεια ασθενείας, μητρότητας, κλπ), για τον οποίο υφίσταται υποχρέωση καταβολής αποδοχών από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και έχουν καταβληθεί στο Ταμείο οι ασφαλιστικές εισφορές.  Η μη καταβολή εισφορών εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητές, συνεπάγεται τη μη αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου στον οποίο ανάγονται οι μη καταβληθείσες εισφορές. γ)      Ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, ή θα αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού.

Αρχή
Άρθρο 29 Αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης

1.             Τα μέλη του Ταμείου έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν, κατόπιν εξαγοράς, ως χρόνο ασφάλισης: α)      Το χρόνο της άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας ανατροφής των παιδιών, εφ' όσον καταβάλλονται οι εισφορές στο Ταμείο με ανώτατο όριο αναγνώρισης τα 2,5 χρόνια. β)      Το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας, στην έκταση που ο χρόνος αυτός προβλέπεται ως χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη ή την προσαύξηση της σύνταξης από το πρώην Τ.Α.Π.Ε. και νυν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. γ)      Το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, για διάστημα μέχρι τριών (3) ετών. δ)      Το πραγματικό και όχι πλασματικό χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων ελληνικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή στο ελληνικό Δημόσιο, έχοντας σχέση εξαρτημένης εργασίας και εφόσον ήταν υπάλληλοι της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ πριν την 01/05/1986 σύμφωνα με την Υ.Α.28/57/86 (141,Β) και υποβάλλουν
αίτηση μέσα σε τρεις μήνες από την δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. ε)       Το χρόνο υπηρεσίας με σύμβαση έργου των 37 υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής που αναγνωρίστηκε ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Πρακτικό Συμφωνίας 12/7/1994.
2.      Οι ως άνω χρόνοι αναγνωρίζονται ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του μέλους και προσκόμιση των προβλεπομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογητικών.
3.      Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται βάσει της προηγούμενης παραγράφου συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος σε εφάπαξ βοήθημα καθώς και τον καθορισμό του ποσού αυτού από και δια της πλήρους εξοφλήσεως των εισφορών εξαγοράς.
4.      Το ποσοστό της εισφοράς εξαγοράς είναι ταυτόσημο με αυτό που αναφέρεται στην περίπτωση α) του άρθρου 6.  Ως βάση υπολογισμού του λαμβάνεται το ένα δωδέκατο των τακτικών ετήσιων αποδοχών του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, του επιδόματος αδείας, του επιδόματος ισολογισμού και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.  Το ποσό αυτό δε δύναται να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του 1ου κλιμακίου του μισθολογίου του κύριου προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ προσαυξημένο κατά τα οικογενειακά επιδόματα.
5.      Η εισφορά εξαγοράς που βαρύνει το μέλος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των κατά την προηγούμενη παράγραφο προσδιοριζόμενων αποδοχών, με το ποσοστό εισφοράς που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α) του άρθρου 6 και με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών ή κλάσμα μηνός.
6.      Η εισφορά εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες προς τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με συμψηφισμό κατά την καταβολή της εφ' άπαξ παροχής με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) μόνο για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας. Σε περίπτωση καταβολής της εισφοράς εξαγοράς σε δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης.  Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση του μέλους με πρόσθετο τέλος, (προσαύξηση του ποσού της δόσης σε ποσοστό 2% μηνιαίως). Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της τελευταίας δόσης, συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος προς αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης.
7.        Εισφορά εξαγοράς που καταβλήθηκε στο Ταμείο επιστρέφεται στο μέλος, εφόσον κατά την έξοδό του από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δε θεμελιώνει δικαίωμα για εφάπαξ βοήθημα.
8.      Μέλος που υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης δικαιούται με δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να παραιτηθεί από αυτή, εν όλω ή εν μέρει, για μία μόνο φορά.  Το δικαίωμα παραίτησης μπορεί να ασκηθεί και μετά την αποδοχή της αίτησης για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και την εξόφληση από το μέλος της εισφοράς εξαγοράς. 9.      Η κατά το προηγούμενο εδάφιο δήλωση παραίτησης δεν ανακαλείται και συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος του μέλους να αξιώσει εκ νέου την αναγνώριση του ίδιου χρόνου.
10.    Επί παραιτήσεως, οι καταβληθείσες εισφορές εξαγοράς επιστρέφονται στο μέλος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
11.    Σε περίπτωση θανάτου μέλους, τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος, ως δικαιούχοι εφάπαξ βοηθήματος λόγω θανάτου μέλους.

Αρχή
Άρθρο 30 Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος
1. Το ποσό του εφ' άπαξ βοηθήματος που απονέμεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος, ασφαλισμένους και στους δικαιούχους αποβιούντων ασφαλισμένων, ισούται : με το σύνολο των ετών που έχουν διανυθεί τόσο στην ασφάλιση του ΤΑΠΕ, από την ημερομηνία πρόσληψης στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", όσο και του ΑΤΑΠΕ επί του 70% των μέσων μηνιαίων μικτών τακτικών αποδοχών των τελευταίων 36 μηνών πριν την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία του στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", ή σε εταιρία του ομίλου της ΕΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 3, και αφαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων.

Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις εξαγορών που προβλέπονται από το άρθρο 29, προκειμένου να υπολογισθεί η παροχή, λαμβάνεται υπόψη ό,τι ισχύει για τις παροχές κατά τον αντίστοιχο χρόνο της αναγνωριζομένης περιόδου.
Στην περίπτωση ύπαρξης οικογενειακών επιδομάτων αθροίζονται και αυτά όπως παρακάτω υπολογίζονται .
- Ως μικτές τακτικές αποδοχές λογίζονται το σύνολο των μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών σε χρήμα που λαμβάνει ο υπάλληλος από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για τις παρεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τακτικών επιδομάτων και εξαιρουμένων των τυχόν προσαυξήσεων για υπερωριακή απασχόληση, προμήθειες, μερίσματα, bonus κλπ. Δεν λαμβάνονται επίσης υπόψη τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδομα ισολογισμού, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το επίδομα αδείας και οποιαδήποτε άλλη μη μηνιαία τακτική παροχή.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος αμείβεται με ημερομίσθιο ως μηνιαίος μισθός θεωρείται το σύνολο των ημερομισθίων 25 ημερών, σύμφωνα με τα παραπάνω.
δ)    το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος (παροχής) καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε 37 χρόνια υπηρεσίας, ενώ από 1/1/2012 σε 40 χρόνια υπηρεσίας.
ε) το σύμφωνα με τα πιο πάνω χορηγούμενο εφ' άπαξ βοήθημα, προσαυξάνεται κατά το ποσοστό των επιδομάτων, συζύγου, τέκνων και παιδικής μέριμνας, τα οποία καταβλήθηκαν
και υποβλήθηκαν σε κρατήσεις υπέρ του Ταμείου και για όσο χρόνο έγιναν οι παραπάνω κρατήσεις.
Το ποσό τούτο ισούται προς το γινόμενο του μέσου όρου των προαναφερόμενων οικογενειακών επιδομάτων, που λήφθηκαν ή θα λαμβάνονταν από τον ασφαλισμένο κατά τους τελευταίους 36 μήνες πριν την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία του στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", ή σε εταιρία του ομίλου της ΕΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 3, επί τον αριθμό των ετών που χορηγήθηκε κάθε ένα από αυτά και με την προϋπόθεση ότι καταβλήθηκαν και υποβλήθηκαν αυτά σε κρατήσεις υπέρ του Ταμείου επί του 70%. Για κλάσμα χρόνου εργασίας υπολογίζονται αναλογικά οι παροχές.

2.      Για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα άλλο είδος αποδοχών, τακτικών ή έκτακτων, ως ενδεικτικά αναφέρονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, τα επιδόματα αδείας, ο ισολογισμός, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, οι υπερωρίες κλπ.

3.      Εφόσον μέλος του Ταμείου δεν φέρει βαθμό ή δεν λαμβάνει αποδοχές ορισμένου βαθμού της υπαλληλικής ιεραρχίας του μόνιμου προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αποδοχών με εφαρμογή πάντα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου με ανώτατο όριο το 70% του μέσου όρου του μηνιαίου μισθού των τελευταίων 36 μηνών πριν την αποχώρησή του.

4.      Ανώτερο όριο παροχής: το από συστάσεως του Ταμείου, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως (από 1.7.2005) με βάση τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό που προσδιορίζεται από την Εθνική Στατιστική Αρχή και όπως έχει διαμορφωθεί την 1.7.2009. Για την περίοδο 1.7.2010 έως 30.6.2016 δεν αναπροσαρμόζεται.
 
5.      Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια.
6.      Κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών υπολογίζεται αναλογικά.

Αρχή
Άρθρο 31 Επιστροφή εισφορών

1.             Κάθε μέλος του Ταμείου δικαιούται επιστροφής των εισφορών του, εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)      Κατά την έξοδό του από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, δεν θεμελιώνει δικαίωμα εφ' άπαξ βοηθήματος από το Ταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος.
β)      Παύουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας του μέλους του Ταμείου.
γ)       Αποχωρεί οικειοθελώς από το Ταμείο.
δ)      Αποβάλλεται από το Ταμείο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 στοιχείο δ του παρόντος.
2.      Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι εισφορές επιστρέφονται εντόκως αφότου καταβλήθηκαν, με ετήσιο επιτόκιο 2%.
3.      Επί θανάτου μέλους του Ταμείου, οι κληρονόμοι του, εφόσον δεν θεμελιώνουν δικαίωμα  εφ' άπαξ βοηθήματος, δικαιούνται επιστροφής των εισφορών του αποβιώσαντος, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Αρχή
Άρθρο 32 Καταβολή εφ' άπαξ βοηθήματος

1.             Το εφ' άπαξ βοήθημα καταβάλλεται, κατόπιν αιτήσεως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
2.             Η αναστολή της καταβολής της σύνταξης από το ταμείο κύριας ασφάλισης των μελών δεν αποτελεί λόγο μη καταβολής του εφ' άπαξ βοηθήματος.

Αρχή
Άρθρο 33 Παραγραφή - Συμψηφισμός - Εκχώρηση, Κατάσχεση

1.             Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των μελών ή δικαιούχων κατά του Ταμείου, επί του εφάπαξ βοηθήματος, είναι πέντε (5) ετών από την γέννηση της αξίωσης προς καταβολή και ενημέρωση του ενδιαφερομένου μέλους ή των νομίμων κληρονόμων του με συστημένη επιστολή.
2.             Κάθε οφειλή του Ταμείου προς μέλος του ή δικαιούχους αυτού, παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας αφότου κατέστη απαιτητή.
3.             Το Ταμείο δικαιούται να παρακρατεί τυχόν ανεξόφλητες και μη παραγραμμένες οφειλές εισφορών, κατά την καταβολή του εφ' άπαξ βοηθήματος στους δικαιούχους.
4.             Η αξίωση καταβολής του εφ' άπαξ βοηθήματος δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται, είναι δε αυτοδικαίως άκυρη κάθε εκχώρηση ή κατάσχεσή της, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί εκχωρήσεως ή κατασχέσεως υπέρ Δημοσίου.       

Αρχή
Άρθρο 34 Εσωτερικός Κανονισμός - Ειδικές Επιτροπές

Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συγκροτούν Ειδικές Επιτροπές, από μέλη του Ταμείου, για τη μελέτη, προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν το Ταμείο. Οι εισηγήσεις των Επιτροπών αυτών υποβάλλονται προς έγκριση στο όργανο του Ταμείου που τις συγκρότησε.

Αρχή
Άρθρο 35  Διάλυση του Ταμείου.  Τύχη της περιουσίας αυτού

Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, η περιουσία του Ταμείου μετατρέπεται σε Ομαδικό Συμβόλαιο των Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", με προσανατολισμό εφάπαξ παροχής ή/και βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μελών του.  Αν και κατά το χρόνο διάλυσης του Ταμείου δεν υπάρχει Ομαδικό Συμβόλαιο, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του Ταμείου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10, παρ. 3.5 του παρόντος.

Αρχή
Άρθρο 36 Προμήθειες
1.      Κάθε συμφωνία που συνομολογείται για λογαριασμό του Ταμείου για προμήθειες και εργασίες, γενικά διενεργείται ως ακολούθως:
α)      Χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, αν η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 15.000 Ευρώ. β)      Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, αν η δαπάνη υπερβαίνει τα 15.000 Ευρώ, αλλά όχι τα 25.000 Ευρώ.
γ)      Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από δημοσίευση σχετικής περιλήψεως στον ημερήσιο τύπο, αν η δαπάνη υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ, αλλά όχι τα 50.000 Ευρώ.
δ)      Με τακτικό δημόσιο διαγωνισμό, αν η δαπάνη υπερβαίνει τα 50.000 Ευρώ.
2.         Η συνομολόγηση των συμφωνιών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και, γενικώς, η διενέργεια των διαγωνισμών, ενεργείται από Επιτροπή Προμηθειών οριζόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.         Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προμηθειών υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ.
4.         Τα πιο πάνω ποσά αναπροσαρμόζονται κατ' έτος σύμφωνα με τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό που προσδιορίζεται από την Εθνική Στατιστική Αρχή
Αρχή
Άρθρο 37 Δάνεια

1. Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί προσωπικά τοκοχρεολυτικά δάνεια στους ασφαλισμένους του μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

2. Τα εν λόγω προσωπικά τοκοχρεολυτικά δάνεια χορηγούνται στους ασφαλισμένους του Ταμείου που έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπαγωγή στην ασφάλισή του. Η εξόφληση των δανείων τούτων ενεργείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις εντός (5) ετών. Η απόδοση των μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων διενεργείται με παρακράτηση του ποσού των δόσεων αυτών από τις αποδοχές του ασφαλισμένου της μισθοδοσίας της Εθνικής Ασφαλιστικής.

3. Το επιτόκιο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος των ποσών των δανείων, καθορίζονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ανάλογα με τις δυνατότητές του και τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, το επιτόκιο θα ορίζεται μεγαλύτερο από εκείνο των καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε αφαιρουμένων των υποχρεώσεων για φόρους κ.λπ. να απομένει ένα καθαρό κέρδος 10%. Το χορηγούμενο δάνειο δεν δύναται να είναι πάνω από 50% της δικαιούμενης παροχής (εφάπαξ ή εισφορές). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δύναται ανά πάσα στιγμή να αναστείλει την παροχή των δανείων, ή/και να αναπροσαρμόσει τους όρους αυτού.

4. Σε περίπτωση εξόδου εκ της υπηρεσίας του δανειοδοτούμενου, (ή θανάτου αυτού), παρακρατείται το δάνειο που χορηγήθηκε από τις παροχές αυτού ή των κληρονόμων. Σε περίπτωση που ο δανειοδοτούμενος δεν δικαιούται παροχές τηρείται η σύμβαση από αυτόν ή τους κληρονόμους του, σε διαφορετική δε περίπτωση το Ταμείο προβαίνει σε λήψη των νομίμων για την προστασία των συμφερόντων του μέτρων.

Αρχή
Άρθρο 38 Αγορά Ακινήτων - Ανοικοδόμηση

1.         Για την αγορά ακινήτου απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και ενημέρωση των μελών του.
α)    Στην απόφαση πρέπει να καθορίζεται και το ανώτατο όριο του ποσού που μπορεί να διατεθεί γι' αυτό το σκοπό. β)    Δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σε δυο τουλάχιστον ημερήσια φύλλα εφημερίδων που εκδίδονται στην έδρα του Ταμείου και σε δύο τουλάχιστον εκδόσεις τους.  Με την προκήρυξη πρέπει να καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή σχετικών προσφορών προς το Ταμείο μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη του 15θημέρου. γ)    Με την λήξη της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας το Δ.Σ. του Ταμείου επιλέγει μεταξύ των ακινήτων που έχουν προσφερθεί τα κατά την κρίσιν του κρινόμενα ως κατ' αρχήν κατάλληλα και ανταποκρινόμενα για τους σκοπούς που επιζητείται η αγορά. δ)    Τα κατά τ' ανωτέρω επιλεγμένα κατ' αρχήν κατάλληλα ακίνητα εκτιμώνται από  επιτροπή, που υποχρεούται στην σύνταξη λεπτομερούς πρακτικού εκτιμήσεως κάθε ενός ακινήτου, που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.  Η αμοιβή των μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. ε)    Μετά την υποβολή των εκθέσεων της εκτιμητικής επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά το σύνολο των συγκεντρωθέντων στοιχείων και επιλέγει το ακίνητο που θα αγοράσει με αιτιολογημένη απόφασή του. στ)  Οι δαπάνες των εκτιμήσεων βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Ταμείο.

Αρχή
Άρθρο 39 Γενικές διατάξεις

1. Θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τους νόμους για τα αλληλοβοηθητικά ταμεία και από τον Αστικό Κώδικα.
2. Το εφάπαξ βοήθημα του κλάδου αυτού καθώς και οι όροι χρηματοδότησης δύνανται να ανακαθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση των οργάνων διοίκησης του νέου φορέα και σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που υποβάλλεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και εγκρίνεται με την ίδια απόφαση.
3. Αναλογιστικές μελέτες εκπονούνται υποχρεωτικά από το νέο ταμείο κάθε δυο (2) χρόνια για την διαπίστωση της οικονομικής του πορείας και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Αρχή
Άρθρο 40 Ακροτελεύτια διάταξη

Το παρόν Καταστατικό αναμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 5.12.2011.
Οι αναμορφωθείσες - τροποποιηθείσες, κατά τα ανωτέρω, διατάξεις του Καταστατικού ισχύουν και έχουν πλήρη εφαρμογή από της ημερομηνίας εγκρίσεώς τους από το αρμόδιο Δικαστήριο και καταχωρήσεώς τους στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

Αρχή