Διαδοχική Ασφάλιση. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ερώτημα:
"Είμαι άνδρας 50 ετών και έχω 10 χρόνια ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. (από τα οποία τα 2 χωρίς επικουρική ασφάλιση) και 15 χρόνια ασφάλισης στο Τ.Α.Π.Ε.  Δικαιούμαι κύριας και επικουρικής σύνταξης και πως θα υπολογισθεί αυτή;"

Απάντηση:
α.      Έχετε υπαχθεί το πρώτο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. πριν από την 01/01/1983.  Επομένως, δικαίωμα σε σύνταξη από το Τ.Α.Π.Ε., με παραίτηση, θεμελιώνεται το νωρίτερο το έτος 2014 οπότε θα πραγματοποιήσετε συνολική ασφάλιση 35 ετών.  Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
          Εάν, όμως, αναγνωρίσετε στην ασφάλιση τυχόν στρατιωτική υπηρεσία (Σ.Υ.) ο χρόνος συνταξιοδότησης συντομεύεται αναλόγως, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας αν την εξαγοράσετε εσείς εξ ιδίων.
β.      Από το ΤΕΑΑΠΑΕ (επικουρικό) σύνταξη θα δικαιωθείτε με την πραγματοποίηση και σε αυτό 35ετούς ασφάλισης (πραγματικά και με αναγνώριση της Σ.Υ.).
          Πάντως με το πρόσφατο ν.3232/2004,  άρθρ. 20, παρ. 1, οι ασφαλισμένοι που έχουν 35ετή ασφάλιση σε φορέα κύριας ασφάλισης συνταξιοδοτούνται και από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 7.500 Ημέρες Εργασίας (25ετία).
γ.       Το ποσό της σύνταξης θα υπολογισθεί από το Τ.Α.Π.Ε. με βάση όλο το χρόνο ασφάλισης.  Το Ταμείο αυτό θα επιβαρυνθεί με τόσα τριακοστά πέμπτα του ποσού αυτού, όσα τα έτη ασφάλισης σε τούτο (25/35).  Το ίδιο Ταμείο (Τ.Α.Π.Ε.) θα σας απονείμει και το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το οποίο ανέρχεται περίπου σε 20% (έτη 10x2%) του μέσου μισθού των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας ασφάλισης στο Ίδρυμα, αναπροσαρμοσμένου του μισθού αυτού με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη.  Το μέσο μισθό θα γνωστοποιήσει το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.
          Από το Επικουρικό η σύνταξη υπολογίζεται αλλιώς.  Η σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης υπολογίζεται στο 80% του κάθε φορά ανώτατου ορίου συντάξιμων αποδοχών, το οποίο για το έτος 2004 ανέρχεται σε 816 Ευρώ.  Το ποσό που θα βαρύνει το ΤΕΑΑΠΑΕ θα είναι το κλάσμα του 80% του ως άνω ποσού, με αριθμητή τα έτη ασφάλισης σε αυτό και παρονομαστή τα 35 έτη ασφάλισης.
          Το μέρος που βαρύνει το άλλο Επικουρικό Ταμείο θα υπολογισθεί αναλόγως με βάση τη νομοθεσία του.
δ.      Δικαίωμα σε σύνταξη με καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την Εταιρία (εθελουσία έξοδος), ήδη έχετε συμπληρώσει από το Τ.Α.Π.Ε.  Από το ΤΕΑΑΠΑΕ απαιτείται η πραγματοποίηση 25ετούς ασφάλισης, χωρίς τη Σ.Υ.
ε.       Εν πάση περιπτώσει, το ποσό της σύνταξης του Τ.Α.Π.Ε. που θα αντιστοιχεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και το ΤΕΑΑΠΑΕ για το άλλο επικουρικό θα αρχίσει να καταβάλλεται το έτος 2014, αμέσως.

Παράδειγμα:
 "Άνδρας που ασφαλίσθηκε για πρώτη φορά στο Ι.Κ.Α. από 01/01/1975 (όταν προσλήφθηκε στον Αστέρα).  Στο Ι.Κ.Α. παρέμεινε ασφαλισμένος μέχρι 30/09/1997, όπου η εταιρία συγχωνεύθηκε με την ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.  Έκτοτε ασφαλίζεται στο Τ.ΑΠ.Ε.  Σύνολο ασφάλισης 30 έτη, από τα οποία, 22 έτη και 9 μήνες στο Ι.Κ.Α. και 7 έτη και 3 μήνες στο Τ.Α.Π.Ε.
Ερώτημα:  Πως θα υπολογισθεί η σύνταξη με βάση την Διαδοχική Ασφάλιση;

Απάντηση: Το Τ.Α.Π.Ε. που είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, είναι στην παρούσα περίπτωση και ο απονέμων τη σύνταξη φορέας.  Θα απονείμει σύνταξη 30 ετών, ωσάν όλη η ασφάλιση να διανύθηκε στο Ταμείο αυτό, αλλά θα υπολογίζει το ποσό σύνταξης που το βαρύνει σε 7 και 3/12 του όλου ποσού που θα προκύψει.

Επίσης, θα απονείμει το Τ.Α.Π.Ε. τη σύνταξη που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., υπολογίζοντας αυτή σε 45,5% (δηλαδή 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε έτος ασφάλισης του Ι.Κ.Α.) υπολογιζόμενο στο Μέσο Μισθό (Μ.Μ.) των τελευταίων 1.000 Ημερών Εργασίας (Η.Ε.) ασφάλισης του Ι.Κ.Α.

Ο μέσος αυτός μισθός γνωστοποιείται για κάθε ασφαλισμένο από το Ι.Κ.Α. στο Τ.Α.Π.Ε.  Το τελευταίο αυτό Ταμείο (Τ.Α.Π.Ε.) τον αναπροσαρμόζει με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από τη διακοπή της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης για σύνταξη (βλ. τους Δ.Τ.Κ. στο τέλος).  Στο παράδειγμά μας, ο Δ.Τ.Κ. είναι 21,349% (2003 Δ.Τ.Κ. 114,108 - 92,759 του έτους 1997 = 21,349%).

Το ποσό σύνταξης που θα προκύψει αποτελεί τη σύνταξη που αναλογεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.

Τα δύο ποσά που προκύπτουν (Τ.Α.Π.Ε. και Ι.Κ.Α.) αποτελούν το σύνολο της σύνταξης που απονέμει το Τ.Α.Π.Ε.  Στο ποσό αυτό προστίθενται και οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, κ.λπ. που χορηγεί το Τ.Α.Π.Ε.

Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι ο Μέσος Μισθός των 1.000 Η.Ε. των ετών 1994-1997 ανήκε σε ένα από τα ποσά της στήλης 2 του επόμενου πίνακα, η σύνταξη για τα 22 έτη και 9 μήνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. θα ανέλθει στο αντίστοιχο ποσό της στήλης 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ασφ. Κλ. Ι.Κ.Α.
Μ.Μ. τελευταίων 1.000 Η.Ε. ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. σε δρχ.
Συντάξιμος μισθός ποσών της στήλης 2
Αναπροσαρμοσμένος Σ.Μ. με ποσοστό Δ.Τ.Κ. 21,349%
Αναλογούσα σύνταξη Ι.Κ.Α. στο ποσό της στήλης 5 με 45,5%
Αναλογούσα σύνταξη Ι.Κ.Α. με την παλαιά μέθοδο Δ.Α. περίπου
Σε δρχ.
Σε €
1
2
3
4
5
6
7
19η
339.500-357.750
347.000
1.018,34
1.235,75
562,27
637,64
20η
357.751-374.250
364.000
1.068,23
1.296,29
589,81
654,54
21η
374.251-390.250
380.500
1.116,65
1.355,04
616,54
654,54
22η
390.251-407.750
396.750
1.164,34
1.412,91
642,88
654,54
23η
407.751-427.000
415.250
1.218,64
1.478,81
672,86
654,54
24η
427.001-446.500
434.750
1.275,86
1.501,10
683,00
654,54
25η
446.501-465.750
454.250
1.333,09
1.501,10
683,00
654,54
26η
465.751-485.500
473.750
1.390,32
1.501,10
683,00
654,54
27η
485.501-504.250
493.000
1.446,81
1.501,10
683,00
654,54
28η
504.251-524.250
511.500
1.501,10
1.501,10
683,00
654,54
 
Παρατηρήσεις:

1η      Δεν περιελήφθησαν στον πίνακα αποδοχές μικρότερες της 19ης ασφαλιστικής κλάσεως του Ι.Κ.Α. της εποχής 1997.

2η      Οι αποδοχές της 4ης στήλης από € 1.275,86 και άνω (ασφαλ. κλάσεις 24-28) δεν μπορούν να αναπροσαρμοστούν σε αποδοχές άνω των 1.501,10 € που είναι οι αντιστοιχούσες στο 25πλάσιο του Τεκμαρτού Ημερομισθίου (στήλες 3 & 4) της ανώτατης (28ης) ασφαλ. κλάσης, το έτος 1997, πέρα του οποίου δεν νοείται συντάξιμος μισθός.

3η      Για τους υπαλλήλους της πρώην Α.Ε. Αστήρ, τα ποσά των στηλών 1 έως και 5 είναι σταθερά.  Όταν ο υπάλληλος στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. πραγματοποίησε περισσότερα ή λιγότερα των 22 ετών και 9 μηνών του παραδείγματός μας, το 45,5% της στήλης 6 αυξομειώνεται αναλόγως.

4η      Η στήλη 7 μας δίνει το ποσό της σύνταξης που θα βάρυνε το Ι.Κ.Α. με το παλαιό σύστημα υπολογισμού της Διαδοχικής Ασφάλισης.  Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά της στήλης 4 προσαυξάνονται με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,436 κατά μέσο όρο και μέχρι το ποσό των 1.501,10 € που είναι, όπως ήδη σημειώσαμε, οι αντιστοιχούσες στο 25πλάσιο του της ανωτάτης (28ης) ασφαλιστικής κλάσης, το έτος 1997, στην οποία ανήκουν οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές όλων των ασφαλιστικών κλάσεων.
          Η στήλη εμφανίζει μεγαλύτερη σύνταξη στις πρώτες τέσσερις (19η-22η) ασφαλιστικές κλάσεις και μικρότερη στις υπόλοιπες.

5η      Για την επικουρική σύνταξη ισχύει ό,τι ίσχυε στο παρελθόν.