Αίτηση για χορήγηση δανείου ευκολίας

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :_______________________________________________Α.Μ_________
ΒΑΘΜΟΣ ______________________________________________________________________
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :_____________________________________________________________________
ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : α) ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΕΥΡΩ _____________________
β) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡ/ΣΕΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΥΡΩ ____________ γ) ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩ _______
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ β ΚΑΙ γ :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΚΧΩΡΩ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΗΨΗ
ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΑΤΑΠΕ), Η ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, Η ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΡΙΑΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :____ /____ / 20____
ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
****************************************************************************
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : ΕΥΡΩ _____________________
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠ. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (6ΠΛΑΣΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ) : ΕΥΡΩ ________________
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡ.ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (1/3 ΑΠΟΔΟΧΩΝ) : ΕΥΡΩ ________________
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛ.ΔΑΝΕΙΟΥ : ΕΥΡΩ _____________________
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜ.ΔΑΝΕΙΟΥ : ΕΥΡΩ ________________________
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ : ΕΥΡΩ ________________________
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

****************************************************************************
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΣΟΥ
ΕΥΡΩ ___________ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ _________ ΕΞΟΦΛΗΤΕΟ ΣΕ 50 ΙΣΟΠΟΣΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ___/___ / 20____

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ