Διαδοχική Ασφάλιση. Ερωτήσεις και Απαντήσεις (δεύτερο μέρος)

Ερώτημα:       "Είμαι άνδρας 50 ετών και έχω 10 χρόνια ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. (από τα οποία τα 2 χωρίς επικουρική ασφάλιση) και 15 χρόνια ασφάλισης στο Τ.Α.Π.Ε.  Δικαιούμαι κύριας και επικουρικής σύνταξης και πως θα υπολογισθεί αυτή;"

Απάντηση:
α.      Έχετε υπαχθεί το πρώτο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. πριν από την 01/01/1983.  Επομένως, δικαίωμα σε σύνταξη από το Τ.Α.Π.Ε., με παραίτηση, θεμελιώνεται το νωρίτερο το έτος 2.014 οπότε θα πραγματοποιήσετε συνολική ασφάλιση 35 ετών.  Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
          Εάν, όμως, αναγνωρίσετε στην ασφάλιση τυχόν στρατιωτική υπηρεσία (Σ.Υ.) ο χρόνος συνταξιοδότησης συντομεύεται αναλόγως, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας αν την εξαγοράσετε εσείς εξ ιδίων.
β.      Από το ΤΕΑΑΠΑΕ (επικουρικό) σύνταξη θα δικαιωθείτε με την πραγματοποίηση και σε αυτό 35ετούς ασφάλισης (πραγματικά και με αναγνώριση της Σ.Υ.).
          Πάντως με το πρόσφατο ν.3232/2004, άρθρ. 20, παρ. 1, οι ασφαλισμένοι που έχουν 35ετή ασφάλιση σε φορέα κύριας ασφάλισης συνταξιοδοτούνται και από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 7.500 Ημέρες Εργασίας (25ετία).
γ.       Το ποσό της σύνταξης θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης.  Το Ταμείο αυτό θα επιβαρυνθεί με τόσα 35μπτα του ποσού αυτού, όσα τα έτη ασφάλισης σε τούτο (25/35).  Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 20% (έτη 10x2%) του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.
          Από το Επικουρικό η σύνταξη υπολογίζεται αλλιώς.  Η σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης υπολογίζεται στο 80% του κάθε φορά ανώτατου ορίου συντάξιμων αποδοχών, το οποίο για το έτος 2004 ανέρχεται σε 816 Ευρώ.  Το ποσό που θα βαρύνει το ΤΕΑΑΠΑΕ θα είναι το κλάσμα του 80% του ως άνω ποσού, με αριθμητή τα έτη ασφάλισης σε αυτό και παρονομαστή τα 35 έτη ασφάλισης.
          Το μέρος που βαρύνει το άλλο επικουρικό Ταμείο θα υπολογισθεί αναλόγως με βάση τη νομοθεσία του.
δ.      Δικαίωμα σε σύνταξη με καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την Εταιρία (εθελουσία έξοδος), ήδη έχετε συμπληρώσει από το Τ.Α.Π.Ε.  Από το ΤΕΑΑΠΑΕ απαιτείται η πραγματοποίηση 25ετούς ασφάλισης, χωρίς τη Σ.Υ.
ε.       Εν πάση περιπτώσει, το ποσό της σύνταξης του Τ.Α.Π.Ε. που θα αντιστοιχεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το ΤΕΑΑΠΑΕ για το άλλο επικουρικό θα αρχίσει να καταβάλλεται το έτος 2014, αμέσως.Ερώτημα:       "Είμαι άντρας 50 ετών και είχα 4 χρόνια στο Ι.Κ.Α. και 21 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε.  Δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ με εθελουσία και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
α.      Δικαιούσθε σύνταξης από το Τ.Α.Π.Ε. αν καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας από την εταιρία (εθελουσία έξοδος).
          Από το ΤΕΑΑΠΑΕ θα δικαιωθείτε σύνταξη αν έχετε και σε αυτό 25ετή ασφάλιση.  Αν όχι, ή θα συμπληρώσετε με πραγματική ασφάλιση ή με προαιρετική.
β.      Το ποσό της σύνταξης θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης.  Το Ταμείο αυτό θα επιβαρυνθεί με τόσα 35μπτα του ποσού αυτού, όσα τα έτη ασφάλισης σε τούτο (21/25).  Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 8% επί του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.
          Από το Επικουρικό η σύνταξη υπολογίζεται αλλιώς.  Η σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης υπολογίζεται στο 80% του κάθε φορά ανώτατου ορίου συντάξιμων αποδοχών, το οποίο για το έτος 2004 ανέρχεται σε 816 Ευρώ.  Το ποσό που θα βαρύνει το ΤΕΑΑΠΑΕ θα είναι το κλάσμα του 80% του ως άνω ποσού, με αριθμητή τα έτη ασφάλισης σε αυτό και παρονομαστή τα 35 έτη ασφάλισης.Ερώτημα:       "Είμαι άνδρας 50 ετών και είχα 3 χρόνια στο Δημόσιο και 23 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε.  Δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ με εθελουσία και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
α.      Τα 3 έτη στο Δημόσιο προφανώς ανάγονται πριν από το 1983.  Αν είναι έτσι αναγνωρίζονται στο Τ.Α.Π.Ε. με εξαγορά, εφόσον δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο Δημόσιο.  Η εξαγορά υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου που είχατε κατά την έξοδό σας από το Δημόσιο, προσαυξημένου με τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και εξομάλυνσης, όπως ισχύουν κάθε φορά.
          Στο ποσό που θα προκύψει υπολογίζονται εισφορές για κάθε μήνα εξαγοραζόμενης υπηρεσίας
§                6,67% που βαρύνει εσάς, ως ασφαλισμένο,
§                13,33% που βαρύνει το Δημόσιο, ως εργοδότη.
          Η εισφορά που βαρύνει εσάς εξοφλείται ή εφάπαξ, οπότε το συνολικό ποσό μειούται κατά 10% ή σε 48 μηνιαίες δόσεις.
          Ο ούτως αναγνωριζόμενος χρόνος εξομοιούται απολύτως προς χρόνο ασφάλισης στο Τ.Α.Π.Ε. και αξιοποιείται σε κάθε περίπτωση και για την εθελουσία έξοδο.  Δεν έχει δηλαδή τη μορφή της διαδοχικής ασφάλισης.  Συνεπώς, η σύνταξη του Τ.Α.Π.Ε. θα υπολογισθεί σε 26/35 του 80% του συντάξιμου μισθού, ωσάν η ασφάλιση να πραγματοποιήθηκε σε αυτό.
β.      Από το Επικουρικό η σύνταξη υπολογίζεται αλλιώς.  Η σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης υπολογίζεται στο 80% του κάθε φορά ανώτατου ορίου συντάξιμων αποδοχών, το οποίο για το έτος 2004 ανέρχεται σε 816 Ευρώ.  Το ποσό που θα βαρύνει το ΤΕΑΑΠΑΕ θα είναι το κλάσμα του 80% του ως άνω ποσού, με αριθμητή τα έτη ασφάλισης σε αυτό και παρονομαστή τα 35 έτη ασφάλισης.
          Το μέρος που βαρύνει το άλλο επικουρικό Ταμείο θα υπολογισθεί αναλόγως με βάση τη νομοθεσία του.Ερώτημα:       "Είμαι άνδρας 52 ετών και έχω 28 έτη ασφάλιση διαδοχικά σε 3 Ταμεία (Ν.Α.Τ. 6 χρόνια, Ι.Κ.Α. 10 χρόνια και Τ.Α.Π.Ε. 12 χρόνια).  Πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου με και χωρίς τη διαδικασία της εθελουσίας;"

Απάντηση:
1.             Προδήλως αλλάξατε φορείς ασφάλισης, από το Ν.Α.Τ. στο Ι.Κ.Α. και από το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε., μετά την 01/01/1979.
2.             Με την αποδοχή της άποψης αυτής, το ποσό της σύνταξης θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης.  Το Ταμείο αυτό θα επιβαρυνθεί με 12/28 του ποσού αυτού ή ποσοστό 27,432% στο 80% του συντάξιμου μισθού.  Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 20% (έτη 10 x 2%) του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από τη διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.
          Το αυτό θα ισχύσει και για την ασφάλισή σας στο Ν.Α.Τ.  Το Τ.Α.Π.Ε. θα απονείμει τη σύνταξη υπολογίζοντας αυτή σε ποσοστό σε 12% (6 x 2) των μέσων συντάξιμων αποδοχών του Ν.Α.Τ., το ύψος των οποίων θα γνωστοποιήσει το Ταμείο αυτό στο Τ.Α.Π.Ε.
3.             Όμως, ανακύπτει για σας θέμα επικουρικής σύνταξης.  Αν δεν έχετε ανάλογη ασφάλιση σε επικουρικό Ταμείο (ΤΕΑΑΠΑΕ, ΕΤΕΑΜ ή άλλο) δεν θα δικαιούσθε επικουρικής σύνταξης.Ερώτημα:       "Είμαι άνδρας 50 ετών και είχα 5 χρόνια στο Τ.Ε.Β.Ε. και 20 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε.  Δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ με εθελουσία και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
1.             Δικαιούσθε να συνταξιοδοτηθείτε από το Τ.Α.Π.Ε., εάν η Εταιρία καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας (εθελουσία έξοδος).
          Το ποσό της σύνταξης θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης.  Το Ταμείο αυτό θα επιβαρυνθεί με 20/25 του ποσού αυτού ή ποσοστό 45,72% επί του 80% του συντάξιμου μισθού.  Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. και το οποίο ανέρχεται σε 15% (έτη 5 x 3%), υπολογιζόμενο στις συντάξιμες αποδοχές στις οποίες θα μετατραπούν οι τρέχουσες τιμές των εισφορών των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες ασφαλιστήκατε στο παρελθόν.
2.             Ενδέχεται όμως να ανακύψει για σας θέμα επικουρικής σύνταξης.  Αν για την ασφάλισή σας στο Τ.Ε.Β.Ε. δεν ασφαλισθήκατε ταυτόχρονα και σε επικουρικό Ταμείο, δεν θα δικαιωθείτε επικουρικής σύνταξης.  Μπορείτε όμως να συμπληρώσετε το κενό με προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στο ΤΕΑΑΠΑΕ. Ερώτημα:       "Είμαι άνδρας 53 ετών και είχα 7 χρόνια στο Ι.Κ.Α., 2 χρόνια στο Τ.Ε.Β.Ε. και 20 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε.  Δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
1.             Το ανώτερο που μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με παραίτηση, χωρίς εθελουσία έξοδο, είναι το έτος 2010, οπότε θα έχετε 35ετή συνολική ασφάλιση.
2.             Το ποσό της κύριας σύνταξης θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με τέσσερις τρόπους:
·               Για το χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2007 το Ταμείο αυτό θα υπολογίσει τη σύνταξη με βάση όλο το μέχρι τότε χρόνο ασφάλισης και θα απονείμει το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλισή του, ήτοι 23/32 (έτη 20 μέχρι σήμερα και 3 μέχρι 31/12/2007) ή ποσοστό 52,578% του συντάξιμου μισθού.
·               Για τα έτη ασφάλισης 2008-2010 το Τ.Α.Π.Ε. θα υπολογίσει τη σύνταξη με ποσοστό σύνταξης 6,6% (έτη 3 x 2,2%) στο μέσο μισθό της 3ετίας αυτής.
·               Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 14% (έτη 7 x 2%) του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.
·               Τέλος, όσον αφορά την ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε. και πάλι το Τ.Α.Π.Ε. θα απονείμει τη σύνταξη.  Η σύνταξη αυτή, θα ανέλθει σε 6% (έτη 2 x 3%) ποσοστό που θα υπολογισθεί στις συντάξιμες αποδοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ασφαλιστικών κατηγοριών που καταβλήθηκαν στο παρελθόν, αφού αυτές αναχθούν σε τρέχουσες τιμές.Ερώτημα:       "Είμαι άνδρας 56 ετών και έχω 21 χρόνια στο Ι.Κ.Α. και 7 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε. (01/09/1997).  Πότε δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ (χωρίς να κάνω χρήση εθελουσίας) και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
1.             Την 25ετή ασφάλιση πραγματοποιήσατε το έτος 2001.  Συνεπώς, δικαίωμα σε σύνταξη με παραίτηση θεμελιώνετε με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας, το έτος 2010, οπότε στην ασφάλιση θα έχετε 34 ετών ασφάλιση.
2.             Το ποσό της κύριας σύνταξης θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με τρεις τρόπους:
·               Για το χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2007 το Ταμείο αυτό θα υπολογίσει τη σύνταξη με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2007 και θα απονείμει το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλισή του μέχρι τότε, ήτοι 10/31 (7 μέχρι σήμερα και 3 μέχρι 31/12/2007).
·               Για τα έτη ασφάλισης 2008-2010 το Τ.Α.Π.Ε. θα υπολογίσει τη σύνταξη με ποσοστό σύνταξης 6,6% (έτη 3 x 2,2%) στο μέσο μισθό της 3ετίας αυτής.
·               Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 42% (έτη 21 x 2%) του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.
Τα ποσά σύνταξης Τ.Α.Π.Ε. και Ι.Κ.Α. θα σας καταβληθούν αμέσως.
3.      Ταυτόχρονα σύνταξης θα δικαιωθείτε και από το ΤΕΑΑΠΑΕ.  Από αυτό η σύνταξη υπολογίζεται αλλιώς.  Για 35 έτη ασφάλισης υπολογίζεται στο 80% του κάθε φορά ανώτατου ορίου συντάξιμων αποδοχών, το οποίο για το έτος 2004 ανέρχεται σε 816 Ευρώ.  Το ποσό που θα βαρύνει το ΤΕΑΑΠΑΕ θα είναι το κλάσμα του 80% του ως άνω ποσού, με αριθμητή τα έτη ασφάλισης σε αυτό και παρονομαστή τα 35 έτη ασφάλισης.Ερώτημα:       "Είμαι γυναίκα με 3 παιδιά από τα οποία τα 2 είναι σήμερα ενήλικα, και έχω 20 έτη συντάξιμη υπηρεσία.  Δικαιούμαι σύνταξη;"

Απάντηση:
Βεβαίως και δικαιούσθε σύνταξης από το Τ.Α.Π.Ε., έστω και αν τα 3 παιδιά σας ενηλικιωθούν όταν θα ασκήσετε το δικαίωμα.

Ωστόσο, εάν στα 20 έτη ασφάλισής σας περιλαμβάνεται και ασφάλιση στο Ι.Κ.Α., τότε θα εφαρμοσθούν οι κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης, με ενδεχόμενο το ποσό της σύνταξης που βαρύνει το Ίδρυμα να καταβληθεί όλο πολύ αργότερα ή αμέσως μειωμένο κατά 3% για κάθε έτος ηλικίας που λείπει μέχρι να συμπληρωθεί η ηλικία που απαιτεί η νομοθεσία του Ι.Κ.Α.  Τούτο γιατί η μητέρα με 20 έτη ασφάλισης και 3 παιδιά δεν θεμελιώνει δικαίωμα χωρίς όριο ηλικίας.

Ειδικότερα, η σύνταξη που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. θα καταβληθεί από το Τ.Α.Π.Ε.
α.      Στο 55ο έτος της ηλικίας εάν κατά τη συμπλήρωσή του έχετε ανήλικο παιδί.
β.      Από το 50ο μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας εάν έχετε ανήλικο.
γ.       Στο 57ο έτος της ηλικίας σας εφόσον τότε θα έχετε στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και Τ.Α.Π.Ε. 10.000 Ημέρες Εργασίας (Η.Ε.) ή αντίστοιχα 33 έτη και 4 μήνες.
δ.      Στο 58ο έτος της ηλικίας σας εφόσον τότε θα έχετε στην ασφάλιση Τ.Α.Π.Ε. και Ι.Κ.Α. 10.500 Η.Ε. ή αντίστοιχα 33 έτη ασφάλισης.
ε.       Στο 60ο έτος της ηλικίας σας με όση ασφάλιση θα έχετε τότε.
στ.     Στο 55ο έτος της ηλικίας σας με όση ασφάλιση θα έχετε τότε, οπωσδήποτε όμως ανά 100 Η.Ε. στην ασφάλιση τα τελευταία 5 ημερολογιακά έτη τα προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄-ε΄, η σύνταξη θα υπολογισθεί χωρίς μείωση.  Τουναντίον, στις περιπτώσεις β΄ και στ΄ το ποσό της πλήρους σύνταξης θα είναι μειωμένο κατά 1/267 για κάθε μήνα που λείπει από το πλήρες όριο ηλικίας 55ο και 60ο αντίστοιχα.
Ερώτημα:       "Είμαι γυναίκα 45 ετών και έχω 18 χρόνια στο Ι.Κ.Α. και 7 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε. (από 01/09/1997).  Δεν έχω παιδί.  Αν θελήσω να φύγω με εθελουσία πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
Η σύνταξη θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης.  Το Ταμείο αυτό θα επιβαρυνθεί με τόσα 35μπτα του ποσού αυτού, όσα τα έτη ασφάλισης σε τούτο (7/25).  Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 36% του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη, δηλαδή 21,349%.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.Ερώτημα:       "Είμαι γυναίκα 48 ετών και έχω 20 χρόνια στο Ι.Κ.Α. και 7 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε. (01/09/1997), με ανήλικο παιδί.  Δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ με εθελουσία και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
α.      Δικαιούσθε συντάξεως εάν σας καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας από την εταιρία (εθελουσία έξοδος).  Το ποσό της σύνταξης από το Τ.Α.Π.Ε. θα υπολογισθεί με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης.  Το Ταμείο αυτό θα επιβαρυνθεί με τόσα 35μπτα του ποσού αυτού, όσα τα έτη ασφάλισης σε τούτο (7/27).  Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 40% του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη, δηλαδή 21,345%.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.
β.      Επίσης, σύνταξης δικαιούσθε και από το Επικουρικό εάν όλος ο χρόνος ασφάλισης διανύθηκε και στο ΤΕΑΑΠΑΕ.Ερώτημα:       "Είμαι γυναίκα 53 ετών και έχω 19 χρόνια στο Ι.Κ.Α. και 7 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε. (01/09/1997), με ανήλικο παιδί.  Πότε δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ (χωρίς να κάνω χρήση εθελουσίας) και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
Ως μητέρα με ανήλικο παιδί δικαιούσθε ήδη σύνταξης.  Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να το ασκήσετε από τώρα και οποτεδήποτε στο μέλλον έστω και αν, όταν το ασκήσετε, το παιδί ενηλικιωθεί.

Πάντως, αν το ασκήσετε μέσα στα 2004, το ποσό της σύνταξης θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης.  Το Ταμείο αυτό θα επιβαρυνθεί με 7/26 του ποσού αυτού ή ποσοστό 16,002% στο 80% του συντάξιμου μισθού.  Το ίδιο Ταμείο θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 38% (έτη 19 x 2%) του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη, το έτος 2004 ανέρχεται σε 21,349%.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.

Πάντως, η σύνταξη για την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. θα μειωθεί κατά 9% λόγω συνταξιοδότησης στο 53 έτος της ηλικίας σας αντί των 55 ετών που καταβάλλεται η πλήρης σύνταξη.

Από το Επικουρικό η σύνταξη υπολογίζεται αλλιώς.  Η σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης υπολογίζεται στο 80% του κάθε φορά ανώτατου ορίου συντάξιμων αποδοχών, το οποίο για το έτος 2004 ανέρχεται σε 816 Ευρώ.  Το ποσό που θα βαρύνει το ΤΕΑΑΠΑΕ θα είναι το κλάσμα του 80% του ως άνω ποσού, με αριθμητή τα έτη ασφάλισης σε αυτό και παρονομαστή τα 35 έτη ασφάλισης.Ερώτημα:       "Είμαι γυναίκα 53 ετών και έχω 19 χρόνια στο Ι.Κ.Α. και 7 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε. (01/09/1997), χωρίς ανήλικο παιδί.  Πότε δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ (χωρίς να κάνω χρήση εθελουσίας) και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
Το έτος 2003 είχατε πραγματοποιήσει 25ετή συντάξιμη υπηρεσία.  Ήδη το δικαίωμα σύνταξης είναι θεμελιωμένο.  Για να έχετε όμως και αξίωση στο ποσό της σύνταξης πρέπει να συμπληρώσετε και το 60ό έτος της ηλικίας, ήτοι το 2011.

Μέχρι τότε δεν γνωρίζουμε τι αλλαγές θα επέλθουν στην κοινωνική ασφάλιση, μερικές από τις οποίες έχουν δυστυχώς δρομολογηθεί για μετά το 2008.  Επομένως, παρέλκουν οι υπολογισμοί του ποσού της σύνταξης.Ερώτημα:       "Είμαι γυναίκα 53 ετών και έχω 19 χρόνια στο Ι.Κ.Α. και 7 χρόνια στο Τ.Α.Π.Ε. (01/09/1997), με ανήλικο παιδί.  Παράλληλα, στο διάστημα της ασφάλισης στο Τ.Α.Π.Ε. έχω πάρει 2 χρόνια άδεια άνευ αποδοχών (λόγω μητρότητας).  Πότε δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ (με ή χωρίς να κάνω χρήση εθελουσίας) και πως θα υπολογισθεί η σύνταξή μου;"

Απάντηση:
Τα έτη ασφάλισης αντί 26 (19 και 7) μειώνονται σε 24.

Σύνταξη δεν δικαιούσθε γιατί σας λείπει η 25ετής ασφάλιση.  Όταν συμπληρωθεί, επανερχόμαστε στο ερώτημα.