Τι ισχύει στην ιατρική κάλυψη στον ΕΟΠΠΥ απο 1/5/2012

(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ " Η ΕΘΝΙΚΗ"
Ταχ.δ/νση : Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8, Αθήνα Τ.Κ.104 32
Πληροφορ. : Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο : 210-5240460-63
210-5240439, 210-5240418
Fax. : 210-5240425Πληροφορίες για τον Τομέα
 
To Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ", ιδρύθηκε την 14η Απριλίου 1952. Αρχικά είχε τρείς Κλάδους αυτοτελούς οικονομικά α) Κλάδο ασφαλίσεως ασθενείας και μητρότητας, β)Κλάδο ασφάλισης αναπηρίας - γήρατος - θανάτου(Συντάξεων) και γ) Κλάδου Πρόνοιας (βοηθήματα εφ' άπαξ).
Ο κλάδος Ασθενείας και μητρότητας μετά τις συγχωνεύσεις των Ταμείων, υπάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
Από 1/5/2012 οι παροχές σε είδος σε είδος εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.
Στο Κλάδο ασθένειας ασφαλίζονται τα πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ιθαγένειας που παρέχουν κύρια απασχόληση εξαρτημένης εργασίας με μηνιαία αντιμισθία στην ασφαλιστική Εταιρία ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ", οι έμμισθοι δικηγόροι αυτής, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους.
Επίσης στην ασφάλιση του Κλάδου ασθενείας υπάγονται και οι συνταξιούχοι της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" όπως και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Το Ταμείο αριθμεί 5.133 μέλη, από αυτά τα 861 είναι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι με 1.147 εξαρτώμενα. μέλη και οι 1.597 είναι οι συνταξιούχοι με 1.528 εξαρτώμενα μέλη.


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διευθύντρια : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Τμήμα Νοσηλείων / Ιατρικής Περίθαλψης : ΛΕΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Λογιστήριο : ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ


Ασφάλιση
Στον Τομέα άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Η διαδικασία της ασφάλισης των άμεσα ασφαλισμένων ξεκινά μετά το πέρας τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσεως εργασίας με την Εταιρία και τη συμπλήρωση του απογραφικού σημειώματος από τον εργαζόμενο στη Διεύθυνση Προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ. Επίσης, ασφαλισμένοι του Τομέα αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του.

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων γίνεται με την εγγραφή καταγγελία της Σύμβασης από την Εταιρία, ή με αίτηση του ασφαλισμένου ενώ των προστατευμένων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. Τα βιβλιάρια ασθενείας είναι σε ισχύ από την στιγμή της έκδοσης τους και απαιτείται η θεώρηση τους κάθε χρόνιο για την επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας.

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, απαγορεύεται η λήψη παροχών από τον Τομέα και η χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθενείας), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν. Η παρακράτηση καθώς και η χρήση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Τομέα, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος του αστικής ή ποινικής φύσεως.

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26έτος ηλικίας τους. Οι γονείς των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις.
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
1
Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
2
Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου
3
Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
4
Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρωτότυπη ή επικυρωμένη).
5
Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του άμεσα ασφαλισμένου, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο).
Στις περιπτώσεις όπου:
α) στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο).
β) δεν έχει γίνει εκκαθάριση απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου.
Η Φορολογική Δήλωση να φέρει εμφανώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του Εφοριακού που την παρέλαβε. Σε περίπτωση υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης μέσω Ταχυδρομείου θα επισυνάπτονται η φωτοτυπία του αποκόμματος "Συστημένου" και Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 για τον τρόπο αποστολής της. Εάν υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό υποβολής.
γ) πρόκειται για νιόπαντρα ζευγάρια απαιτείται και το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του προς ασφάλιση συζύγου.
6
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι " Ο/Η σύζυγος μου (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η, δεν είναι ασφαλισμένος/η και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ' άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο".
7
Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα της/ου συζύγου ότι "δεν έχει δικαίωμα παροχών".
Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ήταν ανασφάλιστος/η, θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 που θα αναφέρει: "Είμαι άνεργη/ος, δεν είμαι ασφαλισμένη/ος και δεν έχω δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικώ και συντηρούμαι από τον/ην σύζυγο μου".
Το γνήσιο της υπογραφής θα φέρει και η Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 του άλλου συζύγου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
1
Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
2
Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου
3
Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάφτισης (πρωτότυπη ή επικυρωμένη). Σε περίπτωση νομιμοποίησης - αναγνώρισης υιοθεσίας απαιτείται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι "Το παιδί μου που γεννήθηκε στις …..(ημερομηνία)….. δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, συγκατοικεί και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ' άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο".
5
Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) για παιδιά άνω των 2 ετών.
6
Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα.
Σε περίπτωση που το παιδί ήταν ανασφάλιστο ή νεογέννητο, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 του άλλου γονέα, εκτός εάν είναι επίσης ασφαλισμένος στον Τομέα μας, που θα αναφέρει "Το παιδί μου …..(ονοματεπώνυμο)….. που γεννήθηκε στις …..(ημερομηνία)….. δεν είναι ασφαλισμένο στο δικό μου Ασφαλιστικό φορέα. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την άμεση ενημέρωση σας και τη διαγραφή του σε περίπτωση που ασφαλιστεί από εμένα".
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΚΑΙ ΈΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ
1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου.
2. Βεβαίωση Σπουδών (πρωτότυπη ή επικυρωμένη) για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, από αναγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή, καθώς και αναγνωρισμένα ΙΕΚ.
Η Βεβαίωση Σπουδών να κατατίθεται στο Ταμείο το αργότερα μέχρι 31/12 κάθε έτους. Σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Ταμείο.
ή
1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
2. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα ανανεώνεται ανά μήνα και φωτοαντίγραφο αυτής θα κατατίθεται στο Ταμείο ανά τρίμηνο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΚΑΙ ΈΩΣ 26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ
1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
2. Βεβαίωση Σπουδών (πρωτότυπη ή επικυρωμένη) για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, από αναγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή, καθώς και αναγνωρισμένα ΙΕΚ.
Η Βεβαίωση Σπουδών να κατατίθεται στο Ταμείο το αργότερα μέχρι 31/12 κάθε έτους. Σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Ταμείο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα, με την οποία ζητά την έκδοση ιδιαιτέρου βιβλιαρίου για χρήση του παιδιού του, που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από αυτή που κατοικούν.
2. Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.
3. Βεβαίωση σπουδών από την Σχολή του σπουδαστή - φοιτητή, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
4. Πρόσφατη φωτογραφία του σπουδαστή - φοιτητή τύπου ταυτότητος.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που υπογράφει ο σπουδαστής - φοιτητής στην οποία δηλώνει ότι "Θα κάνω χρήση του ιδιαιτέρου βιβλιαρίου ασθενείας για όσο χρονικό διάστημα σπουδάζω και εφ' όσον είμαι άνεργος και εξαρτώμαι οικονομικά από τον άμεσα ασφαλισμένο γονέα μου".
Όταν ο φοιτητής-σπουδαστής δεν παρίσταται, απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
1
Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
2
Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου.
3
Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητος.
4
Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου του τελευταίου οικονομικού έτους στην οποία θα εμφανίζεται ο γονέας ως προστατευόμενο μέλος.
Η Φορολογική Δήλωση θα φέρει εμφανώς την υπογραφή και την σφραγίδα του εφοριακού που την παρέλαβε. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης μέσω ΕΛΤΑ θα επισυνάπτονται φωτοτυπία του αποκόμματος "ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ" και Υ/Δ Ν.1599 για τον τρόπο αποστολής της Φορολογικής Δήλωσης. Εάν υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό υποβολής.
Στην περίπτωση που ο γονέας δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος απαιτείται η Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο) του προς ασφάλιση γονέα του τελευταίου οικονομικού έτους.
5
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος: "Ο πατέρας ή η μητέρα μου ή οι γονείς μου, (ανάλογα με το ποιος πρόκειται να ασφαλισθεί), δεν είναι ασφαλισμένος/οι σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Συγκατοικεί και, συντηρείται από εμένα. Δεν θεμελιώνει δικαίωμα ασφάλισης από άλλο Ταμείο. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ' άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον γονέα μου, και αποδεχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο".
6
Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα (του προς ασφάλιση γονέα), ότι δεν έχει δικαίωμα παροχών.
Σε περίπτωση που ο προς ασφάλιση γονέας είναι ανασφάλιστος/η θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 και θα δηλώνει "Είμαι άνεργος/η, δεν είμαι ασφαλισμένος/η και δεν έχω δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικώ και συντηρούμαι από το παιδί μου".
Η Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του γονέα.


ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ
Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους ασφαλισμένων, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Τομέα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
·         Η ηλικία τους να είναι άνω των 35 ετών.
·         Να μη καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.
·         Η αίτηση που θα υποβάλουν να είναι εντός έτους από την τελεσίδικη έκδοση του διαζευκτηρίου.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.     Αίτηση της/του ενδιαφερομένου
2.     Διαζευτήριο (επικυρωμένο αντίγραφο)
 1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα

 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
1
Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
2
Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου


ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
2. Βεβαίωση στράτευσης


ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΑ
1
Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου
2
Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου


Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
Συμπληρωμένη αίτηση από τον άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο.
2
Αποστολή της αίτησης είτε με fax είτε ο ίδιος το καταθέτει στο Τομέα μας.
3
Καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου με on line σύνδεση και εκτύπωση στην ειδική κάρτα που έχουμε προμηθευτή από το αρμόδιο υπουργείο.
Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να μας ενημερώσει αν θέλει να του αποσταλεί στη διεύθυνση της οικίας του ή θα την παραλάβει ο ίδιος από τον Τομέα μας.
4
Η ευρωπαϊκή κάρτα ισχύει για τους συνταξιούχους για ένα χρόνο από την έκδοσή της, ενώ για τους εν ενεργεία για έξι μήνες.
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ακολουθείτε η ανωτέρω διαδικασία.
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Ο Τομέας δεν εκδίδει κάρτες ΑΜΚΑ. Οι ασφαλισμένοι (εν ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχοι) καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών υποχρεούνται για την έκδοση του ΑΜΚΑ να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους.

Παροχές

 
1.ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα χρήσης Συμβεβλημένων Ιατρών.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :
 1. Εξωτερικά ιατρεία των κέντρων υγείας,
 2. Εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων,
 3. Εξωτερικά ιατρεία των των στρατιωτικών νοσοκομείων,
 4. Εξωτερικά ιατρεία των των πανεπιστημιακών νοσοκομείων,
 5. Τα αγροτικά Ιατρεία,
 6. Τα περιφερειακά ιατρεία,
 7. Τα πολυϊατρεία και ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
 8. Τα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών νοσοκομείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 9. Ιατρούς του ιατρείου της Βουλής των Ελλήνων,
 10. Ιατρούς που εργάζονται στα Υπουργεία και στα ιατρείων των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστικό Σώμα),
 11. Πολυιατρεία και ιατρικές εταιρείες συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ
Α) ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ:

 1. Τηλεφωνικά, καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184.
 2. Από τα ΚΕΠ της περιοχής σας ζητώντας τηλέφωνα και Διευθύνσεις των γιατρών της ειδικότητας που έχετε ανάγκη.
 3. Πολυιατρεία του ΙΚΑ
 4. Όλες τις προαναφερόμενες δομές του ΕΟΠΥΥ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:
Ο ασφαλισμένος κλείνει ραντεβού με τον γιατρό της Ειδικότητας που τον ενδιαφέρει και δεν πληρώνει την επίσκεψη του. Σε περίπτωση που ο γιατρός έχει κλείσει τα ραντεβού του για τον μήνα (200 επισκέψεις), ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απευθυνθεί σε άλλο γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:

Η ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει την εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του ασφαλισμένου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και την θεραπεία του ασθενούς.

Δεν αποζημιώνεται η ιατρική επίσκεψη σε μη συμβεβλημένους ιατρούς.2.ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα χρήσης για Μικροβιολογικές Εξετάσεις καθώς και Ακτινολογικές σε συμβεβλημένα εργαστήρια.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :
 1. Εξωτερικά ιατρεία των κρατικών, πανεπιστημιακών ή στρατιωτικών νοσοκομείων,
 2. Στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία,
 3. Στις εργαστηριακές δομές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 4. Σε συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς όλων των ειδικοτήτων,
 5. Σε διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και γενικότερα φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.),
 6. Εξωτερικά εργαστήρια των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.


ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ
Α) ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ :

 1. Τηλεφωνικά, καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184.
 2. Από τα ΚΕΠ της περιοχής σας ζητώντας τηλέφωνα και Διευθύνσεις των γιατρών της ειδικότητας που έχετε ανάγκη.
 3. Πολυιατρεία του ΙΚΑ
 4. Όλες τις προαναφερόμενες δομές του ΕΟΠΥΥ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:
Η παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις γίνεται ηλεκτρονικά, από τον γιατρό ειδικότητας που χορηγεί το παραπεμπτικό. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή, χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχουν μόνο οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση χειρόγραφού παραπεμπτικού απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού όταν η αξία του παραπεμπτικού υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ.

Το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου (άμεσα και έμμεσα), που θα επιβαρυνθεί και θα καταβάλει ο ίδιος είναι 15%.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης των εξετάσεων εντός των μονάδων του Οργανισμού, των σχηματισμών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Δεν αποζημιώνονται εξετάσεις που διενεργούνται σε μη συμβεβλημένα εργαστήρια.

3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα χρήσης για τις παραπάνω πράξεις ως εξής :

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ:
Οι Φυσικοθεραπείες γίνονται μόνο σε Συμβεβλημένα Κέντρα με τον ΕΟΠΥΥ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :
 1. Συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
 2. Συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης,
 3. Συμβεβλημένα εργαστήρια κλινικών και θεραπευτηρίων,
 4. ΚΑΑ κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ

 1. Τηλεφωνικά, καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184.
 2. Από τα ΚΕΠ της περιοχής σας ζητώντας τηλέφωνα και Διευθύνσεις των γιατρών της ειδικότητας που έχετε ανάγκη.
 3. Όλες τις προαναφερόμενες δομές του ΕΟΠΥΥ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:
Η παραπομπή για φυσικοθεραπείες γίνεται ηλεκτρονικά, από τον γιατρό ειδικότητας. Το παραπεμπτικό αυτό εγκρίνετε από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ (πχ. Ελεγκτής του ΙΚΑ της περιοχής σας), προσκομίζοντας το παραπεμπτικό και το επικυρωμένο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή, χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχουν μόνο οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.
Οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται μόνο από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές. Στη φυσικοθεραπεία καθιερώνεται αποζημίωση ανά συνεδρία (επίσκεψη) εντός της οποίας εκτελούνται όσες φυσιοθεραπευτικές πράξεις κρίνονται αναγκαίες.
Η έκδοση του κάθε παραπεμπτικού θα γίνεται ανά μήνα και στο παραπεμπτικό θα αναγράφεται ο αριθμός των συνεδριών καθώς και οι απαιτούμενες φυσιοθεραπευτικές πράξεις ανά συνεδρία.
 
Δικαιολογούνται έως 12 συνεδρίες δύο φορές το χρόνο και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ:
Οι Ανωτέρω Θεραπείες γίνονται μόνο σε Συμβεβλημένα Κέντρα με τον ΕΟΠΥΥ, και χορηγούνται ανάλογα με την πάθηση με προσκόμιση

1. παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και
2. έγκριση ελεγκτή ιατρού

έως 20 συνεδρίες ανά είδος το μήνα. Οι πράξεις αυτές δύναται να αποζημιώνονται απευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :
 1. Συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
 2. Συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης,
 3. Συμβεβλημένα εργαστήρια κλινικών και θεραπευτηρίων,
 4. ΚΑΑ κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ

 1. Τηλεφωνικά, καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184.
 2. Από τα ΚΕΠ της περιοχής σας ζητώντας τηλέφωνα και Διευθύνσεις των γιατρών της ειδικότητας που έχετε ανάγκη.
 3. Όλες τις προαναφερόμενες δομές του ΕΟΠΥΥ.


ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:
Η παραπομπή για Λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες γίνεται ηλεκτρονικά, από τον γιατρό ειδικότητας. Το παραπεμπτικό αυτό εγκρίνετε από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ (πχ. Ελεγκτής του ΙΚΑ της περιοχής σας), προσκομίζοντας το παραπεμπτικό και το επικυρωμένο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή, χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχουν μόνο οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.
 
 

 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στον ασφαλισμένο μέσω της φαρμακευτικής περίθαλψης:
Α. Φάρμακα
Β. Σκευάσματα ειδικής διατροφής
Γ. Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό

ΦΑΡΜΑΚΑ:
Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει έγκριση να χορηγούνται και μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή. Πρέπει να περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων.
Δεν καλύπτεται η δαπάνη φαρμάκων που περιέχονται στην αρνητική λίστα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:
Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται βάσει ηλεκτρονικών ιατρικών συνταγών από συμβεβλημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγογράφηση γίνεται, προσκομίζοντας το επικυρωμένο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχουν μόνο οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.
Σε μη Συμβεβλημένους γιατρούς η συνταγογράφηση γίνετε μόνο ηλεκτρονικά.

Η συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στις δαπάνες για φάρμακα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Η εκτέλεση της συνταγής και η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο βεβαιώνεται με την υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την εκτέλεσε του υπευθύνου του φαρμακείου με τη σφραγίδα του φαρμακείου και την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής καθώς και με υπογραφή επί της συνταγής του παραλήπτη του φαρμάκου.
Επί εκτέλεσης της συνταγής ηλεκτρονικά επισυνάπτεται και η συνταγή του γιατρού.

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός το ανώτερο και υποχρεωτικά η δοσολογία.
Στις περιπτώσεις μειωμένης ή μηδενικής συμμετοχής αυτή πρέπει να αναγράφεται από το θεράποντα ιατρό και να βεβαιώνεται με υπογραφή εκτός και εάν η συνταγή έχει καταχωρηθεί από τον ιατρό ηλεκτρονικά οπότε δεν απαιτείται υπογραφή και σφραγίδα στο ποσοστό συμμετοχής.
Συνταγές με διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτός εάν υπάρχει αναγραφή των διορθώσεων όπισθεν της συνταγής, με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.
Στους ασφαλισμένους που ακολουθούν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, οι ιατροί οφείλουν να χορηγούν "επαναλαμβανόμενη συνταγή" τρίμηνης διάρκειας και μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους.

Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται
 1. Από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία,
 2. Από τα φαρμακεία του Οργανισμού
 3. Τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων.

Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση.

Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα καθώς και με φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωματεύουν επιτροπές αποτελούμενες από γιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, φαρμακοποιούς και ειδικούς επιστήμονες στην οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή τα οικονομικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του ΕΣΥ
ή των στρατιωτικών νοσοκομείων, με αναπληρωματικά μέλη, η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη και γραμματεύς ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου και σε αριθμό που κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΒΗΤΗ κ.λ.π.

Οι ασφαλισμένοι να απευθύνονται στο ΤΑΠΑΕ "Η ΕΘΝΙΚΗ" για ενημέρωση.Οδοντιατρική Περίθαλψη

Δεν παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα, αυτή η παροχή. Θα ενημερωθείτε με επιστολή μας για τυχόν τροποποιήσεις.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει
-       τη νοσηλεία του πάσχοντα,
-       την ενδιαίτησή του,
-       την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική,
-       νοσηλευτική
-       και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα τη δέουσα αγωγή και θεραπεία για αποκατάσταση σωματικών και ψυχικών αναπηριών ή νοσηρών εν γένει καταστάσεων, καθώς και τις αναγκαίες θεραπείες,
-       παρακλινικές εξετάσεις,
-       κάθε αναγκαία φαρμακευτική αγωγή,
-       ειδικά θεραπευτικά μέσα και προθέσεις.

 
 
 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :
. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα:
α) νοσηλευτικά ιδρύματα των σχηματισμών του ΕΣΥ,
β) πανεπιστημιακά νοσοκομεία,
γ) νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
δ) συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές,
ε) στρατιωτικά νοσοκομεία,
στ) κέντρα αποκατάστασης - αποθεραπείας κλειστής νοσηλείας,
ζ) κλινικές και ιδρύματα χρόνιων παθήσεων,
η) Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και
θ) Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Η νοσηλεία σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται στη βάση σχετικών συμβάσεων που υπογράφονται με τον ΕΟΠΥΥ.
 
 
 
Η εισαγωγή του ασθενή για νοσηλεία
γίνεται με έντυπο αναγγελίας μετά από ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού για την αναγκαιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης. Στο έντυπο αναγράφεται υποχρεωτικά η
διάγνωση εισόδου. Η διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης, (ηλεκτρονική αναγγελία και έκδοση εντύπου αναγγελίας
εισαγωγής).

Για τις ιδιωτικές κλινικές η ηλεκτρονική αναγγελία είναι υποχρεωτική. Όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι έχουν υποχρέωση να παρέχουν ιατρικές πληροφορίες και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο, όλων των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων που αφορά στις νοσηλείες των ασφαλισμένων.

Η Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μόνο στα συμβεβλημένα με τον Φορέα Ιδρύματα.

Διαδικασία εισαγωγής
Η Διαδικασία εισαγωγής του ασθενούς γίνεται με
-       την προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντα γιατρού στους συμβεβλημένους παρόχους, στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι που επιβάλουν την εισαγωγή για νοσηλεία
-       προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας.
Ο Οργανισμός ενημερώνεται ηλεκτρονικά με την είσοδό του ασφαλισμένου, (ηλεκτρονική αναγγελία) και άμεσα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. Η έγκριση των ειδικών εξετάσεων θα γίνεται άμεσα και ηλεκτρονικά, καθώς και της παράτασης νοσηλείας.

Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας και της ταυτοπροσωπίας είναι υποχρέωση των φορέων παροχής δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που υποδέχονται και νοσηλεύουν ασθενείς. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας θα πρέπει πριν την εισαγωγή σας να έχετε θεωρήσει το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σας για το τρέχον έτος.

Ο ασθενής μπορεί να επιλέξει θεραπευτήριο μεταξύ των συμβεβλημένων που θα του υποδειχθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Εφόσον ο ασθενής το επιθυμεί μπορεί να νοσηλευτεί σε θέση ανώτερη από την δικαιούμενη. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος την επιπλέον δαπάνη χωρίς καμιά ευθύνη ή υποχρέωση του Οργανισμού, όμως υποχρεωτικά γνωστοποιείται στον
φορέα κατά την διάρκεια της νοσηλείας, ηλεκτρονικά. Η επιπλέον δαπάνη που καταβάλει ο ασθενής για την νοσηλεία του σε βελτιωμένη θέση έχει σχέση με τις συνθήκες νοσηλείας (νοσηλευτική φροντίδα) και σε καμία περίπτωση το θεραπευτήριο δεν έχει δικαίωμα να τον χρεώσει με πρόσθετες δαπάνες για φάρμακα, εξετάσεις, ή υλικά.
 
Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες για αισθητικές επεμβάσεις.

Θεραπείες που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες και επιστημονικά δόκιμες δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν υπάρχει απόφαση του ΚΕΣΥ ή του ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ.

Η φαρμακευτική αγωγή κατά την έξοδο από τις νοσοκομειακές δομές, θα συνταγογραφείται από τον θεράποντα−πιστοποιημένο γιατρό της κλινικής.

Για εξαιρέσεις του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΊΟΥ ο ασφαλισμένος μπορεί να επικοινωνήσει με το ΤΑΠΑΕ Η ΕΘΝΙΚΗ για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
Σε όλως εξαιρετικά περιστατικά νοσηλείας ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών σε κρατικά νοσοκομεία για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, είναι δυνατή η αναγνώριση της δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσηλεύτριας κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι οκτώ νύχτες.
Η καταβαλλόμενη αμοιβή ορίζεται σε 32 € για κάθε νύχτα τις καθημερινές και σε 40€ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
και αποδίδεται με την προσκόμιση γνωμάτευσης του Διευθυντή της Κλινικής νοσηλείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.             Γνωμάτευση του Διευθυντή της Κλινικής για την αναγκαιότητα συμπαράστασης αποκλειστικής νοσοκόμας στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες που κρίνεται αναγκαία η χρήση της.
2.             Αποδείξεις των αποκλειστικών νοσοκόμων (Ειδικές έντυπες αποδείξεις) στις οποίες θα πιστοποιείται η παροχή των υπηρεσιών τους από την Διευθύνουσα του Νοσοκομείου ή της Κλινικής φέροντας απαραίτητα την επίσημη σφραγίδα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
3.             Θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ (π.χ. ελεγκτής ΙΚΑ)
4.             Εξιτήριο.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΕΘ και σε Μονάδες Εγκαυμάτων - ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΑΦ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΕΝΝ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
Για καλύτερη ενημέρωση παρακαλώ να επικοινωνείτε με το ΤΑΠΑΕ "Η ΕΘΝΙΚΗ".
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Για καλύτερη ενημέρωση παρακαλώ να επικοινωνείτε με το ΤΑΠΑΕ "Η ΕΘΝΙΚΗ".
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Για καλύτερη ενημέρωση παρακαλώ να επικοινωνείτε με το ΤΑΠΑΕ "Η ΕΘΝΙΚΗ".
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Μαιευτική περίθαλψη
Α. Στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 900€, 1200€ για δίδυμη κύηση και 1600€ για τρίδυμη κύηση σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα.
Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 25 εβδομάδων.

Β. Στις περιπτώσεις επιπλοκών, εφαρμόζεται η διάταξη περί νοσοκομειακής περίθαλψης για την επιπλέον δαπάνη.

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Χορηγούνται δαπάνες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες, αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την τελευταία προσπάθεια.

Σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η ανώτερη δοσολογία γοναδοτροπινών που χορηγούνται ανά προσπάθεια είναι 5.000 IU και έως 4 κυτία GnRH αναλόγων ή έως 3 mg αγωνιστών γοναδοτροπινών (σύμφωνα με τις ενδείξεις και τη δοσολογία κάθε σκευάσματος).
Η corifollitropin alfa δικαιολογείται μόνο στα πλαίσια εξωσωματικής γονιμοποίησης πάντα σε συνδυασμό με GnRH ανταγωνιστή. Τα 100 και 150mcg corifollitropin alfa αντιστοιχούν σε 2.100 IU ανασυνδυασμένης FSH.
Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες ή μη φολλιτροπίνες δικαιολογείται η χορήγηση 2.500 IU για την περίπτωση της σπερματέγχυσης.

Κατ' εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις χορηγούνται επιπλέον ποσότητες μετά από έγκριση Επιτροπής.

Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της κατά τα άνω Επιτροπής, όπου χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες να χορηγείται και ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) έως 2.000 IU.

Σε περίπτωση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας η ανώτερη δοσολογία είναι 2.500 IU ανασυνδυασμένης ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) ή 3.000 IU ουροφολλιτροπίνης, εκτός εάν αιτιολογείται από τον ιατρό η ανάγκη αυξημένης δοσολογίας, οπότε οι μονάδες αυξάνονται κατά 500 mg ανά περίπτωση.
Μπορούν να συνταγογραφούνται παράλληλα έως 3 κυτία GnRH αγωνιστών, αλλά όχι ανταγωνιστών γοναδοτροπινών.

Γυαλιά-Φακοί επαφής

Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής ανά δύο έτη.
Για δικαιούχους άνω των 40 ετών και εφόσον συντρέχει λόγος, δύο ζευγάρια, ένα μυωπίας, ένα πρεσβυωπίας ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής. Μέγιστη αποδιδόμενη τιμή για το πρώτο ζευγάρι ορίζεται το ποσό των 80 ευρώ, για το δεύτερο ζευγάρι το ποσό των 60 €, ενώ για τα πολυεστιακά το ποσό των 140 €.

Στα παιδιά έως 12 ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο (2) έτη. Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε περίπτωση ανέρχεται σε 100€ για φακούς ή / και γυαλιά. Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται μετά από προσκόμιση των απαραίτητων
παραστατικών (παραπεμπτικό -τιμολόγιο αγοράς) χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Γνωμάτευση του Οφθαλμιάτρου -Συμβεβλημένου του ΕΟΠΥΥ .
 • Έγκριση από ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ (π.χ. ελεγκτής ΙΚΑ)
 • Απόδειξη του Οπτικού.
 •  
Στη περίπτωση που ο οφθαλμίατρος συνιστά ιδιαίτερο τρόπο κατασκευής των κρυστάλλων, να το αιτιολογήσει στην γνωμάτευση του, και ο Οπτικός να επιβεβαιώσει εγγράφως ότι τα κρύσταλλα κατασκευάσθηκαν με αυτό το τρόπο.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Ο ασφαλιστικός φορέας χορηγεί ακουστικά βαρηκοΐας με μέγιστη αποδιδόμενη τιμή τα 400€ χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.
Τα ακουστικά αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια εκτός των βαρήκοων παιδιών έως 15 ετών που
αντικαθίσταται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που προκύπτει από συγκριτικά ακουογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
1.                             Γνωμάτευση από ιατρό ΩΡΛ συμβεβλημένου με ΕΟΠΥΥ
2.                             Ακουόγραμμα
3.                             Τιμολόγιο αγοράς
4.                             Σειριακό αριθμό του προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (C−PAP, BI−PAP, BENNET ΚΛΠ)

1) Αναπνευστικές συσκευές
Για την αγορά αναπνευστικών συσκευών αποδίδεται δαπάνη βάσει του τιμολογίου αγοράς και μέχρι του ποσού που ανά τύπο συσκευής καθορίζεται, ήτοι :
CPAP ( απλή) 840 €
CPAP ( auto) 1050 €
BiPAP ( απλή) 1540 €
ΒιPAP ς/Τ (πίεσης) 3500 €
Αναπνευστική συσκευή όγκου/ πίεσης 7000 €
Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και προβλέπεται η καταβολή από το δικαιούχο, εγγύησης σε ποσοστού 20% του καταβαλλόμενου ποσού, που επιστρέφεται με την επιστροφή της συσκευής.
Ο Οργανισμός υποχρεούται να τηρεί και να αποθηκεύει σε βάση δεδομένων (σε πρόγραμμα access ή excel) τα στοιχεία των συσκευών, που χορηγεί ανά ασφαλισμένο (με αναγραφή και του ΑΜΚΑ αυτού), προκειμένου να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος.
 
Για αναλώσιμα υλικά (μάσκα, κεφαλοδέτης, αναπνευστήρας) των παραπάνω συσκευών αποδίδεται ποσό μέχρι 150 € συνολικά, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, στο οποίο περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

2) Λοιπές συσκευές
Για τη φορητή συσκευή (βαλίτσα) για θέρμανση και αποθήκευση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης σε μετακινούμενους ασθενείς, αποδίδεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει τιμολογίου αγοράς και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.
Αντικατάσταση αυτής μπορεί να γίνεται ανά τριετία.
Για τη συσκευή μέτρησης χρόνου προθρομβίνης αποδίδεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 678,00 €, βάσει τιμολογίου αγοράς και 122,00 € για τα αναλώσιμα υλικά αυτής κατ' έτος, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Η συσκευή χορηγείται σε περιπτώσεις ασθενών με θρομβοφιλία, κολπική μαρμαρυγή ή διαθέτουν μεταλλική βαλβίδα και λαμβάνουν χρόνια αντιπηκτική αγωγή από το στόμα.

Εάν το τιμολόγιο αγοράς είναι χαμηλότερο του ορισθέντος αντίστοιχου ανωτάτου ποσού, θα καταβάλλεται το ποσό του τιμολογίου.

Δ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
α. ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: στις περιπτώσεις υπνικής άπνοιας που δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση αναπνευστικής συσκευής αποδίδεται ποσό έως 200 €, με συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά 25%.
β. Σε πάσχοντες από πνευμονική ανεπάρκεια χορηγούνται οι λοιπές αναπνευστικές συσκευές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, κατόπιν προέγκρισης με απόδοση δαπάνης μέχρι 90 € κατά είδος και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.
γ. Σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία χορηγείται ρυθμιζόμενη συσκευή αποσιδήρωσης με κάλυψη της δαπάνης κατά 90%
δ. Στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη χορηγούνται τα κατωτέρω είδη:

α/α
ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1
Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με ένθετα
πέλματα, ανά ζεύγος.
115,20
Κάθε δύο χρόνια (δύο ζεύγη
τη φορά)
2
Πέλμα εξατομικευμένο, ανά τεμάχιο.
34,00
Κάθε χρόνο
3
Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη
Εξατομικευμένα κατόπιν γύψινου
Προπλάσματος, ανά ζεύγος
330,00
Κάθε δύο χρόνια
4
Μπότα αποφόρτισης (aircast) ανά τεμάχιο
69,00
Δεν αντικαθίστανται
5
Υπόδημα αποφόρτισης (half shoes) ανά τεμάχιο
38,00
Δεν αντικαθίστανται
6
Εξατομικευμένος νάρθηκας (cast) ανά τεμάχιο
261,00
Δεν αντικαθίστανται
7
Προθέσεις δακτύλων επί ειδικώνενδείξεων.
Τιμές παραρτήματος
Όπως παράρτημα

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.     Γνωμάτευση του θεραπευτή γιατρού του φορέα αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας
2.     Απόδειξη αγοράς
3.     Έγκριση ελεγκτή ιατρού
4.     Πιστοποίηση της καταλληλότητας (CE).


Έξοδα κηδείας

Από τον Τομέα χορηγείται για έξοδα κηδείας εφ άπαξ βοήθημα, σε περίπτωση θανάτου άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένου ή εξαρτώμενου μέλους αυτού ποσό ίσο με τις δύο τελευταίες μηνιαίες αποδοχές του, ενώ για συνταξιούχο ή προστατευόμενο μέλος αυτού ίσο με το ποσό των δύο συντάξεων αυτού.
Το ανώτερο βοήθημα δεν πρέπει να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του βασικού μισθού του 13ου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου όπως ισχύει κατά το χρόνο θανάτου.
Το βοήθημα καταβάλλεται στον/ην σύζυγο ή σε αυτόν που επιμελήθηκε και πλήρωσε τα έξοδα κηδείας, με κατάθεση του ποσού που προκύπτει στον λογαριασμό που δηλώθηκε και διατηρείτε από το Ταμείο από τον άμεσα ασφαλισμένο. Το βοήθημα που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα καταβληθέντα πραγματικά έξοδα.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ
1. Αίτηση του/της συζύγου
2. Το βιβλιάριο ασθενείας και το συνταγολόγιο του αποβιώσαντος.
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν).
4. Τιμολόγιο για την δαπάνη, από το γραφείο τελετών.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 που δηλώνει ότι "ο δικαιούχος του βοηθήματος, ότι δεν πήρε αλλά και ούτε θα πάρει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα"
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (ΠΛΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ)
1. Αίτηση του/της συζύγου
2. Το βιβλιάριο ασθενείας και το συνταγολόγιο του αποβιώσαντος.
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν).
4. Τιμολόγιο για την δαπάνη, από το γραφείο τελετών.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 που δηλώνει ότι ο δικαιούχος του βοηθήματος, ότι δεν πήρε αλλά και ούτε θα πάρει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα
6. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος/η ο/η αποβιώσας. Παραδίδεται κατόπιν ενόρκου βεβαιώσεως 2 μαρτύρων.
8. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599 που υπογράφουν όλοι όσοι αναφέρονται στο Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (πλην του δικαιούχου των εξόδων), και δηλώνουν ότι "δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση επί των εξόδων κηδείας, τα οποία δικαιούται να εισπράξει ο ....(ονοματεπώνυμο δικαιούχου)....". Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΜΕΑΓ'ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 210 5240460-461-463
210-5225514
FAX: 210 5240425
Α.Φ.Μ.: 9981191503
ΔΟΥ: ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΟΜΕΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:30 - 15:00

08:00 - 14:00


Χρήσιμα έντυπα
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ " Η ΕΘΝΙΚΗ"
Ταχ.δ/νση : Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8, Αθήνα Τ.Κ.104 32
Τηλέφωνο : 210-5240460
210-5225514,
210-5240439
Fax. : 210-5240425
 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ : __________________________________
ΑΜΚΑ : __________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : __________________________________
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ : __________________________________


Όπως προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στο ΤΑΠΑΕ "Η ΕΘΝΙΚΗ" δικαιολογητικά, δαπάνησα ΕΥΡΩ …………………………………………………………………………….
Παρακαλώ να εγκρίνετε το δικαιούμενο ποσό παροχής ιατρικής περίθαλψης και να το καταθέσετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό μου, μέσω του οποίου λαμβάνω μηνιαίος τον μισθό μου / σύνταξη μου.

……………………………
Υπογραφή
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ : ……………………………. ΕΤΟΣ : …………………….

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΟΣΑ :

ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
ΕΛΑΒΑΝ