Απόφαση διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠΕ

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
ΦΕΚ 247/14.10.2004

Με την υπ' αριθ. Φ 10028/17155/721/1.10.2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διορίζονται στο Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η Εθνική", τα παρακάτω πρόσωπα:
α) Πρόεδρος ο Γρηγόρης Χατζής και αναπληρωτής του ο Ηλίας Ζήσης.

β) Ο Ζάχαρης Ευάγγελος, εκπρόσωπος τον εργοδοτών, τακτικό μέλος και αναπληρωματικό ο Μελετόπουλος Λεωνίδας, ομοίως.

γ) Οι Νικολάου Άγγελος και Πετσαλάκης Ιωάννης, εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, τακτικά μέλη και αναπληρωματικά αντίστοιχα οι Κόλλιας Ιωάννης και Ντίνας Βάϊος, ομοίως.

δ) Ο Καρακώστας Μάριος, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, τακτικό μέλος και αναπληρωματικό ο Καλύβας Κωνσταντίνος, ομοίως.

Κυβερνητικός Επίτροπος ο Γεώργιος Μπόρας, υπάλληλος με Α΄ βαθμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με αναπληρώτρια του την Φιλιππακοπούλου Βασιλική, ομοίως.

Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) χρόνια.

Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ