Απόφαση για αυξήσεις συντάξεων το 2005

Αριθμός
10028/6365/489
Ετος
2005
Φ.Ε.Κ.
Β/390
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2084/1992  (165Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Ν. 1558/1985 (137Α), του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985  (157Α), του π.δ 372/1995 (201Α) και της υπ’ αριθ. Υ1/10.3.2004 (513Β) απόφασης του Πρωθυπουργού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985  που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992  (154Α ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (38Α).
4. Το υπ’ αριθμ. 8323/87/3.3.2005 έγγραφο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η ΕΘΝΙΚΗ" που διατυπώθηκε κατά την 4242/9.3.2005 συνεδρίασή του.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η ΕΘΝΙΚΗ" (ΝΠΔΔ) ύψους 420.000 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος.
Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0611-0618, 0636, 0637 του προϋπολογισμού του Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (12.300.000) ευρώ, αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η ΕΘΝΙΚΗ" αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό αύξησης 4%.
Ο υπολογισμός των παραπάνω ποσοστών θα γίνει στα ποσά των συντάξεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2004.
Οι αυξήσεις αυτές θα χορηγηθούν σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31.12.2004 καθώς και σε εκείνους που η έναρξη συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο μέχρι την 31.12.2004 χρονικό διάστημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ