Ερμηνευτική εγκύκλιος για αναγνώριση χρόνου κυοφορίας και λοχείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  :  Α
ΤΑΧ. ΔΝ/ΣΗ       :   Σταδίου 29                        ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :   101 10
ΤELEFAX           :   210-3368148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   A. Καραμπλιάνη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      :    210-3368157
Αθήνα   23   ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004     
 Α.Π.  Φ80000/οικ.8842/382

ΠΡΟΣ:  Όλους τους Φορείς Επικουρικής Aσφάλισης και Πρόνοιας


ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004.

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 48 τεύχος Α έχει δημοσιευθεί ο ν.3232/2004:"ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". Ως προς τη ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου22 (αναγνώριση χρόνου κυοφορίας και λοχείας) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναγνωριζόμενος Χρόνος

Με το πρώτο εδάφιο δίδεται στις ασφαλισμένες των φορέων επικουρικής ασφάλισης και προνοίας η δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο κυοφορίας και λοχείας, για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στον φορέα κύριας ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατ'αρχήν ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε κάθε περίπτωση, εκτός από την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που απαιτούν μόνο χρόνο πραγματικής ασφάλισης. Επίσης με την αναγνώριση του χρόνου αυτού είναι δυνατή η συμπλήρωση των μεταβατικών συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων του ΕΤΕΑΜ, όπως αυτές ισχύουν.
Δεδομένου ότι από τη διατύπωση του εδαφίου δεν τίθεται περιορισμός, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται και για την προσαύξηση του ποσού της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης.
Με το δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι  μέγιστος αναγνωριζόμενος χρόνος  είναι ο αντίστοιχος χρόνος του φορέα κύριας ασφάλισης.

Τρόπος Αναγνώρισης

Με το τρίτο εδάφιο ορίζεται ότι η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου πραγματοποιείται μετά από  αίτησή της ασφαλισμένης στο φορέα επικουρικής ασφάλισης στον οποίο υπήγετο πριν από το χρόνο αυτό και για την εξαγορά του καταβάλλεται από την ίδια το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες υπολογίζονται επί των αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης και δεν είναι δυνατόν να υπολείπονται του εικοσιπενταπλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει  κατά το χρόνο αυτό. Το προκύπτον ποσό εξοφλείται εφάπαξ ή σε μηνιαίες άτοκες δόσεις, τόσες όσοι οι αναγνωριζόμενοι μήνες (εδάφιο 4).
Διευκρινίζεται ότι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς είναι τα ποσοστά εισφορών που καταβάλλει η ασφαλισμένη για την απασχόλησή της κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Δεδομένου ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος αναλογεί σε ημέρες απουσίας από την εργασία για την αναγνώριση υπολογίζονται εικοσιπέντε (25) ημέρες ανά μήνα.

Επιλογή φορέα αναγνώρισης

Με το πέμπτο εδάφιο προβλέπεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η ασφαλισμένη είχε υπαχθεί νόμιμα σε περισσότερους του ενός φορείς επικουρικής ασφάλισης, η αναγνώριση πραγματοποιείται σε έναν φορέα τον οποίο επιλέγει η ίδια.Εσωτερική Διανομή:                                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
1. Γραφείο κ.Υφυπουργού                                                                            Δρ. ΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κοιν. Ασφ/σης
4. Ολες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
4. Δ/νση Πρόσθετης Ασφ/σης Τμ. Α, Β,  Γ (3)